Włączamy się do pracy

Włączamy się do pracy

Włączamy się do pracy.
Program wsparcia dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Kwota dofinansowania: 1 356 602,04 zł

Co jest celem projektu
Włączamy się do pracy?

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poprzez udziału w wsparciu doradczym indywidualnym i grupowym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji szkoleń kończących się egzaminem zawodowym oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego przez realizację min. 3 miesięcznego płatnego stażu zawodowego.

Co można zyskać biorąc udział
w projekcie Włączamy się do pracy?

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • kursy
  • szkolenia (stypendium szkoleniowe max 1033,70 zł netto)
  • staże zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • wyżywienie podczas zajęć

Kto może skorzystać ze wsparcia
oferowanego w ramach projektu
Włącz się do pracy?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

  • posiadają status osoby niepełnosprawnej
  • mieszkają na terenie woj. wielkopolskiego
  • mają od 18 do 64 lat
  • posiadają status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo

Spełniam wszystkie kryteria,
chcę wziąć udział w projekcie
Włączamy się do pracy.
Co muszę zrobić?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu znajdującego się w Poznaniu (ul, Sieradzka 4c).
Wszelkie informacje można również uzyskać telefonicznie, pod numerem 537 597 666 oraz mailowo pisząc na projekty@grupaprofesja.com

Włączamy się do pracy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika Zał nr 8
4. Oświadczenie III profil pomocy
5. Umowa uczestnictwa w projekcie
7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

DOKUMENTY DO POBRANIA
POWIĘKSZONY DRUK

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Oświadczenie uczestnika Zał nr 8
4. Oświadczenie III profil pomocy
5. Umowa uczestnictwa w projekcie
7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku z dnia 04.12.2019 r. na świadczenie usług pośrednictwa pracy

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu, na formularzu ofertowym i zgodnie z treścią rozeznania rynku dostępnymi poniżej

Rozeznanie rynku pośrednictwo pracy 04.12.2019

Włączamy się do pracy