Zapraszamy do udziału w projekcie z możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Cel projektu

Celem projektu jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie.

Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa:

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez uczestnika projektu
  2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym i koordynatorem projektu

Odbędzie się 10 tur rekrutacji do 10 grup szkoleniowych. Na podstawie oceny obu etapów tworzone będą listy rankingowe, z których do projektu przyjętych zostanie: 12 pierwszych osób dla 5 grup szkoleniowych oraz 13 pierwszych dla pozostałych 5 grup. Pozostałe osoby, które uzyskały minimum 60% w każdym etapie będą tworzyły listę rezerwową.

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

– 5 godzin doradztwa zawodowego, które pomoże w określeniu potrzeb uczestniczek w zakresie podnoszenia kompetencji i planowanej działalności gospodarczej,

– wsparcie szkoleniowe + catering na zajęciach:

ABC Przedsiębiorczości 5 dni x 8 godzin,

Ubezpieczenia społeczne w firmie 3 dni x 8 godzin,

Aspekty prawne zakładania działalności gospodarczej 2 dni x 8 godzin,

– indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresów: koncepcja działalności, strategia i misja firmy, przygotowanie do strategii marketingowej firmy, opłacalność i efektywność ekonomiczna, poprawa rentowności 12 godzin,

– projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości maksymalnie 560zł/14 dni zajęć szkoleniowych,

– wypłatę bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24000zł dla 100 uczestniczek projektu,

– 7 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1500zł/mc.

W wyniku działań projektowych 100 uczestniczek projektu podejmie samozatrudnienie. Aktywizacja zawodowa będzie miała także pozytywny wpływ na bezpośrednie otoczenie kobiet biorących udział w projekcie – wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego przełoży się na wzrost przychodów uczestniczek i podniesienie jakości życia, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zagrożeniem ubóstwem zarówno samych uczestniczek jak i ich rodzin. Ponadto nowe firmy powstałe w skutek realizacji działań projektowych przyczynią się do podniesienia konkurencyjności regionu oraz będą stanowiły przyszłe miejsca pracy.

Kryteria

Projekt skierowany jest do:

– 125 kobiet,

– w wieku powyżej 30 lat,

– pozostających bez zatrudnienia,

– zamieszkałych na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego ziemskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego lub ząbkowickiego,

– chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (możliwe formy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna),

Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Sukces jest kobietą

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc wrzesień 2018 r.

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018 r. – aktualizacja

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018 r.

Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc czerwiec 2018

Deklaracja uczestnictwa

Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.-1

Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Wzór Informacji o rachunku bankowym.

Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Wzór Deklaracji poufności (KOW).

Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.

Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.

Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.

Wzór Formularza rekrutacyjnego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Aktualności z projektu

Aktualizacja 20.04.2018

HARMONOGRAM PLANOWANYCH FORM WSPARCIA NA MIESIĄC MAJ 2018 R.

Aktualizacja 20.03.2018

HARMONOGRAM PLANOWANYCH FORM WSPARCIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2018

Aktualizacja 05.02.2018

HARMONOGRAM PLANOWANYCH FORM WSPARCIA NA MIESIĄC LUTY 2018

Aktualizacja 12.01.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – X GRUPA

Aktualizacja 02.01.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – IX GRUPA

Aktualizacja 1.12.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VII GRUPA

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VIII GRUPA

Aktualizacja 03.11.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VI GRUPA

Aktualizacja 06.10.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – V GRUPA

Aktualizacja 04.09.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – IV GRUPA

Aktualizacja 07.08.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Aktualizacja 23.06.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – II GRUPA

Aktualizacja 16.06.2017

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa 3

Aktualizacja 12.06.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – I GRUPA

Sukces jest kobietą