Dolnośląska Agencja Pracy
dla ON

Dolnośląska Agencja Pracy dla ON to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu.
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. do 31.12..2019
Obszar: województwo dolnośląskie
Realizator projektu: Grupa Profesja Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania z  EFS: 729 535,62 zł

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych i niepełnosprawnych, które utraciły zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej lub opuściły pieczę zastępczą poprzez wzrost i trwałą integracje edukacyjną i zawodową osób w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET z obszaru woj. dolnośląskiego.

Szansa dla młodych !

Kto może wziąć udział w projekcie
Dolnośląska Agencja Pracy dla ON?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15 – 29 lat (należące do grupy NEET) zamieszkałe w województwie dolnośląskim, które spełniają łącznie trzy warunki:

 •  utraciły zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej w ciągu ostatnich 2 lat
 • opuściły pieczę zastępczą w ciągu dwóch ostatnich lat
 • opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii w ciągu ostatnich dwóch lat
 •  nie pracują
 •  nie kształcą się
 •  nie szkolą się

W tym osoby:

 • bierne zawodowo
 • bezrobotne
 • długotrwale bezrobotne

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe obejmujące diagnozę potrzeb i motywacji oraz Indywidualny Plan Działania
 • Jobcoaching – JobCoach czyli moderator drogi zawodowej jest to metoda wprowadzania osób na rynek pracy i utrwalania tych osób na rynku pracy – zgodnie z wytycznymi MPiPS kierowana zwłaszcza do osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. JobCoach jest także pomostem pomiędzy pracownikiem już zatrudnionym a jego pracodawcą.
 • Szkolenia zawodowe zgodne z diagnozą potrzeb i możliwości uczestników będą prowadziły zawsze do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie dolnośląskim. Szkolenia trwają średnio 120 godzin, uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe.
 • Pośrednictwo pracy ma na celu zorientowanie Uczestników w aktualnych ofertach pracy i wymaganiach jakie stawiają pracodawcy. Pośrednik analizuje profil zawodowy Uczestnika za pomocą określonych narzędzi (kwestionariusz osobowy, wywiad) następnie przedstawia mu adekwatne oferty pracy czy stażu.
 • Pięciomiesięczny staż zawodowy podczas którego uczestnik otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu.

Co oferujemy uczestnikom projektu
Dolnośląska Agencja Pracy dla ON?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie
Dolnośląska Agencja Pracy dla ON?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu,

osobiście : ul. Zefirowa 30/2, 53 – 027 Wrocław
telefonicznie: 71 729 62 74 , 575 111 926, 733 666 027
mailowo: kontakt@grupaprofesja.com

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Biuro Projektu: ul. Zefirowa 30/2, 53 – 027 Wrocław

Telefon: 71 729 62 74 , 575 111 926, 733 666 027

e-mail: kontakt@grupaprofesja.com

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

25.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Doradca zawodowy_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

14-12-2018

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:|
Job coach_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

Poprzedni
Następny