Pytania i odpowiedzi


 1. Jakie podmioty mogą się ubiegać o przyznanie grantu?

O przyznanie grantu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które:

– mają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego współfinansowanego z EFS w ramach PO WER lub RPO

– ww. projekt standardowy musi dotyczyć celu tematycznego 8 lub 9 lub 10 lub 11

Mogą to na przykład być: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej.

 1. Jakie podmioty są wykluczone z ubiegania się o granty?

O grant nie można się ubiegać, jeżeli projekt standardowy:

– dotyczy innych celów tematycznych niż 8-11

– został wybrany do dofinasowania w trybie pozakonkursowym

– jest już realizowany w partnerstwie ponadnarodowym

– został już zakończony

– pozostały okres realizacji jest zbyt krótki by objąć projekt grantowy

Z możliwości ubiegania się o grant wykluczone są też podmioty, które:

– posiadają zaległości w zapłacie podatków, zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

– przeciwko którym toczą się postępowania sądowe, administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań oraz którzy posiadają zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych, w tym w spłacie pożyczek i kredytów;

– są powiązane osobowo lub kapitałowo z Partnerem wiodącym lub Partnerami Projektu pt.: “Międzynarodowa współpraca się opłaca”

 1. Czego dotyczą cele tematyczne 8-11?

Na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności ustalono 11 celów tematycznych wspierających wzrost gospodarczy. Głównymi priorytetami dla Europejskiego Funduszu Społecznego są cele 8-11.

CT 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

CT 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

CT 10: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie.

CT 11: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

 1. Jak sprawdzić cel tematyczny projektu standardowego?

W każdym programie operacyjnym nazwy osi priorytetowych, działań i poddziałań się różnią.

Po pierwsze we wniosku o dofinasowanie projektu standardowego należy sprawdzić nr osi, działania i podziałania, a następnie w odpowiedniej tabeli transpozycji, która stanowi załącznik do SZOOP danego programu operacyjnego, zobaczyć jakiemu celowi tematycznemu odpowiadają.

Np. PO WER 1.3.2. – CT 8

 1. Do realizacji jakich celów powinien przyczyniać się projekt grantowy?

Nowe rozwiązania muszą mieścić się w obszarze interwencji EFS w zakresie celów tematycznych 8-11. Oba projekty (tj. standardowy i grantowy) muszą być komplementarne i przyczyniać się do realizacji tego samego celu tematycznego.

 1. W jakich ramach czasowych powinien być realizowany projekt grantowy?

Okres realizacji projektu grantowego, tj. termin rozpoczęcia i zakończenia:

– musi się zawierać w okresie realizacji projektu standardowego, tzn. może się zacząć najwcześniej w pierwszym dniu realizacji projektu standardowego i może się zakończyć najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu standardowego

– musi trwać co najmniej 3, ale nie dłużej niż 24 miesiące.

– powinien zakończyć się do 30 września 2021 roku.

Planując okres realizacji projektu grantowego, należy też uwzględnić proces oceny wniosków oraz podpisywania umowy o powierzenie grantu.

 1. Czy partner z projektu standardowego może ubiegać się o grant?

Nie. Wniosek o przyznanie grantu może złożyć wyłącznie lider projektu standardowego, jednak partner ten może też występować jako partner krajowy w projekcie grantowym.

 1. Czy wszyscy partnerzy z projektu standardowego muszą realizować projekt grantowy?

Nie. Lider może realizować projekt grantowym bez partnerów ze standardowego lub tylko z wybranym partnerem/partnerami.

 1. Czy projekty grantowe mogą być realizowane w partnerstwie krajowym?

Tak. Jeżeli jest to zasadne, dopuszczalne jest zawieranie partnerstw krajowych w celu realizacji projektów grantowych. Partnerzy krajowi w projekcie grantowym mogą się różnić od partnerów krajowych w projekcie standardowym.

Partner krajowy powinien współpracować merytorycznie nad nowym rozwiązaniem (zadania partnera) i podpisać umowę partnerską z Grantobiorcą.

Czasami w projekcie zachodzi potrzeba zaproszenia np. przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego, na etapie wdrożenia nowego rozwiązania. Wówczas wystarczy porozumienie, zgodnie z którym instytucja ta oddeleguje pracowników.

Przede wszystkim obligatoryjne jest co najmniej jedno partnerstwo ponadnarodowe.

 1. Z jakich państw mogą być partnerzy ponadnarodowi?

Wymagane jest, aby projekt grantowy był realizowany w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach Unii Europejskiej, z co najmniej jednym podmiotem, posiadającym siedzibę na terenie państwa członkowskiego UE innego niż Polska.

Dopuszczalne kraje partnerów ponadnarodowych: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Ze względu na Brexit nie można realizować projektów grantowych w partnerstwie z podmiotami z Wielkiej Brytanii.

 1. Jakie dokumenty potwierdzają nawiązanie współpracy ponadnarodowej?

Współpraca ponadnarodowa musi zostać nawiązana przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca oświadcza, że nawiązał współpracę składając wniosek. – pkt 10.5.

Na tym etapie rekomendujemy podpisane listu intencyjnego oraz przechowywanie korespondencji i dokumentów, w oparciu o które zostały poczynione ustalenia o współpracy.

Po zarekomendowaniu wniosku do dofinansowania, Grantobiorca musi podpisać z partnerem umowę zgodnie z wytycznymi określonymi w Minimalnym zakresie umowy o współpracy ponadnarodowej (załącznik 12). Umowa ta stanowi obligatoryjny załącznik do umowy o powierzenie grantu. Partner podpisuje też upoważnienie do reprezentowania przez Grantobiorcę.

 1. Jakie koszty można pokryć z grantu?

Grant może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów merytorycznych związanych bezpośrednio z wypracowaniem/ transferem/ adaptacją i wdrażaniem nowego rozwiązania.

Środków nie można natomiast przeznaczyć na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą grantu.

Grantobiorca zobowiązuje się, że planowane i ponoszone wydatki będą zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Specyfikacją wydatków kwalifikowanych określonych w załączniku 4 do procedury grantowej, które podlegają ocenie na etapie oceny formalnej i merytorycznej a także negocjacji. Jednocześnie poszczególne wydatki projektu powinny być racjonalne, uzasadnione ekonomicznie, efektywne pod względem nakładów do efektów, przyczyniać się do realizacji poszczególnych zadań i efektów projektu

 1. Co oznacza „nowe rozwiązanie”?

Nowe rozwiązanie to produkt projektu grantowego realizowanego we współpracy ponadnarodowej, wypracowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym (lub partnerami), który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w praktyce podmiotu, będącego Grantobiorcą lub podmiotu użytkownika.

 1. Co oznacza „wdrożenie nowego rozwiązania”?

Wdrożenie nowego rozwiązania to wykorzystywanie w praktyce nowego instrumentu/ narzędzia / podejścia, będącego produktem projektu grantowego, zgodnie z założeniami projektu określonymi we wniosku o przyznanie grantu. Musi się to wiązać z podjęciem decyzji popartej odpowiednim dokumentem. Forma wdrożenia będzie uwarunkowana specyfiką funkcjonowania danego podmiotu, jednak na etapie składania wniosku należy ją dopasować do projektu grantowego i określić precyzyjnie sposób weryfikacji wskaźnika (konkretny dokument).

 1. Czy w projekcie grantowym jest wkład własny?

Nie. Wkład własny nie jest wymagany. Ponadto nie można go dobrowolnie wpisać do budżetu.

Projekt grantowy powinien być możliwy do zrealizowania za maksymalnie sto tysięcy złotych.

 1. Jakie metody rozliczania stosuje się w projektach grantowych?

W budżecie projektu grantowego stosuje się uproszczone metody rozliczania – tzw. „ryczałt”.

 1. W jaki sposób będą wypłacane środki z grantu?

Środki z grantu będą przekazywane Grantobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy, wyłącznie w złotych polskich, w formie zaliczek i refundacji, zgodnie z harmonogramem płatności. Zależnie od czasu realizacji projektu grantowego i wysokości przyznanego grantu, Operator będzie wypłacał grant jednorazową płatnością lub w transzach. Tryb wypłacania środków jest opisany szczegółowo w procedurze grantowej.

 1. Jak rozliczać się z partnerem ponadnarodowym?

Obligatoryjnym załącznikiem do umowy o powierzenie grantu (którą zawiera Operator z Grantobiorcą), jest Umowa o współpracy ponadnarodowej, w której w indywidulany sposób strony (Grantobiorca i partner ponadnarodowy) określają m.in. sposób przekazywania środków finansowych partnerowi ponadnarodowemu przez Grantobiorcę.

 1. Jak przeliczyć waluty tworząc budżet?

Należy sprawdzić średni kurs danej waluty z danego dnia według NBP.

W uzasadnieniu pozycji budżetowej należy wówczas ten kurs podać.

 1. Czy podmiot może starać się o grant, jeżeli nigdy nie realizował projektów ponadnarodowych i nie ma partnerów zagranicznych?

Podmioty bez doświadczenia międzynarodowego, mogą ubiegać się o przyznanie grantu. Jest to szansa, aby takie doświadczenie zdobyć. Operator grantu udzieli wsparcia w zakresie zawierania i formalizacji partnerstw w ramach konsultacji. Na stronie projektu dostępna jest baza podmiotów z krajów UE, które wyraziły chęć współpracy z Grantobiorcami z Polski.

 1. Czy podmiot może ubiegać się o grant jeżeli ma już duże doświadczenie we współpracy ponadnarodowej?

Tak. Granty na nowe rozwiązania otwierają ciekawe możliwości współpracy nawet organizacjom posiadającym spore doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych.

Jeżeli dany podmiot posiada międzynarodową sieć kontaktów, może złożyć wniosek o przyznanie grantu z własnym partnerem.

Składając wniosek o dofinansowanie, pamiętać jednak należy, że rozszerzeniu ma podlegać projekt standardowy realizowany w kraju (bez partnerów zagranicznych). Nie można rozszerzyć projektów, które są już ponadnarodowe.

 1. Czy do ubiegania się o grant niezbędna jest zgoda instytucji pośredniczącej lub zarządzającej dla projektu standardowego?

Zgoda instytucji nie jest wymagana, jednak mile widziane jest poinformowanie opiekuna/ki projektu standardowego o planowanym rozszerzeniu o komponent współpracy ponadnarodowej.

 1. Czy projekt grantowy staje się częścią projektu standardowego?

Nie. Są to dwa oddzielne projekty, realizowane na podstawie odrębnych umów. Mają osobne budżety.

Jeżeli np. w projekcie grantowym przewidziany został element wdrożenia z uczestnictwem uczestników (niekoniecznie wszystkich) projektu standardowego, to nie może dojść do podwójnego finansowania, np. szkolenie z wykorzystaniem nowej metody powinno się odbyć w dodatkowych godzinach, poza przewidzianymi w projekcie standardowym.

 1. Ile wniosków można złożyć w ramach „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

W ramach danej rundy rekrutacji, Grantobiorca może złożyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie grantu pod warunkiem, że każdy z wniosków dotyczy innych rozwiązań wypracowywanych we współpracy ponadnarodowej (rozwiązania nie mogą się powielać, muszą się w istotny sposób różnić między sobą), w przeciwnym wypadku mogą być odrzucone na każdym etapie oceny bez możliwości odwołania. W ocenie pozostaje wniosek wcześniej złożony.

W oparciu o ten sam projekt standardowy można otrzymać maksymalnie dwa granty zliczając wszystkie rundy rekrutacji Grantobiorców.

 1. Jeżeli projekt odpadnie to czy można go poprawić i złożyć wniosek ponownie?

Tak. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w danej rundzie rekrutacji, można złożyć ponownie wniosek o przyznanie grantu w ramach kolejnej rundy.

FAQ