Zrealizowane

Finansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Aktywność, sprawność, praca

Projekt “Aktywność, Sprawność, Praca” opiera się na rozwijaniu i wzmacnianiu dwóch, bardzo ważnych w życiu człowieka, aspektów– edukacji i pracy zawodowej. Edukacja stwarza możliwość niezależności i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Praca jest natomiast aktywnością ważną dla każdego dorosłego człowieka – stanowi źródło utrzymania, daje poczucie bycia potrzebnym i jest sposobem samorealizacji.

Projekt “Aktywność, Sprawność, Praca” został tak przygotowany, aby zapewnić Osobom Niepełnosprawnym możliwość rozwoju własnych kompetencji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz stworzyć im okazję do odnalezieniu się na otwartym rynku pracy poprzez zapewnienie miejsca odbycia stażu. Zdajemy sobie sprawę, że Osoby Niepełnosprawne stanowią grupę wysoce niejednorodną, dlatego oparliśmy nasz Projekt na sprawdzonych metodach i rezultatach.

Program

Nasz program zakłada kompleksowe przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności zawodowej. W czasie projektu realizowane są następujące etapy:

  1. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost motywacji (warsztaty psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności życiowych, indywidualne spotkania z Coachem). W czasie tego etapu uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe wysokości 300zł.
  2. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb mazowieckiego rynku pracy (szkolenia zawodowe finansowane do kwoty 2800zł).
  3. Wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego (pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe adekwatne do możliwości i aspiracji uczestników – stypendium stażowe wynosi 1680zł/msc).

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb mazowieckiej gospodarki. Projekt “Aktywność, Sprawność, Paraca” wyróżnia to, że prowadzi on poprzez poszczególne etapy wzrostu aktywności zawodowej, aż do momentu faktycznego jej podjęcia. Uczestnik projektu zostaje nie tylko wyposażony w szereg umiejętności, ale również może je sprawdzić i rozwijać w czasie półrocznego stażu.

Adresaci projektu

  • osoby bezrobotne i niezatrudnione
  • w wieku aktywności zawodowej (18-64)
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • chętne do rozwinięcia swoich umiejętności życiowych i zawodowych
  • gotowe do rozpoczęcia pracy zawodowej
  • zamieszkałe na terenach powiatu płockiego lub miasta Płock.

Aktywność, sprawność