Grupa Profesja Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

FAMILY CONSTELLATION PROGRAM

Projekt „Family Constellation Program” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 099 713,60 zł.

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP) obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Parter projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fondsa” – Parter projektu z Łotwy

 

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się dwa rodzaje działań w projekcie:

1)            wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz zachowanie ciągłości i trwałości nowego rozwiązania w ramach dalszej współpracy po zakończeniu, działań projektowych (min. 12 mc);

2)            wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania przy zaangażowaniu partnerów ponadnarodowych – ścisła współpraca od etapu tworzenia koncepcji, przez opracowanie i testowania kompleksowego rozwiązania, aż do opracowania wersji wdrożeniowej dla instytucji użytkowników rozwiązania.

 

Etapy realizacji projektu

 

Grupa docelowa:

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem minimum 50 instytucji użytkowników rozwiązania i minimum 130 ich pracowników:

 • na etapie 2 (testowanie) minimum 40 pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie oraz odbiorcy rozwiązania, tj. sprawcy i ofiary przemocy domowej (ok 40 osób) skierowanych przez instytucje testujące do udziału w sesjach interwencyjnych w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 • na etapie 5 (wdrożenie) minimum 90 osób pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie

 

Kto może zostać instytucją użytkownikiem projektu?

Do projektu przystąpić mogą instytucje z całej Polski w tym:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

 

Co zyskają uczestnicy projektu?

Uczestnicy projektu wezmą udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.  W rezultacie działań projektowych minimum 80% pracowników uczestniczących w szkoleniach i warsztatach podniesie własne kompetencje. 31 podmiotów, w tym podmiot Lidera, wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji i będzie je stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

 

Co powstanie w ramach projektu?

W ramach projektu wypracowane zostanie nowe rozwiązanie Family Constellation Program (FCP), które będzie obejmować obszary:

 1. rozwoju programów pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;
 2. rozwoju programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
 3. rozwoju kompetencji społecznych pracowników instytucji i podmiotów podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez:
 4. wypracowanie skutecznych form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę lub ofiarę przemocy (w tym informowanie o skutkach prawnych stosowania przemocy oraz możliwych formach pomocy dla ofiar);
 5. wypracowanie standardów motywowania pracowników różnych podmiotów do zgłaszania i dokumentowania (w ramach procedury Niebieskiej Karty) sytuacji noszących znamiona przemocy w rodzinie, rozwój programów szkoleniowych w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i podejmowania decyzji o rodzaju interwencji.

 

Rozwiązanie Family Constellation Program w wersji wdrożeniowej będzie się składać z trzech zasadniczych elementów:

1)            programów szkoleniowych dla pracowników instytucji użytkownika w 5 obszarach tematycznych – modułach:

Moduł 1. Rodzina – obejmuje szkolenia warsztatowe z metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i formy terapii/wsparcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, np. ustawień systemowych

Moduł 2. Sprawca obejmuje szkolenie z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę przemocy domowej

Moduł 3. Ofiara obejmuje szkolenia z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, os. dorosłe, powyżej 60 r.ż.; osoby niepełnosprawne)

Moduł 4. Interwencja obejmuje szkolenia z zakresu działań służb i instytucji pomocowych, rodzajów interwencji stosowanych w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa)

Moduł 5. Wsparcie obejmuje szkolenia z zakresu form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia (pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO).

 

2)            programów wsparcia ofiar i reedukacji sprawców – 2 programy (osobny dla ofiar i sprawców, ale z możliwością łączenia, wspólnych działań z członkami rodziny doświadczającej przemocy), bazujących na elementach metod stosowanych przez Wnioskodawcę i partnerów projektu (Litwa, Łotwa).

3)            filmów szkoleniowych – zestaw 5 filmów dla 5 modułów szkoleniowych wskazanych przy elemencie 1:

–              pierwszy film będzie ilustrował przykłady dobrych praktyk dotyczących metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej i ekonomicznej) oraz form terapii/wsparcia

–              kolejne 2 filmy będą ilustrowały przykłady dobrych praktyk dotyczących form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę i ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, osoby dorosłe, osoby powyżej 60 r.ż.; osoby niepełnosprawne)

–              film 4 będzie dotyczył działań służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentujący przykładowe rodzaje interwencji stosowane w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy),

–              film 5 będzie dotyczył form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia (pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO) na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (np. wobec dzieci, kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych).

Projekt Family Constellation Program realizowany będzie przez okres 36. miesięcy, w 6 etapach:

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020 Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Etap 2:  01.07.2020 – 31.12.2020 Testowanie wypracowanego rozwiązania

Etap 3:  01.01.2021 – 28.02.2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01.03.2021 – 31.08.2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

Etap 5: 01.09.2021 – 30.04.2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01.05.2022 – 30.06.2022 Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020
Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. 

Rozpoczynamy realizację projektu ponadnarodowego, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W okresie sierpień-wrzesień 2019 chcemy dotrzeć do osób pracujących zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców). Poszukujemy osób, które pomogą nam ustalić jak wygląda system i praca z tym tematem w Polsce. W pierwszej kolejności chcemy spotkać się/porozmawiać z takimi osobami nieformalnie. Następnie na podstawie tych spotkań przygotowany zostanie strukturalizowany wywiad, który będzie punktem wyjścia dla specjalistycznych konsultacji społecznych.

W efekcie konsultacji oraz współpracy ponadnarodowej wypracujemy wstępną wersję narzędzia, które będą wspomagać interwencję w ramach Niebieskiej Karty. Narzędzia te będziemy mogli przetestować i wdrożyć w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują tematem przemocy i mogą nam poświęcić chwilę czasu, żeby opowiedzieć o sytuacji ofiar/sprawców/uczestników przemocy domowej oraz o tym jak w naszym kraju funkcjonuje system pomocy, jakie są jego mocne strony, wady, zalety i braki.]

W szczególności zwracamy się do pracowników:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

W ramach tego etapu zorganizowana zostanie wizyta studyjna parterów w Polsce oraz warsztaty metodyczne.

 1.  Jaki jest cel projektu Family Constellation Program?

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Biuro projektu Family Constellation Program

ul. Sieradzka 4c
61-163 Poznań

tel. +48 61 662 11 60
mail: kontakt@grupaprofesja.com

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP) obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

Projekt Family Constellation Program realizowany będzie przez okres 36. miesięcy, w 6 etapach:

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020 Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Etap 2:  01.07.2020 – 31.12.2020 Testowanie wypracowanego rozwiązania

Etap 3:  01.01.2021 – 28.02.2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01.03.2021 – 31.08.2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

Etap 5: 01.09.2021 – 30.04.2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01.05.2022 – 30.06.2022 Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020
Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. 

Rozpoczynamy realizację projektu ponadnarodowego, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W okresie sierpień-wrzesień 2019 chcemy dotrzeć do osób pracujących zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców). Poszukujemy osób, które pomogą nam ustalić jak wygląda system i praca z tym tematem w Polsce. W pierwszej kolejności chcemy spotkać się/porozmawiać z takimi osobami nieformalnie. Następnie na podstawie tych spotkań przygotowany zostanie strukturalizowany wywiad, który będzie punktem wyjścia dla specjalistycznych konsultacji społecznych.

W efekcie konsultacji oraz współpracy ponadnarodowej wypracujemy wstępną wersję narzędzia, które będą wspomagać interwencję w ramach Niebieskiej Karty. Narzędzia te będziemy mogli przetestować i wdrożyć w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują tematem przemocy i mogą nam poświęcić chwilę czasu, żeby opowiedzieć o sytuacji ofiar/sprawców/uczestników przemocy domowej oraz o tym jak w naszym kraju funkcjonuje system pomocy, jakie są jego mocne strony, wady, zalety i braki.]

W szczególności zwracamy się do pracowników:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

W ramach tego etapu zorganizowana zostanie wizyta studyjna parterów w Polsce oraz warsztaty metodyczne.

Etap 2:  01.07.2020 – 31.12.2020
Testowanie wypracowanego rozwiązania

Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Parter projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fondsa” – Parter projektu z Łotwy

Biuro projektu Family Constellation Program

ul. Sieradzka 4 c
61-163 Poznań

tel. +48 61 662 11 60
mail: kontakt@grupaprofesja.com