Realizatorzy: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja CAZ Sp. Z o. o.

Termin realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2018

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, powiaty:
·         pilski (Kaczory, Szydłowo, Piła, Wysoka, Ujście),
·         złotowski (gmina Krajenka),
·         czarnkowsko – trzcianecki (gmina Trzcianka)

Oferujemy: kursy, szkolenia (stypendium szkoleniowe), staże zawodowe (stypendium 1 300 zł netto), pośrednictwo pracy, dodatek aktywizacyjny (500 zł)

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę i kwalifikację!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej’

Projekt skierowany jest do:

osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego, zamieszkałych na terenie powiatów:
·         pilskiego (gminy: Kaczory, Szydłowo,  Piła, Wysoka, Ujście)
·         złotowskiego (gmina Krajenka)
·         czarnkowsko – trzcianeckiego (gmina Trzcianka)

Projekt obejmuje udział 70 osób niepracujących (45 Kobiet i 25 Mężczyzn),  w tym 35 os bezrobotnych i 35 osób biernych zawodowo).

Cel projektu

Celem projektu  jest aktywizacja społeczna  i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia osób z terenu województwa wielkopolskiego (wybrane powiaty), dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Kryteria

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania zgodne z obszarem realizacji projektu.
  • Wiek: 18-64 lata.
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo.

Miejsca w projekcie: przewidziano udział 45 kobiet i 25 mężczyzn
W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, osoby niepełnosprawne, osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
.
Etapy projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu (70 osób)
2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem – opracowanie indywidualnej ścieżki kariery (70 osób)
3. Aktywizacja społeczna i treningi aktywizacyjno-motywacyjne oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych (70 osób)
4. Aktywizacja zawodowa – szkolenia zawodowe (49 osób) – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Podczas kursów wypłacane jest stypendium szkoleniowe. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
5. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe (49 osób) – dostosowane pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1300,00 zł netto stypendium stażowego miesięcznie.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854  lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu.

Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0033/16, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. Wartość dofinansowania z UE 651 975,79 zł. Wartość projektu: 686 290,31 zł.

Aktualności z projektu

 Aktualizacja  26.02.2018

Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 26.02.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu: Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

Aktualizacja  20.02.2018
Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 20.02.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie-rynku_20.02.208-Właściwy kurs

Aktualizacja  24.10.2017Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 24.10.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 24.10.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZamawiający:
Profesja CAZ Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
NIP 7792457309, Regon 366470386


Reprezentowana przez panią Dominikę FlaczykDokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku kursy zawodowe gr 1-3

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o niepełnosprawności

Oświadczenie o wizerunku

Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Kursy zawodowe

W związku z realizacją projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02-30-0033/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/ szkoleń zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu „„Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

W związku z realizacją projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” (nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w ramach wsparcia oraz identyfikacji potrzeb grupy docelowej przy rekrutacji oraz wsparcia grupowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”.

Właściwy kurs