Termin realizacji: 01.01.2015 – 31.10.2015

Obszar realizacji: województwo opolskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowe horyzonty