Termin realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018

Obszar realizacji: województwo śląskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Śląskie Centrum Aktywizacji