Akademia Nowych Szans II Edycja dodatkowa

Akademia Nowych Szans- II edycja

nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0119/22

Wysokość dofinansowania: 881 853,96

Całkowita wartość projektu: 1 037 475,25

Partner: Jarocińska Spółdzielnia Socjalna

Okres realizacji: 01.07.2022- 30.06.2023

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

 

Cel projektu

Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia przez 80 osób (49K/31M) zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 80 osób bezrobotnych (13Kobiet/7Mężczyzn) lub biernych zawodowo (36K/24M), w wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (49K/31M), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:

 1. 80 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dni 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznym (49K/31M),
 2. min. 8 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (5K/3M)
 3. min. 8 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (5K/3M),
 4. min.8 osób spełniających przesłanki ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (5K/3M).

Formy wsparcia

Indywidualne Wsparcie Doradcze dla 80 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę.
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 3h/osobę.

Grupowe Wsparcie – warsztaty z doradcą zawodowym oraz psychologiem dla 80 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3 dni x 6h
 • Warsztaty grupowe z aktywnego poszukiwania pracy oraz grupowe poradnictwo zawodowe – 2 dni x 6h

Aktywizacja zawodowa

 • Kursy zawodowe/szkolenia (55 osób). Zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego.
 • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy dla 60 osób  (3h/osobę);
 • 3 miesięczny staż dla 70 osób (stypendium stażowe w wysokości  1 565 zł/m-c netto).

Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

 1. Udziału w projekcie i korzystania z zaplanowanych w Projekcie form wsparcia;
 2. Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych;
 3. Otrzymania na wniosek uczestnika projektu zaświadczenia o udziale w zajęciach w ramach Projektu;
 4. Otrzymania na wniosek uczestnika projektu zaświadczenia o odbyciu szkolenia zawodowego lub stażu zawodowego przewidzianego w ramach Projektu;
 5. Otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku skierowania przez Organizatora na szkolenia zawodowe dla 55 osób (10,43 zł netto/h), (śr. 100 godz. szkolenia);
 6. Otrzymania stypendium stażowego w przypadku skierowania przez Organizatora na staż zawodowy (stypendium stażowe wynosi maksymalnie 1565,00 zł netto/mies.);
 7. Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w przypadku podjęcia przez Uczestnika zatrudnienia w trakcie trwania projektu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika.
 8. Otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy oraz wyżywienia podczas zajęć grupowych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Grupa Profesja Sp. z.o.o
ul. Polska 15, 60-595 Poznań
tel. 61 662 11 60
tel. kom: 536 878 211
mail: sekretariat@grupaprofesja.com

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie uczestnika Zał nr 8

4. Oświadczenia obowiązkowe

5. Zaświadczenie POPŻ od Operatora

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

DOKUMENTY DO POBRANIA
POWIĘKSZONY DRUK

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie uczestnika Zał nr 8

4. Oświadczenia obowiązkowe

5. Zaświadczenie POPŻ od Operatora

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 8.02.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa V)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa VI)

20.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z psychologiem (grupa IV)

oraz

Harmonogram – indywidualne spotkania z psychologiem (grupa V)

21.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa II)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa III)

24.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa IV)

oraz

Harmonogram – indywidualne spotkania z psychologiem (grupa VI)

27.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (grupa VI)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z psychologiem (grupa VII)

30.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (grupa V)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa VII)

3.02.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (grupa V)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa VII)

19.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa I)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z psychologiem (grupa I)

18.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z psychologiem (grupa II)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z psychologiem (grupa III)

17.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – grupowe spotkania z doradcą zawodowym (grupa IV)

oraz

Harmonogram – grupowe spotkania z psychologiem (grupa IV)

13.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (grupa III)

oraz

Harmonogram – indywidualne spotkania z psychologiem (grupa III)

12.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (grupa II)

oraz

Harmonogram – indywidualne spotkania z psychologiem (grupa II)

6.01.2023

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans – II edycja” nr RPWP.07.01.02-30-0119/22 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 536 878 211.

Harmonogram – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (grupa I)

oraz

Harmonogram – indywidualne spotkania z psychologiem (grupa I)

13.12.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenie zawodowe

 

 

05.11.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenie zawodowe

 

 

03.11.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie doradca zawodowy

 

21.09.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – doradca zawodowy

 

 

14.09.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenia zawodowe

 

27.08.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie  – doradca zawodowy

 

 

16.08.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – doradca zawodowy

 

 

30.07.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – doradca zawodowy

Akademia Nowych Szans II Edycja dodatkowa