08kwiecień

1. Gdzie należy szukać informacji o realizowanych projektach?

Informacje dotyczące aktualnie realizowanych projektów można znaleźć na stronie

Grupy Profesja: https://grupaprofesja.com/dofinansowania-unijne/

oraz na stronie partnerów:

– Fundacja Partycypacji Społecznej: https://fundacja-spoleczna.pl/projekty/

– Międzynarodowa Szkoła Przedsiębiorczości: http://wsp.szkola.pl/

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/

2. Jakie kryteria należy spełnić, aby stać się Uczestnikiem projektu?

Do każdego realizowanego projektu kryteria dostępu o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie są różne, z uwagi na dodatkową punktację przy spełnieniu przez kandydata na Uczestnika projektu poniższych przesłanek:

Podstawowe kryteria:

 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Osoba bierna zawodowo
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem ośrodków  pomocy społecznej.

Dodatkowo punktowane kryteria:

 • Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).
 • Osoba z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Osoby spełniające przesłanki ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki.

3. Jakie dokumenty należy wypełnić, aby przystąpić do realizacji projektu?

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin uczestnictwa w projekcie są dostępne na stronie projektu również w wersji powiększonego druku dla osób niedowidzących lub słabowidzących.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenie RODO zał. nr 8,
 • Umowa projektowa,
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego korzystania z PO PŻ,
 • Inne oświadczenia.

Ponadto wymagane jest zaświadczenie z:

 • Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wglądu.

4. Gdzie i w jakiej formie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie poprzez:

 1. a) osobiste dostarczenie dokumentacji rekrutacyjnej do biura projektu,
 2. b) wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej podczas spotkania informacyjnego,
 3. c) drogę mailową na adres biura projektu,
 4. d) wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej i przesłanie pocztą, kurierem na adres biura projektu.

5. Jakie formy wsparcia są realizowane w ramach projektu?

Wsparcie indywidualne:

 • Indywidulane doradztwo zawodowe,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy.

Wsparcie miękkie szkolenia:

 • Szkolenie pn. Trening Kompetencji Społecznych (3 dni po 6 godz.),
 • Szkolenie pn. Trening Motywacyjny (2 dni po 6 godz.),
 • Warsztat z doradcą zawodowym (1 lub 2 dni po 6 godz.).

Aktywizacja zawodowa:

 • Kursy zawodowe – kwalifikacyjne zgodne z Indywidualnym Planem Działania,
 • Staże zawodowe trwające min. 3 miesiące

Aktywizacja społeczna:

 • Plastyczne warsztaty integracyjne.

6. Czy wszystkie formy wsparcia w projekcie są obowiązkowe?

Udział we wszystkich formach wsparcia zazwyczaj jest nieobowiązkowy i reguluje go regulamin udziału w projekcie, który jest sporządzany dla każdego projektu indywidualnie.

7. Czy udział w projekcie jest odpłatny?

We wszystkich projektach realizowanych przez Grupę Profesja udział jest bezpłatny.