MWSO-logo

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

POWR.04.03.00-00-00-0093/17

Międzynarodowa współpraca się opłaca to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans. Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Działania 4.3: „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”.
Dofinansowanie projektu z UE: 11 832 722,70 PLN

Granty przyznawane w ramach projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca
przeznaczone są na rozszerzenie realizowanych projektów krajowych o współpracę ponadnarodową.

Informacje o planowanych spotkaniach informacyjnych.
Udział w spotkaniach jest darmowy, ale prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Najbliższe spotkania:
WARSZAWA – 24.04.2019 ZAPISY

W 2019 roku spotkania informacyjne odbyły się w następujących miastach:
BYDGOSZCZ – 14.02.19  ZAPISY
GDAŃSK – 15.02.2019  ZAPISY
KATOWICE – 21.02.19  ZAPISY
KIELCE – 25.02.2019 ZAPISY
LUBLIN – 26.02.2019  ZAPISY
RZESZÓW – 27.02.2019 ZAPISY
ZIELONA GÓRA – 7.03.2019 ZAPISY
OLSZTYN – 11.03.2019 ZAPISY
BIAŁYSTOK – 12.03.2019 ZAPISY
POZNAŃ – 28.03.2019 ZAPISY
KRAKÓW – 02.04.2019 ZAPISY

W 2018 roku spotkania informacyjne odbyły się w następujących miastach:
POZNAŃ – 11.10.2018 – ZAPISY
ZIELONA GÓRA – 16.10.2018 – ZAPISY
WROCŁAW – 19.10.2018 – ZAPISY
ŁÓDŹ – 30.10.2018 – ZAPISY
SZCZECIN – 6.11.2018 – ZAPISY
OPOLE – 7.11.2018 – ZAPISY
CHORZÓW – 7.11.2018 – ZAPISY
POZNAŃ – 16.11.2018 – ZAPISY

Procedura grantowa
Formularz Zgłoszeniowy – II runda rekrutacji
Profil podmiotu poszukującego partnera ponadnarodowego
Profil własnego partnera ponadnarodowego
Forma prawna i własności Beneficjenta
Taryfikator przykładowych działań
Informacje o parametrach formalno-jakościowych wybranych usług badawczych i wydawniczych
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie grantu
Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej
Lista wymaganych dokumentów do umowy o powierzenie grantu

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu grantowego – wzór*
Wniosek o przyznanie grantu – wzór*

* Wersje poglądowe – wersje edytowalne zostaną przesłane poprzez e-mail wszystkim podmiotom, które wypełnią i wyślą do nas Formularz Zgłoszeniowy

Plakat projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”
Broszura informacyjna projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”

Tabele transpozycji (osie, działania, poddziałania, cele tematyczne):

POWER_tabela_transpozycji
RPO_dolnośląskie_tabela_transpozycji
RPO_kujawsko-pomorskie_tabela_transpozycji
RPO_lubelskie_tabela_transpozycji
RPO_lubuskie_tabela_transpozycji
RPO_łódzkie_tabela_transpozycji
RPO_małopolskie_tabela_transpozycji
RPO_mazowieckie_tabela_transpozycji
RPO_opolskie_tabela_transpozycji
RPO_podkarpackie_tabela_transpozycji
RPO_podlaskie_tabela_transpozycji
RPO_pomorskie_tabela_transpozycji
RPO_śląskie_tabela_transpozycji
RPO_świętokrzyskie_tabela transpozycji
RPO_warminsko-mazurskie_tabela_transpozycji
RPO_wielkopolskie_tabela_transpozycji
RPO_zachodniopomorskie_tabela_transpozycji

Operator Grantów dysponujemy dokumentami do pobrania w wersji powiększonego druku dla osób niedowidzących.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przesyłamy materiały drogą elektroniczną, możliwe jest również pobranie materiałów w wersji powiększonego druku w biurze projektu.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W PROJEKCIE MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

I runda rekrutacji: 01.11 – 30.11.2018 r. (do godziny 23:59)
II runda rekrutacji: 01.04 – 30.04.2019 r. (do godziny 23:59)
Operator grantów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji lub utworzenia dodatkowych rund.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Międzynarodowa współpraca się opłacaPOBIERZ

Lista Rankingowa Zbiorcza Wniosków Rekomendowanych Do Dofinansowania – POBIERZ
IV Lista Rankingowa Cząstkowa Wniosków Rekomendowanych Do Dofinansowania –
POBIERZ
III Lista Rankingowa Cząstkowa Wniosków Rekomendowanych Do Dofinansowania –
 POBIERZ 
II Lista Rankingowa Cząstkowa Wniosków Rekomendowanych Do Dofinansowania – 
POBIERZ
I Lista Rankingowa Cząstkowa Wniosków Rekomendowanych Do Dofinansowania –
 POBIERZ

1. Jakie podmioty mogą się ubiegać o przyznanie grantu? O przyznanie grantu mogą ubiegać się podmioty, które mają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11. Są to podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER i posiadające siedzibę główną na terenie Polski:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

2a. Projekt standardowy powinien być realizowany w zakresie celów tematycznych 8-11. Jakie to cele i jak sprawdzić czy dany projekt kwalifikuje się do ubiegania się o grant?

Cele tematyczne

 1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
 2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
 3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie.
 4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Cele tematyczne można sprawdzić w tabelach transpozycji, które znajdują się w dokumentach do pobrania.

2b. Do realizacji jakich celów powinien przyczyniać się projekt grantowy?

Nowe rozwiązania muszą mieścić się w obszarze interwencji EFS w zakresie celów tematycznych (8-11) projektów standardowych. Dlatego beneficjent określając tematykę/problematykę i cele projektu grantowego, grupę docelową (uczestników projektu), zadania projektowe, nowe rozwiązania wdrażane w ramach projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie (efekty wdrożeniowe), musi przede wszystkim wykazać ich powiązania z już realizowanym projektem standardowym (jego celami, grupą docelową). Działania podejmowane w obydwu projektach (tj. projekcie standardowym i projekcie grantowym) muszą być komplementarne.

3. Z podmiotami z jakich krajów można zawiązać partnerstwo? Wymagane jest, aby projekt grantowy był realizowany w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach Unii Europejskiej, z co najmniej jednym podmiotem, posiadającym siedzibę na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż Polska.

4. Na jaki rodzaj wsparcia ze strony Operatora Grantów mogą liczyć podmioty ubiegające się o przyznanie grantu?

 • indywidualne konsultacje merytoryczne na etapie animowania współpracy ponadnarodowej, w tym tworzenia koncepcji rozszerzenia projektu standardowego w zakresie celu tematycznego 8-11 o komponent współpracy ponadnarodowej
 • konsultacje specjalistyczne w zakresie tworzenia partnerstw ponadnarodowych, wyszukiwania, pozyskiwania i weryfikacji potencjalnych partnerów z krajów UE do projektów grantowych
 • wsparcie w zakresie wyszukiwania potencjalnych partnerów z krajów UE w formie elektronicznej bazy partnerów ponadnarodowych
 • wsparcie organizacyjne w zakresie inicjowania i formalizowania partnerstw ponadnarodowych w ramach przygotowywanych projektów grantowych
 • indywidualne doradztwo w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na etapie rekrutacji grantobiorców

5. W jakich ramach czasowych powinien być realizowany projekt grantowy?

 • Okres realizacji projektu grantowego, tj. termin rozpoczęcia i zakończenia, musi się zawierać w okresie realizacji projektu standardowego.
 • Projekt grantowy nie może trwać krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Projekt grantowy powinien zakończyć się do 31 marca 2021 roku.

6. Ile wniosków o powierzenie grantu może złożyć jeden podmiot?

Jest dopuszczalne składanie kilku wniosków o przyznanie grantu na rozszerzenie tego samego projektu standardowego, jednakże nowe rozwiązania muszą znacząco się od siebie różnić

  • W ramach danej rundy rekrutacji można złożyć więcej niż jeden wniosek o przyznanie grantu pod warunkiem, że każdy z wniosków dotyczy innych rozwiązań wypracowywanych we współpracy ponadnarodowej (proponowane rozwiązania, muszą się zasadniczo od siebie różnić).
  • Grantobiorca może otrzymać wyłącznie jeden grant w wysokości nie większej niż 100.000,00 zł na wypracowanie/adaptację i wdrożenie nowego rozwiązania w ramach jednego projektu grantowego. (max jeden grant na jedno rozwiązanie)

7. Czy w projekcie grantowym wymagany jest wkład własny

Nie, wkład własny nie jest wymagany.

8. Jeżeli w jednej edycji naboru nie uda się otrzymać grantu to czy można w kolejnej edycji poprawić i złożyć wniosek ponownie?

W przypadku otrzymania negatywnej oceny wniosku w danej rundzie rekrutacji, można złożyć ponownie wniosek o przyznanie grantu w ramach kolejnej rundy.

9. Co oznacza „nowe rozwiązanie”?

Nowe rozwiązanie – nowe rozwiązanie to produkt projektu grantowego realizowanego we współpracy ponadnarodowej, wypracowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym (lub partnerami), który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w praktyce podmiotu, będącego grantobiorcą lub podmiotu użytkownika. Nowe rozwiązania muszą mieścić się w obszarze interwencji EFS w zakresie celów tematycznych (8-11) projektów standardowych. Dlatego beneficjent określając tematykę/problematykę i cele projektu grantowego, grupę docelową (uczestników projektu), zadania projektowe, nowe rozwiązania wdrażane w ramach projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie (efekty wdrożeniowe), musi przede wszystkim wykazać ich powiązania z już realizowanym projektem standardowym (jego celami, grupą docelową). Działania podejmowane w obydwu projektach (tj. projekcie standardowym i projekcie grantowym) muszą być komplementarne.

10. Co oznacza „wdrożenie nowego rozwiązania”?

Wdrożenie nowego rozwiązania w ramach grantu – wykorzystywanie w praktyce nowego instrumentu/ narzędzia/podejścia, będącego produktem projektu grantowego, zgodnie z założeniami projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie.

11. Czy prawa autorskie pozostają w organizacji [Grantobiorcy]?

Zawierając Umowę o powierzenie grantu, Grantobiorca zobowiązuje się do przekazania grantodawcy nieograniczonych autorskich praw majątkowych do utworów wypracowanych w ramach projektu grantowego. Grantobiorca ma jednak prawo korzystania z nowego rozwiązania.

12. W jaki sposób będą wypłacane środki z grantu?

Środki z grantu będą przekazywane Grantobiorcy na wskazany przez niego rachunek bankowy, w formie zaliczek, zgodnie z harmonogramem płatności. Zależnie od czasu realizacji projektu grantowego i wysokości przyznanego grantu, Operator będzie wypłacał grant jednorazową płatnością lub w transzach. Tryb wypłacania środków jest opisany szczegółowo w procedurze grantowej.

13. Na co można przeznaczyć grant?

Beneficjent projektu standardowego może otrzymać grant wyłącznie na wypracowanie/ adaptację oraz wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE. Wyłącznym celem ponoszenia wydatków przez grantobiorcę w projekcie grantowym jest osiągnięcie efektów cząstkowych (produktów), wskazujących na skuteczne przeprowadzenie procesu wdrożenia nowego/ych rozwiązania/ń wypracowanego/ych we współpracy ponadnarodowej. Grant może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów merytorycznych związanych bezpośrednio z wypracowaniem/ transferem/ adaptacją i wdrażaniem nowego rozwiązania. Grantobiorca nie może przeznaczyć grantu na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą grantu Zadeklarowane wydatki muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych w Zestawieniu standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17).

14. Czy grant może otrzymać beneficjent projektu, który realizowany jest we współpracy ponadnarodowej?

Nie, grant jest przeznaczony na rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy. Nie można rozszerzyć projektu, który jest już projektem ponadnarodowym –  tzn. takiego, w którym cały zakres projektu podporządkowany jest współpracy ponadnarodowej (cel główny i cele szczegółowe) oraz projektu z komponentem ponadnarodowym –  tzn. takiego w którym część projektu związana jest ze współpracą ponadnarodową (min. 1 cel szczegółowy).

15.  Czy można ewentualnie dokonać zmian w zaakcentowanym projekcie grantowym?

Grantobiorca może dokonywać zmian w projekcie grantowym pod warunkiem ich zgłoszenia Operatorowi grantu nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania zaktualizowanego Wniosku o przyznanie grantu i uzyskania akceptacji Operatora grantów.

16. Czy projekty grantowe mogą być realizowane w partnerstwie krajowym?

Tak, jeżeli jest to zasadne, dopuszczalne jest zawieranie partnerstw krajowych w celu realizacji projektów grantowych. Partnerzy krajowi w projekcie grantowym mogą się różnić od partnerów krajowych w projekcie standardowym.

Przede wszystkim każdy beneficjent powinien jednak zawrzeć co najmniej jedno partnerstwo ponadnarodowe z podmiotem z kraju UE innego niż Polska.

17. Moja organizacja realizuje projekty ponadnarodowe. Mamy partnerów zagranicznych. Czy to wyklucza z udziału w projekcie grantowym?

Organizacje posiadające już doświadczenie ponadnarodowe mogą skorzystać z grantu. Składając wniosek o dofinansowanie, pamiętać jednak należy, że rozszerzeniu ma podlegać projekt standardowy realizowany w kraju (bez partnerów zagranicznych). Nie można rozszerzyć projektów, które są już ponadnarodowe.

18. Moja organizacja nigdy nie realizowała projektów ponadnarodowych. Nie mamy partnerów zagranicznych. Czy to wyklucza z udziału w projekcie grantowym?

Podmioty bez doświadczenia międzynarodowego, mogą ubiegać się o przyznanie grantu. Jest to szansa, aby takie doświadczenie zdobyć. Operator grantu udzieli wsparcia w zakresie zawierania partnerstw w ramach konsultacji.

19. Czy do ubiegania się o grant niezbędna jest zgoda instytucji pośredniczącej lub zarządzającej dla projektu standardowego?

Nie, do ubiegania się o grant nie jest wymagana zgoda instytucji.

Procedura grantowa – I runda rekrutacji
Formularz Zgłoszeniowy – I runda rekrutacji
Profil_beneficjenta_poszukującego_partnera_ponadnarodowego
Profil_własnego_partnera_ponadnarodowego
Forma prawna i własności Beneficjenta
Taryfikator przykładowych działań
Informacje o parametrach formalno-jakościowych wybranych usług badawczych i wydawniczych

Plakat informacyjny projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”
Broszura informacyjna projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”

Wzór wniosku o przyznanie grantu – I runda rekrutacji*
Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu grantowego*
Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej*

* Wersje poglądowe – wersje edytowalne zostaną przesłane poprzez e-mail wszystkim podmiotom, które wypełnią i wyślą do nas Formularz Zgłoszeniowy

Tabele transpozycji dla poszczególnych województw:

POWER_tabela_transpozycji
RPO_dolnośląskie_tabela_transpozycji
RPO_kujawsko-pomorskie_tabela_transpozycji
RPO_lubelskie_tabela_transpozycji
RPO_lubuskie_tabela_transpozycji
RPO_łódzkie_tabela_transpozycji
RPO_małopolskie_tabela_transpozycji
RPO_mazowieckie_tabela_transpozycji
RPO_opolskie_tabela_transpozycji
RPO_opolskie_tabela_transpozycji cz2
RPO_podkarpackie_tabela_transpozycji
RPO_podlaskie_tabela_transpozycji
RPO_pomorskie_tabela_transpozycji
RPO_śląskie_tabela_transpozycji
RPO_świętokrzyskie_tabela transpozycji
RPO_warminsko-mazurskie_tabela_transpozycji
RPO_wielkopolskie_tabela_transpozycji
RPO_zachodniopomorskie_tabela_transpozycji

Operator Grantów dysponujemy dokumentami do pobrania w wersji powiększonego druku dla osób niedowidzących.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przesyłamy materiały drogą elektroniczną, możliwe jest również pobranie materiałów w wersji powiększonego druku w biurze projektu.

Biuro Projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca ul. Sieradzka 4c, Poznań
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00

Telefon: 663 667 883 lub 570 683 776

E-mail: pytaniapower@grupaprofesja.com 

Na co można otrzymać grant?

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektu standardowego o komponent współpracy ponadnarodowej, który jest wartością dodaną dla realizacji celów projektów standardowych. Beneficjent może otrzymać grant na wypracowanie/ adaptację oraz wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

Kto przyznaje granty?

Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. CPE pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Partnerstwo stworzone w ramach projektu Międzynarodowa współpraca się opłaca przez Profesję, EURO-CAPITAL, FPS i Grone NRW jest Operatorem grantu. Wnioski o przyznanie grantu złożone w terminie konkursu grantowego ogłoszonego przez Operatora są oceniane przez Komisję Przyznającą Granty, którą powołuje Operator grantów w dniu rozpoczęcia pierwszej rundy rekrutacji Grantobiorców w składzie:

1. przedstawiciel Operatora (wydelegowany pracownik spełniający określone kryteria formalne)

2. dwóch niezależnych ekspertów (osoby z listy kandydatów na ekspertów, wybrane w trybie otwartej rekrutacji, spełniające określone kryteria formalne i merytoryczne).

Jaką rolę pełni Operator grantu?

Jak ubiegać się o grant?

Operator grantu udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia partnerstw ponadnarodowych oraz finansowego w formie grantów.

Szczegółowy opis form i zakresu wsparcia grantobiorców w projekcie Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca opisuje Procedura Grantowa.

Rozpocznij konsultacje – wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i wyślij do nas na specjalny adres pytaniapower@grupaprofesja.com

Przesłanie Formularza oraz uczestnictwo w konsultacjach, nie zobowiązują do składania wniosku o przyznanie grantu. Podczas konsultacji będzie można m.in. poszerzyć wiedzę o nawiązywaniu współpracy ponadnarodowej.

10000000

Łączna pula środków grantowych (PLN)

100000

Maksymalna wartość jednego grantu (PLN)

100

Minimalna liczba grantobiorców

Terminy składania wniosków:

I runda rekrutacji: 01.11 – 30.11.2018 r. (do godziny 23:59)

II runda rekrutacji: 01.04 – 30.04.2019 r. (do godziny 23:59)

Operator grantów zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji lub utworzenia dodatkowych rund.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Biuro projektu
Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
na konsultacje zapraszamy w dni robocze
w godzinach od 10.00 do 14.00

PARTNER WIODĄCY

PARTNER KRAJOWY

PARTNER KRAJOWY

PARTNER PONADNARODOWY

Poprzedni
Następny