Właściwą drogę musisz wybrać Ty!

„Właściwą drogę musisz wybrać Ty!” Nr RPDS.09.01.01-02-0050/18 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej. Wartość dofinansowania z UE:  934 466,00 zł

Chcemy pomóc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bezrobotnym i biernym zawodowo, które mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego. Poprzez cykl szkoleń i warsztatów, spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, pomoc w organizacji stażu pomagamy uczestnikom projektu w podjęciu zatrudnienia.

Stać Cię na rozwój!

Kto może wziąć udział w projekcie
Właściwą drogę musisz wybrać Ty?

Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego*:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • biernych zawodowo lub bezrobotnych (zarejestrowanych lub nie w Urzędzie Pracy)
 • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 18 do 64 lat
 • nie uczących się dzienne, nie uczestniczących w żadnych szkoleniach czy kursach

*osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 100 uczestników.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, dzięki którym wypracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
 • grupowe warsztaty integracyjne
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
 • szkolenia/kursy zawodowe
 • 3-miesięczny płatny staż

Jakie wsparcie mogą otrzymać uczestnicy projektu
Właściwą drogę musisz wybrać Ty?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie
Właściwą drogę musisz wybrać Ty?

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego
 • do projektu mogą aplikować osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczące się w trybie dziennym) w wieku od 18 do 64 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres wroclaw@fundacja-spoleczna.pl

Na wszystkie Państwa pytania odpowie Koordynator projektu,
tel.: 733 666 027
e-mail: wroclaw@fundacja-spoleczna.pl

Masz pytania dotyczące projektu
Właściwą drogę musisz wybrać Ty?
Skontaktuj się z nami!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa I

Spotkania odbywają się w Ząbkowicach Śląskich, w budynku przy ul.  Dolnośląskiej 27/2

 Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu 19.08  – 8:00 – 18:00
 

Indywidualne spotkania z psychologiem

21.08 – 8:00 – 16:00

22.08 – 8:00 – 16:00

23.08 – 8:00 – 16:00

26.08 – 8:00 – 14:00

27.09 – 10:00 – 12:00

01.09 – 8:00 – 12:00

02.09 – 8:00 – 12:00

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 23.08 –8:00 -20:00
24.08 – 8:00 -20:00
26.08 – 11:00 – 17:00
Zajęcia grupowe do 03.08 do 07.09, w godzinach od 9:00 do 15:00
Spotkania z pośrednikiem pracy 9, 10 i 11.09, w każdym dniu, w godzinach od 9:00 do 18:00,  odbędą się spotkania z dwoma Uczestnikami Projektu
Szkolenia Szkolenia odbędą się w dniach:
12.09 – 14.09, od 8:00 do 16:00
16.09 -21.09, od 8:00 do 16:00
23.09 -28.09, od 8:00 do 16:00
Staże zawodowe Uczestnicy Projektu rozpoczną staże od 1.10.2019
Poprzedni
Następny