Cel projektu

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 72 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Termin realizacji od 25.09.2017r. do 24.02.2019r.

Wartość projektu : 1 001 289,20 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 851 095,82 zł

Projekt jest realizowany przez Clar System S.A. w partnerstwie z Kontraktor Sp. z o.o. i Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Osi Priorytetowej 5; Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Formy wsparcia

Indywidualny Plan Działania – opracowywany podczas spotkania z doradcą zawodowym (72 os.)
– certyfikowane szkolenia zawodowe (51 os.)
– sześciomiesięczne zatrudnienie subsydiowane (54 os.)
– zatrudnienie wspomagane (14 os.)
– pośrednictwo pracy (18 os.)
– zwroty kosztów dojazdów (do miejsca pracy, miejsca szkolenia lub pośrednictwa pracy)

Ścieżka udziału w projekcie zostanie opracowana indywidualnie dla każdego uczestnika podczas spotkań z doradcą zawodowym.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kryteria

KRYTERIA NIEZBĘDNE DO ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek powyżej 30 roku życia,
– zamieszkiwanie na terenie woj. pomorskiego,
– status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA DO PROJEKTU:
BIURO PROJEKTU CLAR SYSTEM S.A.
ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 137 D
80-034 GDAŃSK
E-MAIL I.RYBA@CLARSYSTEM.PL
TEL. 660 567 162

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Razem na rynku pracy