Opis

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok” .

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego lub miasta Słupsk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.

Kryteria

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: powiat słupski lub miasto Słupsk,
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę(w przypadku osoby samotnie gospodarującej), lub 771 zł na osobę mającą rodzinę.
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 33 kobiet i 33 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
– doradztwo zawodowe – 3h
– poradnictwo psychologiczne – 2h
– poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
– pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
– integracja społeczna i animacja środowiskowa
– rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
– techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 733 764 222 lub wysyłając e-mail: slupsk@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. KRASIŃSKIEGO 7
76-200 SŁUPSK

lub mailowo na adres: slupsk@fundacja-spoleczna.pl

Najtrudniejszy pierwszy krok
Najtrudniejszy pierwszy krok

Aktualizacja: 12.12.2018

W związku z realizacją projektu nr Nr RPPM.06.01.02-22-0057/17 pt. „Najtrudniejszy Pierwszy Krok III”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku psycholog

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Umowa o uczestnictwo w projekcie powiekszona

Regulamin warunków uczestnictwa powiekszony

Regulamin warunków uczestnictwa

Regulamin rekrutacji powiekszony

Regulamin rekrutacji

oświadczenie uczestnika projektu CST powiększone

oświadczenie uczestnika projektu CST

Oświadczenie uczestnika projektu powiększone

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa powiekszona

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszenia powiekszony

Formularz zgłoszenia

Najtrudniejszy pierwszy krok