13lipiec
Grupa Profesja Sp. z o.o. wraz z partnerami realizuje projekt „Międzynarodowa współpraca się opłaca”, w ramach którego podmioty z całej Polski nawiązują współpracę w ramach Unii Europejskiej. Celem jest wdrożenie nowych rozwiązań, których pozyskanie nie byłoby możliwe bez partnerów zagranicznych.
O tym w jaki sposób projekt umożliwia uzyskanie szerszej europejskiej perspektywy opowiada Dominika Flaczyk – prezes zarządu Grupy Profesja Sp. z o.o.
Wspieramy innowacje społeczne i transfer dobrych praktyk. Międzynarodowa współpraca się opłaca.

“Międzynarodowa współpraca się opłaca” to kolejny duży projekt prowadzony przez Pani firmę. Grupa Profesja została wybrana operatorem i dysponuje pulą grantów o wartości 10 mln zł.
Na co przyznawane są granty?

Są to granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego instytucje z całej Polski mogą nawiązać współpracę z organizacjami z Unii Europejskiej. Wówczas wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, aby wdrożyć jakąś nowość w naszym kraju, która pomoże w walce z bezrobociem i wykluczeniem, albo przyczyni się do polepszenia edukacji lub administracji.

Siedziba główna Grupy Profesja znajduje się w Poznaniu. Czy o granty mogą się ubiegać tylko podmioty z Wielkopolski?

Nie tylko. O granty mogą się ubiegać podmioty z całej Polski, dlatego spotkania informacyjne organizowaliśmy we wszystkich województwach.

Co dokładnie oznacza termin „nowe rozwiązanie”?

Chodzi o takie rozwiązanie, które do tej pory nie funkcjonowało w danej instytucji. Może to być np. nowa metoda nauczania, narzędzie weryfikowania zdobytych kwalifikacji, podejście do aktywizacji, program szkoleń.

Co daje udział w projekcie „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

Jest to szansa na wypracowanie lub transfer już przetestowanego rozwiązania, które może przynieść dobre zmiany i polepszyć sytuację społeczną w naszym kraju. Dla instytucji jest to też możliwość rozwoju, a jednocześnie tworzą się europejskie sieci współpracy. Efekty projektu wykraczają poza obszar organizacji uczestniczących w projekcie, jego wpływ będzie widoczny w stosowaniu polityki społecznej, polityk zatrudnienia i systemów kształcenia.

Jakie organizacje ubiegają się o granty?

Wśród naszych grantobiorców są stowarzyszenia, fundacje, szkoły, mikroprzedsiębiorstwa, gminy, powiaty, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie wyższe. Wszystkie te organizacje realizują projekty współfinasowane z EFS. Założyliśmy przyznanie co najmniej 100 grantów, przy czym ilość podmiotów objętych wsparciem jest nieograniczona.

Z jakimi krajami współpracują Grantobiorcy?

Współpracę można nawiązać ze wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, oprócz Wielkiej Brytanii, ponieważ występuje z Unii. Cieszymy się, że partnerstwa powstałe w ramach „Międzynarodowa współpraca się opłaca” są bardzo różnorodne i wnioski o przyznanie grantów zostały złożone z podmiotami z niemal wszystkich państw UE.

Czy Grantobiorcy mogą liczyć na wsparcie w procesie starania się o granty?

Oczywiście. Realizując nasz projekt zapewniamy wszystkim podmiotom zainteresowanym grantami wsparcie zgodne z ich potrzebami. Pomagamy sprecyzować pomysł na projekt grantowy, nawiązać współpracę ponadnarodową i ją sformalizować, a także poprawnie złożyć wniosek o grant. Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznie i osobiście w naszym biurze. Odpowiadamy też na maile i na pytania zadane przez komunikator na stronie projektu.

Jak udaje się Państwu przy tak zróżnicowanej tematyce udzielić wsparcia merytorycznego?

Grupa Profesja ma wieloletnie doświadczenie jako firma szkoleniowo-doradcza. Stale rozwijamy portfolio naszych usług dla biznesu. Realizujemy projekty krajowe oraz ponadnarodowe współfinasowane ze środków unijnych i nie tylko. Obecnie rozpoczynamy realizację projektu międzynarodowego, w którym wspólnie z partnerami ze Słowenii, Niemiec, Węgier i Rumunii, opracowujemy nowy model reskillingu dla firm z branży poligraficznej. Wkrótce rozpocznie się też bardzo ważny dla mnie projekt dotyczący wsparcia dla osób doświadczających przemocy psychicznej i ekonomicznej w rodzinie.

Projekt „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020” został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. Dofinasowanie z UE: 11 502 138,39 zł. Środki na wypłatę grantów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wywiad ukazał się na łamach Głosu Wielkopolskiego w dn. 13.07.2019.