SUKCES JEST KOBIETĄ

Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja

Termin realizacji: 01.11.2016 – 30.09.2018

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie; powiat wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki ziemski, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, polkowicki, górowski, lubański, złotoryjski, legnicki    

Oferujemy: szkolenia, doradztwo, dotacje na założenie działalności gospodarczej (24 000zł), pomostowe wsparcie finansowe (1 500zł/mc przez 7 miesięcy)

UWAGA!

Od dnia 8.05.2017 zmienia się adres biura projektu!

Nowy adres biura:

ul. Zefirowa 30/2
53-027 Wrocław

Zapraszamy do udziału w projekcie z możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do:

 • 125 kobiet,
 • w wieku powyżej 30 lat,
 • pozostających bez zatrudnienia,
 • zamieszkałych na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego ziemskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego lub ząbkowickiego,
 • chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (możliwe formy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna),
 • Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie.


Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez uczestnika projektu
 2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym i koordynatorem projektu

Odbędzie się 10 tur rekrutacji do 10 grup szkoleniowych. Na podstawie oceny obu etapów tworzone będą listy rankingowe, z których do projektu przyjętych zostanie: 12 pierwszych osób dla 5 grup szkoleniowych oraz 13 pierwszych dla pozostałych 5 grup. Pozostałe osoby, które uzyskały minimum 60% w każdym etapie będą tworzyły listę rezerwową.

W ramach projektu oferujemy:

 • 5 godzin doradztwa zawodowego, które pomoże w określeniu potrzeb uczestniczek w zakresie podnoszenia kompetencji i planowanej działalności gospodarczej,
 • wsparcie szkoleniowe + catering na zajęciach:

ABC Przedsiębiorczości 5 dni x 8 godzin,
Ubezpieczenia społeczne w firmie 3 dni x 8 godzin,
Aspekty prawne zakładania działalności gospodarczej 2 dni x 8 godzin,

 • indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresów: koncepcja działalności, strategia i misja firmy, przygotowanie do strategii marketingowej firmy, opłacalność i efektywność ekonomiczna, poprawa rentowności 12 godzin,
 • projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości maksymalnie 560zł/14 dni zajęć szkoleniowych,
 • wypłatę bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24000zł dla 100 uczestniczek projektu,
 • 7 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1500zł/mc.

W wyniku działań projektowych 100 uczestniczek projektu podejmie samozatrudnienie. Aktywizacja zawodowa  będzie miała także pozytywny wpływ na bezpośrednie otoczenie kobiet biorących udział w projekcie – wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego przełoży się na wzrost przychodów uczestniczek i podniesienie jakości życia, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zagrożeniem ubóstwem zarówno samych uczestniczek jak i ich rodzin. Ponadto nowe firmy powstałe w skutek realizacji działań projektowych przyczynią się do podniesienia konkurencyjności regionu oraz będą stanowiły przyszłe miejsca pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

1. Wzór Formularza rekrutacyjnego.
2. Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.
3. Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.
4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.
5. Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
8. Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
9. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
10. Wzór Deklaracji poufności (KOW).
11. Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
12. Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
13. Wzór Informacji o rachunku bankowym.
14. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
15. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
16. Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.
17. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
18. Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
19. Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
20. Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
21. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

AKTUALIZACJA 1.12.2017

Dokumenty do pobrania:

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VII GRUPA

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VIII GRUPA

Sukces jest kobietą