Program aktywizacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących woj. mazowieckie

„Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie poziomu aktywności społecznej oraz zawodowej wśród 50 osób biernych zawodowo (w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, z terenu województwa mazowieckiego.

ZAKRES PROJEKTU:

Realizacja kompleksowego wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym oraz edukacyjnym, dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego z 50 Uczestników Projektu, dzięki

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

– posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

– są w wieku od 18 do 65 lat,

– zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,

– są bierne zawodowo.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA: 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

– opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – spersonalizowanego planu aktywizacji, stworzonego każdego z 50 Uczestników Projektu, podczas indywidualnych spotkań ze specjalistami,

– treningu wzmacniającego kompetencje i umiejętności społeczne – w formie aktywizujących, grupowych warsztatów z trenerem,

– poradnictwa psychologicznego – wsparcie dla Uczestników Projektu w pokonaniu trudności na drodze do aktywizacji,

– wsparcia szkoleniowego – grupowe zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe Uczestników, zakończone certyfikowanym egzaminem,

– zatrudnienia subsydiowanego – możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas trzymiesięcznego zatrudnienia na umowę o pracę,

-zatrudnienia wspomaganego – wsparcie trenera pracy podczas zatrudnienia subsydiowanego

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność”, należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć do Biura Projektu wypełniony i własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy, wraz z wymaganymi załącznikami:

– kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

– własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem Uczestnika Projektu

Ścieżka udziału w Projekcie zostanie opracowana indywidualnie dla każdego Uczestnika.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Termin realizacji od 01.06.2018r. do 31.03.2019r.

Całkowita wartość projektu : 688 265,44 zł

Dofinansowanie projektu: 593 285,44

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby:

Biuro Projektu: ul. Czerniakowska 71 pok. 405, 00-718Warszawa

Telefon: (+48) 535 885 208

e-mail: e.grabowska@kontraktor.biz.pl

DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz Zgłoszeniowy do Projektu

Program aktywizacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących woj. mazowieckie