Systemowa Szkoła

Cel projektu grantowego: wypracowanie we współpracy partnerem ponadnarodowym narzędzi mobilnych umożliwiających edukację zdalna przedsiębiorców i pogłębianie ich kompetencji w zakresie zarządzania rozwojem firmy

Cel zostanie zrealizowany poprzez: wspólne z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań

Nowe rozwiązanie „Szkoła Systemowa” zostanie wprowadzone w praktyczną działalność Grupy Profesji, w ramach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości MMŚP w Polsce.

Grupą docelową projektu grantowego są osoby prowadzące działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwo, w tym osoby niepełnosprawne. Zasadniczym problemem mikroprzedsiębiorstw (w tym jednoosobowych działalności gospodarczych) jest kwestia przeżywalności firm. Wśród najczęstszych powodów zamykania firm wymienia się brak środków finansowych na rozwój oraz planów strategicznych, nieumiejętność zarządzania firmą w dłuższej perspektywie czasowej, brak wiedzy czy informacji dotyczących podstawowych zagadnień ekonomicznych i prawnych odnośnie przedsiębiorczości.

W ramach projektu powstanie nowe rozwiązanie – platforma i aplikacja mobilna, zostanie stworzone dla rozszerzenia wsparcia pomostowego dla przedsiębiorców korzystających z dofinansowania w ramach projektów, a dla firm nie objętych tego typu wsparciem – stanowić będzie cenne i innowacyjne źródło wiedzy.

Wypracowane z partnerem ponadnarodowym rozwiązanie może być również zastosowane np. przez instytucje w obszarach edukacji formalnej, na lekcjach przedsiębiorczości, w edukacji studentów kierunków społecznych i ekonomicznych.

Okres realizacji projektu grantowego: 2020-03-02 do 2020-02-28

Obszar realizacji projektu grantowego: województwo lubuskie

Projekt realizowany w partnerstwie:

Grupa Profesja – Lider projektu

i

H2 Learning – Partner projektu z Irlandii

Grupa docelowa: osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby w wieku 18-64 lata niepełnosprawne, z ograniczeniami psychofizycznymi.

Innowacyjne narzędzie:
Narzędzie zaoferuje bezpłatną możliwość udziału w krótkich, zdalnych formach szkoleniowych w dowolnym czasie jak i kontakt z ekspertami i konsultowanie indywidualnych sytuacji problemowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystko dla umożliwienia zdalnej edukacji dla przedsiębiorców aby pogłębiali swoje kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem firmy.

Narzędzie składać się będzie z dwóch części: techniczny, w tym opracowanie elementów i funkcji platformy również w wersji mobilnej – oraz merytoryczny, w tym opracowanie pakietu krótkich, tematycznych i interaktywnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, możliwych do odtworzenia na urządzeniach mobilnych w formie audiowizualnej.

Platforma i aplikacja będą umożliwiać dogodne korzystanie z materiałów. Źródła edukacyjne grupowane będą tematycznie oraz podzielone na branżowe i ogólnorozwojowe, treści będą sukcesywnie ulegać zmianie. Przykładowe zakresy tematyczne: prawo, marketing, zarządzanie, wsparcie zewnętrzne i biznestory.

Działania podejmowane w ramach projektu:

Rozwiązanie będzie wypracowywane w ścisłej współpracy z partnerem ponadnarodowy, który posiada ogromne doświadczenie w zakresie edukacji cyfrowej.

Testowanie innowacyjnej metody: Rozwiązanie zostanie przetestowane na 12 osobach z grupy osób aktywizowanych zawodowo.

Ostateczne opracowanie wersji finalnej platformy oraz aplikacji mobilnej i udostepnienie jej uczestnikom projektu standardowego.

O partnerze ponadnarodowym:

Nazwa: H2 Learning

Adres: Crane Street, Dublin 8, IE021-Dublin, Irlandia

Strona internetowa: http://www.h2learning.ie/

Organizacja H2 Learning świadczy szeroki zakres wysokojakościowych usług w obszarze edukacji cyfrowej. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i tworzenia nowoczesnych narzędzi szkoleniowych dla biznesu. Wyspecjalizowany w nowoczesnej edukacyjnej metodzie B-learning (kształcenie mieszane), wykorzystującej nowe media z dużo większą swobodą niż tradycyjne szkolenia, co zwiększa efektywność wsparcia młodych stażem przedsiębiorców.

Partner irlandzki to specjalista z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w programach szkół podstawowych, średnich, uczelni wyższych, w szkoleniach, kursach branżowych. Organizacja wypracowała szereg autorskich narzędzi i metod rekomendowanych przez Komisję Europejską, jest partnerem strategicznym w ramach Erasmus+. Poprzez badania i rozwój zawodowy chce przyczynić się do poprawy edukacji w skali krajowej i globalnej, aby promować umiejętności i uczenie się XXI wieku.

Koncentruje się na tym, aby nauczyciele byli w pełni wyposażeni w wiedzę, zaufanie i kompetencje potrzebne do przygotowania studentów do nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa.

Partner posiada również stronę internetową: http://www.h2learning.ie/  oraz jest aktywny w mediach społecznościowych:

https://twitter.com/h2_learning/

https://www.linkedin.com/company/h2-learning/

Platforma pozwalająca na prowadzenie zdalnej edukacji i wsparcia przedsiębiorców odpowiada na wyzwania związane z pandemią COVID-19 w Europie.

W ramach projektu Grupa Profesja łączy tradycyjne szkolenia stacjonarne z zakresu podstaw przedsiębiorczości (prowadzone w ramach projektu standardowego) z nowoczesną formą aktywności edukacyjnej prowadzonej zdalnie za pomocą technologii informacyjnych (prowadzone w ramach projektu grantowego). Obie formy szkoleń dostępne dla uczestników projektu tworzą tzw. mieszaną metodą kształcenia (blended learning). Ma ona określone zalety, przede wszystkim pozwala na elastyczny sposób projektowania i realizowania szkolenia z uwzględnieniem potrzeb grupy uczestników, celów, tematyki, specyfiki danej branży. Zaletą B-learningu jest możliwość komunikacji z użyciem nowoczesnych mediów, kontaktów online z trenerem, ekspertem z branży lub innymi przedsiębiorcami (sieciowanie). Organizacja szkoleń w ramach B-learningu nie jest wymuszona, ograniczona możliwościami uczestników szkoleń (czas, miejsce), daję dużo większą swobodę niż tradycyjne szkolenia, co zwiększa efektywność wsparcia młodych stażem przedsiębiorców.

Systemowa Szkoła