Termin realizacji: 01.01.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Rekrutacja: Zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej oraz realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

18:25 czas na szkolenie, staż i pracę – kompleksowy program wsparcia młodych bezrobotnych