Ty i ...

Weź udział w konkursie i wygraj nagrody dla siebie                  oraz 2 wybranych przez Ciebie osób.

Konkurs trwa od 27.08 do 31.08.2018 do godziny 15.00.

Dodaj wakacyjne zdjęcie 3 osób i wygraj!

Profesja to 3 profesjonalne usługi w jednym: REKRUTACJE, PROJEKTY I SZKOLENIA.

Na Twoim wakacyjnym zdjęciu powinny być dokładnie 3 osoby!

Zdjęcie dodaj w komentarzu pod konkursowym postem na profilu www.facebook.com/grupaprofesja

Napisz dlaczego...

My rekrutujemy, prowadzimy projekty, szkolimy i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy!

A Wy? Napiszcie pod zdjęciem dlaczego akurat Waszej trójce należy się nagroda?!

Wygrają 3 zdjęcia, a nagrody powędrują łącznie do 9 osób, które będą widoczne na zdjęciach!

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Profesja CAZ S. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.),

3. Organizator Konkursu powoła trzyosobowe jury (dalej “jury”). Jury ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu. Zadaniem jury jest monitorowanie prawidłowego przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach budzących wątpliwości i związanych z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie zwycięzcy. Decyzje jury są ostateczne.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

5. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

 II Warunki uczestnictwa w Konkursie i przebieg Konkursu

1.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil osobisty w serwisie facebook.com. Zgłoszenia z fanpage nie będą brane pod uwagę.

3. Zadaniem konkursowym jest:

a) Polubienie profilu Profesji na  www.facebook.com/grupaprofesja/

b) Wklejenie  zdjęcia z wakacji, na którym widnieją minimum 3 osoby

c) Odpowiedź na pytanie: “Dlatego właśnie 3 osoby widniejące na wklejonym zdjęciu powinny otrzymać nagrody?”

4. Zdjęcie oraz odpowiedź muszą być podane w komentarzu pod postem konkursowym.

5. Umieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

6. Konkurs trwa od 27.08.2018 do 31.08.2018 do godziny 15:00.

7.Wyboru zwycięzcy dokona jury, biorąc pod uwagę kreatywność odpowiedzi.

III Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników. Nagrody

1. Wyniki konkursu zostaną podane 31 sierpnia do godziny 16:00 w komentarzu pod postem konkursowym.

2. W konkursie przyznane zostaną trzy potrójne nagrody – zestaw gadżetów firmowych Profesja.

3. Nagrody zostaną dostarczone pocztą pod wskazany adres na terenie Polski najpóźniej w 21 dni od dostarczenia do Organizatora danych do wysyłki.

4. Zwycięzca nagrody głównej jest zobowiązany do dostarczenia w formie skanu protokołu odbioru nagrody przygotowanego przez Organizatora.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

6. Od momentu odbioru nagrody przez laureata organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z nagrody.

IV Podatki

1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 9.2.

2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

V Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz wizerunku. Ochrona praw autorskich

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (i) przeprowadzenia Konkursu (ii) doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestniczenie w Konkursie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

2. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VI Postanowienia końcowe i reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem elektronicznym na adres e-mail: opinie@grupaprofesja.com przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na profilu https://www.facebook.com/grupaprofesja/ dnia 27 sierpnia 2018 r.