Opolska Agencja Pracy

Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych” Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE:  927.466,56 zł

Celem projektu jest indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej biernych zawodowo osób młodych i niepełnosprawnych (niezarejestrowanych w PUP). Dzięki projektowi Opolska Agencja Pracy 45 kobiet i 30 mężczyzn niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat, należących do grupy NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy mieszkają na terenie województwa opolskiego będzie miało szanse na podniesienie swoich kwalifikacji oraz wejście/powrót na rynek pracy. Kompleksowe wsparcie udzielane uczestnikom nieodpłatnie przyczyni się do zdobycia trwałego zatrudnienia przez minimum 39% osób z niepełnosprawnościami (wykorzystane zostaną mechanizmy kompleksowego wsparcia opartego o rezultaty EQUAL w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 ).

Niepełnosprawny nie równa się wykluczony!

Kto może wziąć udział w projekcie
Opolska Agencja Pracy?

Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego*:

 • posiadających status osoby z niepełnosprawnościami
 • biernych zawodowo
 • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • nie uczących się dzienne, nie uczestniczących w żądnych szkoleniach czy kursach

*osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 75 uczestników, biernych zawodowo ze statusem osoby z niepełnosprawnościami,  tym:
– 45 kobiet
– 30 mężczyzn
W tej grupie:
-minimum 9 kobiet i 6 mężczyzn to mieszkańcy miast średnich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu) (min. 20% uczestników)

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 3 godzin/uczestnika (spotkania z doradcą pozwolą na określenie Indywidualnego Plany Działania [IPD] dla każdego uczestnika)
 • warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego (zostanie utworzonych 5 grup, każda odbędzie zajęcia w wymiarze 6 godzin x 5 dni)
 • indywidualnych spotkań z Job Coachem w wymiarze 5 godzin/uczestnika
 • uczestnicy zrealizują kursy zawodowe dobrane na podstawie IPD (za udział w kursie uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe)
 • wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie Pośrednika pracy dla niepełnosprawnych w wymiarze 3 godzin/uczestnika
 • osoby, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba zrealizują płatne staże zawodowe (średnio 5 miesięcy stażu/uczestnika projektu)
 • uczestnicy skierowani do realizacji stażu zostaną objęci dodatkowym wsparciem ze strony Job Coacha (8 godzin/uczestnika)

Jakie wsparcie mogą otrzymać uczestnicy projektu
Opolska Agencja Pracy?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie
Opolska Agencja Pracy?

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego
 • wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • do projektu mogą aplikować osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczące się w trybie dziennym) w wieku od 15 do 29 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres opolskie@grupaprofesja.com

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Sylwia Rudnicka,
tel.: 733 632 444
e-mail: opolskie@grupaprofesja.com

Masz pytania dotyczące projektu
Opolska Agencja Pracy?
Skontaktuj się z nami!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

04.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt.: „Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie ludzi młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spójności, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_doradca zawodowy

31.05.2019

Informujemy, wszystkich zainteresowanych, że rekrutacja do projektu „Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych” trwa nadal (do 31.07.2019).

W sprawie naboru do projektu zapraszamy do kontaktu

pod nr tel. 7333 632 444 lub email opolskie@grupaprofesja.com

oraz na spotkania informacyjno-rekrutacyjne, których szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

14.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt.: „Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie ludzi młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spójności, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_doradca zawodowy-Opolska Agencja Pracy

Poprzedni
Następny