Krótki opis szkolenia:

Krótki opis szkolenia:

Wydajność pracy nie jest wynikiem określonych działań. To cecha zdrowych organizacji. Kiedy funkcjonowanie w zespole jest ciągłą walką z narastającymi trudnościami, sytuacjami konfliktowymi, jest to znak, że pewne elementy w systemie nie działają tak, jak powinny i wewnętrzny balans został zachwiany. Szkolenie to zachęci menedżerów, liderów i twórców zmian do zastanowienia się, co przeszkadza w pełnym objawieniu się potencjału ukrytego w zespołach i jakie są powody jego obniżonej wydajności i skuteczności. Wykorzystując konstelacje systemowe przeanalizujemy i wypracujemy sposób ułatwiający przepływ zaufania i motywacji w organizacjach. Nauczysz się tego z nami, pod czujnym okiem naszej trenerki – Oany Tanase, która w interesujący i prosty sposób zapozna Cię z praktycznym wykorzystaniem zasad konstelacji systemowej w sytuacjach problemowych, jakie napotykamy pracując w zespole. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?

Przedsiębiorców, właścicieli, menedżerów, liderów, kierowników, HR Businness Partnerów oraz do osób odpowiedzialnych w organizacji za proces zmiany i rozwoju.

Co Cię czeka na szkoleniu?

 1. Spojrzenie na organizacje jako struktury samoorganizujące się i poznanie rządzących nimi zasad systemowych;
 2. Konstelacja biznesowa – wykorzystanie konstelacji systemowych do diagnozy organizacji;
 3. Poznanie systemowych zasad rządzących wszystkimi ludzkimi systemami: PORZĄDKIEM, WYMIANĄ i PRZYNALEŻNOŚCIĄ;
 4. Odkrywanie naturalnych predyspozycji do bycia liderem: zasobów i wzorców przynależności;
 5. Dostęp do pełni mądrości skrywanej w sobie: ciała, umysłu, serca;
 6. Zrozumienie naturalnego cyklu w organizacji: dołączanie/przynależność/odchodzenie;
 7. Kontrolowane przejścia – znaczenie dobrego wychodzenia z systemów;
 8. Zdrowie organizacji – co wspiera przepływ w systemach ludzkich, a co zakłóca jej wydajność.

Korzyści, jakie uzyskasz biorąc udział w warsztatach:

 • Zaznajomisz się z metodą spojrzenia na organizację jako na całość – naturalny system, którym rządzi zestaw systemowych zasad, które organizują przepływ zaufania w systemach ludzkich;
 • Szkolenie daje szansę przyjrzenia się trudnościom, które mogą ograniczać wydajność i skuteczność pracy, a liderom zrozumienie, jak można pożytecznie dostosować zespół, by działaj w zgodzie z celami organizacji;
 • Menedżerowie poznają najlepsze praktyki przywództwa systemowego – w jaki sposób przywódcy mogą praktycznie zastosować nową wiedzę nt. tego co wzmacnia, a co osłabia przepływ i synergię w systemach ludzkich, by wspierać naturalny rozwój łączenia się – przynależność i wyjście z organizacji.

Certyfikaty:

Dodatkowo uczestnik uzyska certyfikat ukończonego szkolenia.

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 450zł za dwa dni szkolenia

Dokładny termin szkolenia: 03—04.11.2020r.

Godziny w których odbędzie się szkolenie: 9:00-17:00

Forma szkolenia: online

O prowadzącej szkolenie:

Business Constellations Workshop

Oana Tanase jest naszą zaprzyjaźnioną trenerką, pochodzącą i pracującą na co dzień w Rumunii. Coach, Systemic Facilitator and Founder at Systemic Leadership. 

Doświadczenie: 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze rozwoju osobistego i organizacyjnego; 10 lat jako przedsiębiorca w branży IT.

Wykształcenie: doktorat z administracji biznesu na Academia de Studii Economice din București, Mistrz Adept w Systemic Coaching and Business Constellations UK, dyplomowany praktyk jako Trener Wykonawczy przez National Authority for Professional Development.

Wizja: Przywództwo systemowe to niezwykła podróż od podziału do jedności i synergii. Zasadniczą zmianą w czasie tej podróży jest rozwój systemowej świadomości i wyczulona wrażliwość na to, co wspiera, a co przeszkadza w pełnym ukazaniu się naszego potencjału w odniesieniu zarówno do jednostki, jak i wspólnoty.

 

Wersja eng

A brief description:

Performance is not a result, rather it is a property of healthy organizations. When we are struggling and when we are facing difficulties in our teams, that is a sign post that something is off balance in the system. This training invites leaders and change makers to start looking at what interferes with manifesting our potential in teams and disrupts performance. Through the use of systemic constellations we will explore how to facilitate the flow of trust and motivation in organizations.

 

To whom the training is dedicated?: entrepreneurs and founders, leaders, change makers, HR seniors

 

What awaits you during the training?

 1. Organizations as self-organizing structures and the systemic principles that govern them
 2. Business constellation – using systemic constellations to explore an organizational issue
 3. 30 The systemic principles that govern all human systems: ORDER, EXCHANGE AND BELONGING
 4. Exploring our natural authority as leaders: resources and belonging patterns
 5. Accessing the wisdom of the whole self – body, mind, heart
 6. The natural cycle in organizations – Joining / Belonging / Leaving
 7. Navigating transitions – the importance of leaving well in systems
 8. Organizational health – what supports the flow in human systems and what interferes with performance

 

 

What does this training offer you: 

A method to look at the organization as a whole – a natural system that is governed by a set of systemic principles that organise the flow of trust in human systems. The training also offers a chance to look at difficulties that might be limiting performance and supporting leaders understand how to usefully realign the team with the purpose of the organization. Another output of this training is that leaders will look at what are some of the best practices of systemic leadership – how might leaders apply their embodied understanding of what strenghtens and what weakens flow and synergy in human systems so that they support the natural unfolding of joining – belonging and leaving in their organization.

 

Certificate: Yes – a certificate of attendance for 12 hours of continuous learning

 

About the trainer:

Coach, Systemic Facilitator and Founder at Systemic Leadership.

Experience: 5 years in human and organizational development; 10 years as an entrepreneur in the IT industry.

Education: PhD in Business Administration, Master Practitioner in Systemic Coaching and Business Constellations, Practitioner Diploma in Executive Coaching.

Vision: Systemic leadership is the evolutionary journey from division to wholeness and synergy, The fundamental shift in this journey is developing systemic awareness and becoming mindful of what supports and what interferes with the full expression of our potential both as individuals and as collectives.