Z nami równaj szanse – zmieniam swoje życie, jestem aktywny

Realizatorzy:

KMC Przemysław Korach – Lider Projektu
Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań – Partner I

Fundacja Akademia Europejska – Partner II

Termin realizacji: od 01.06.2016 r. do 31.10.2018 r.

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty, staże zawodowe (1350 zł netto/miesięcznie)

Zmień swoje życie – skorzystaj z darmowych kursów, szkoleń i z sukcesem powróć na rynek pracy!

Aktualizacja z dnia 8 maja 2018

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Z nami równaj szansę  – Zmieniam swoje życie, jestem aktywny”, nr projektu RPWP.07.01.02-30-0003/16  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 7: Włączenie społeczne Działanie: 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Rozeznanie rynku  – kursy zawodowe Z nami równaj szansę

Z nami równaj szanse – zmieniam swoje życie, jestem aktywny