Klub Kobiet Przedsiębiorczych

Opis

Zapraszamy kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

 • 48 kobiet,
 • Niepracujących,
 • W wieku od 30 roku życia,
 • Zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego, gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, powiatu człuchowskiego (Człuchów – gmina, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Czarne – miasto i gmina, Debrzno), powiatu chojnickiego (Konarzyny, Brusy, Czersk, Chojnice – gmina)
 • Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Formy wsparcia

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Szkolenia tematyczne:
  • Wizerunek – jak zadbać o swój PR i Personal Branding, czyli strategia budowania marki osobistej,
  • Work life balance – zdrowy organizm – zdrowe przedsiębiorstwo,
  • Zewnętrzne rynki zbytu – plan rozwoju eksportu,
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji firmy,
  • Bądź pracodawcą – strategie pozyskiwania i weryfikacji pracowników,
  • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw,
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:
  • Budowane świadomości marki,
  • Zewnętrzne możliwości rozwoju, nowe profile działalności i rynki zbytu,
  • Doradztwo branżowe
 • Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
 • Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 300zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – aktualizacja

Wzór umowy poręczenia.

Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego

 

Nie działa:

Załącznik Nr 1 – formularz rekrutacyjny
Załącznik Nr 2 –Karta oceny formalnej
Załącznik Nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik Nr 4 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
Załącznik Nr 5 – Deklaracja uczestnictwa
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system
Załącznik Nr 7 -Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

 

 • Wzór oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków   oferowanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków
 • Wzór Karty Oceny Formalnej
 • Wzór minimalnego zakresu Karty Oceny  Merytorycznej
 • Wzór oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
 • Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, partnera lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku
 • Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowabw art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 • Wzór biznesplanu
 • Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji
 • Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
 • Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • Wzór oświadczenia o VAT.

 

Terminy

W ZWIĄZKU Z WYZNACZENIEM TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU  „KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH – kompleksowe wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej w powiecie słupskim”  RPPM.05.07.00-22-0114/16 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEBIEGEM PROCEDURY OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW. OBRADY KOW ODBĘDĄ SIĘ W BIURZE PROJEKTU PRZY ULICY 1 MAJA 11/2 W BYTOWIE.

 

GRUPA OCENA BIZNESPLANÓW

 

TERMIN OBRAD KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

 

OKRES ODWOŁAWCZY

 

 

OCENA ODWOŁAŃ TERMIN OBRAD KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

(PO ODWOŁANIACH)

 

I. 07.08.2017 – 25.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 – 31.08.2017 01.09.2017-05.09.2017 06.09.2017
II. 07.08.2017 – 25.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 – 31.08.2017 01.09.2017-05.09.2017 06.09.2017
III. 28.08.2017 – 12.09.2017 12.09.2017 13.09.2017 – 15.09.2017 16.09.2017-18.09.2017 18.09.2017

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Aktualności z projektu

 

 

 • Aktualizacja

  Informujemy, że z dniem 26.10.2017r. uległ zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.