16grudzień

W dniu 11.10.2019r wybraliśmy na konsultację na temat kluczowych kierunków działania, obszarów i celów Strategii Wielkopolska 2030. Wyznaczano także obszary strategicznej interwencji. Na spotkaniu przedstawiono projekt strategii, a obecne osoby zgłaszały swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Poznaliśmy założenia projektowanej Strategii Wielkopolska 2030 i wysłuchaliśmy problemów i oczekiwań wyrażanych przez różne grupy (od przedsiębiorców do przedstawicieli JST), a także poznaliśmy cele założone w strategii, proponowane pakiety działań.

Konsultacje społeczne Strategii Wielkopolska 2030
Zdjęcie ze strony: umww.pl

CEL OPERACYJNY 1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

 • Rozwój inicjatyw opartych o współpracę nauki i biznesu
 • Rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu, profesjonalizacja usług IOB
 • Reindustrializacja regionalnej gospodarki
 • Rozwój sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Zwiększanie innowacyjności i umiędzynarodowienia MŚP

CEL OPERACYJNY 1.2. Utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia

 • Tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości
 • Aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy

CEL OPERACYJNY 1.3.Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy

 • Poprawa jakości edukacji i kształcenia, w tym dopasowanie do potrzeb rynku pracy
 • Wzrost kompetencji osób dorosłych i ich udziału w kształceniu ustawicznym
 • Nowoczesna infrastruktura dla edukacji, w tym TIK

CEL OPERACYJNY 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie

 • Wzmacnianie potencjału demograficznego i funkcji rodziny
 • Rozwój srebrnej gospodarki
 • Wzrost atrakcyjności osiedleńczej regionu
 • Promocja zdrowego stylu życia, rozwój opieki i infrastruktury zdrowotnej

CEL OPERACYJNY 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom

 • Poprawa dostępu i standardów usług oraz funkcjonowania infrastruktury społecznej
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Rozwijanie sektora ekonomii społecznej i solidarnej

CEL OPERACYJNY 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu

 • Kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych, równościowych, innowacyjnych, w tym rozwój innowacji społecznych
 • Wzmacnianie potencjału kulturowego i infrastruktury kultury
 • Rozwój przemysłu czasu wolnego