Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2017

Obszar realizacji: województwo pomorskie

Rekrutacja: zakończona

Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Razem sięgajmy wyżej!”.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Formy wsparcia

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
– doradztwo zawodowe – 3h
– poradnictwo psychologiczne – 2h
– poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
– pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
– integracja społeczna i animacja środowiskowa
– rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
– techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Kryteria

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: gminy powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (ustalony III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarujące – dochód nie przekracza 634,00 zł, osobie w rodzinie – dochód nie przekracza na osobę 514,00zł)
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 35 kobiet i 31 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574 741 888 lub 603 941 870 lub wysyłając e-mail: chojnice@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. LICHNOWSKA 5
89-620 CHOJNICE

lub mailowo na adres: chojnice@fundacja-spoleczna.pl

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Umowa o uczestnictwo

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszenia powiększony

Oświadczenie uczestnika projektu CST

Oświadczenie uczestnika projektu powiększone

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa powiększona

Umowa o uczestnictwo w projekcie powiększona

Regulamin warunków uczestnictwa powiększony

Regulamin warunków uczestnictwa

Regulamin rekrutacji powiększony

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika projektu CST powiększone

Razem sięgajmy wyżej
Razem sięgajmy wyżej
Razem sięgajmy wyżej

Razem sięgajmy wyżej