Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo Techniczne; Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2018

Obszar realizacji: powiat chojnicki, powiat człuchowski

Oferujemy: kursy, szkolenia (stypendium szkoleniowe 223zł), staż (stypendium 1250zł/mc)

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (3 godziny/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z psychologiem (2 godziny/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z prawnikiem (1 godzina/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (min. 2 godziny/uczestnika),
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne (3 dni),
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy (2 dni),
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa (1 dzień),
 • szkolenia i kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 223zł),
 • 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1250zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 100zł/miesiąc.

Kryteria

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.

Wsparciem zostaną objęte osoby:

 • o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz intelektualną,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP będą to osoby ustalone z III profilem pomocy),
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkałe na terenie powiatu chojnickiego lub człuchowskiego.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574 741 888 lub 603 941 870 lub wysyłając e-mail: chojnice@fundacja-spoleczna.pl

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Regulamin warunków uczestnictwa

Umowa o uczestnictwo w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu CST

Deklaracja uczestnictwa 

Formularz zgłoszenia

Dokumenty do pobrania – wersja powiększona:

Deklaracja uczestnictwa – wersja powiększona

Formularz zgłoszenia – wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu CST – wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu – wersja powiększona

Regulamin_rekrutacji_-_wersja_powiększona

Regulamin warunków uczestnictwa – wersja powiększona

Umowa o uczestnictwo w projekcie – wersja powiększona

Razem sięgajmy wyżej II