Śląskie Centrum Perspektyw

Śląskie Centrum Perspektyw

Śląskie Centrum Perspektyw” projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Kwota dofinansowania z UE:  787 658,06 zł

Szansa na zmiany w życiu zawodowym!
Nowe kwalifikacje – nowa praca.

Celem projektu jest motywacja i aktywizacja mieszkańców gmin: Bobrowniki, Siewierz, Psary, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Woźniki, którzy ukończyli 30 lat, nie pracują lub są bierni zawodowo.
W ramach projektu, uczestnicy zostaną skierowani na cykl indywidualnych i grupowych zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych, pośredników pracy i psychologów, w trakcie których na podstawie zebranych informacji, dla każdego z uczestników zostanie przygotowany indywidualny plan działania, pozwalający na nakierowanie uczestnika do dalszych etapów rekrutacji. Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostają kierowani na kursy zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane. Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (z wyłączeniem prawa jazdy) będą kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu / świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Kto może wziąć udział w projekcie
Śląskie Centrum Perspektyw?

Do udziału w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia, nie pracują lub są bierne zawodowo oraz mieszkają na terenie jednej z gmin: Bobrowniki, Siewierz, Psar, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Woźniki. Wsparcie zostanie udzielone osobom, które spełniają łącznie wszystkie trzy kryteria (wiek, status na rynku pracy, miejsce zamieszkania).

Z czego mogą skorzystać uczestnicy projektu Śląskie Centrum Perspektyw?

Uczestnikom projektu oferujemy w pełni darmowe wsparcie, które obejmuje;

  • spotkania z doradcą zawodowym
  • kursy zawodowe ze stypendium 532 zł + catering podczas zajęć
  • płatny staż zawodowy: 997 zł + zwrot kosztów dojazdu 150 zł
  • dofinansowanie do zatrudnienia; 2176 zł + zwrot kosztów dojazdu 150 zł

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz pobraniem i odesłaniem wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na adres perspektywy@grupaprofesja.com .  Dokumenty można składać również osobiście w Biurze Projektu Śląskie Centrum Perspektyw, które znajduje się w Chorzowie, ul. Katowicka 115/119

Masz pytania dotyczące projektu
Śląskie Centrum Perspektyw?
Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy do Biura Projektu Śląskiego Centrum Perspektyw
adres: ul. Katowicka 115/119, Chorzów
do kontaktu mailowego: perspektywy@grupaprofesja.com
lub telefonicznego:  577 888 627  lub  882 503 506

Śląskie Centrum Perspektyw

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

25.11.2019

W związku z realizacją projektu „Śląskie Centrum Perspektyw” (Nr RPSL.07.01.03-24-0557/17), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia , zapraszamy do składania ofert na kursy zawodowe/ szkolenia wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania określonym w rozeznaniu rynku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku- ŚCP listopad 2019r_

29.10.2019

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku- psycholog – Śląskie Centrum Persektyw

29.10.2019

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku- doradztwo zawodowe – Śląskie Centrum Perspektyw

27.08.2019

W związku z realizacją projektu „Śląskie Centrum Perspektyw” (Nr RPSL.07.01.03-24-0557/17), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia , zapraszamy do składania ofert na kursy zawodowe/ szkolenia wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania określonym w rozeznaniu rynku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku-Kursy zawodowe/szkolenia_Śląskie Centrum Perspektyw

8.03.2019

W związku z realizacją projektu „Śląskie Centrum Perspektyw” (Nr RPSL.07.01.03-24-0557/17), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia , zapraszamy do składania ofert na kursy zawodowe/ szkolenia wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania określonym w rozeznaniu rynku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku_kursy zawodowe_Śląskie Centrum Perspektyw

5.12.2018

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku_szkolenia zawodowe_Śląskie Centrum Perspektyw

10-08-2018

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie Rynku_szkolenia zawodowe_Śląskie Centrum Perspektyw

10-08-2018

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku w ramach projektu Śląskie Centrum Perspektyw wraz z załącznikami

10-08-2018

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku w ramach projektu Śląskie Centrum Perspektyw wraz z załącznikami.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji do projektu Śląskie Centrum Perspektyw

Regulamin warunków uczestnictwa w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw

Śląskie Centrum Perspektyw