POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ – PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD KOBIET

Realizatorzy: Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. + Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie, powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki

Oferujemy: szkolenia, doradztwo, dotacje na założenie działalności gospodarczej (24 000zł), pomostowe wsparcie finansowe (1 400zł/mc)

Uwaga! (aktualizacja 29.05.2017)
Informacja dla grupy 3: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Uwaga! (aktualizacja 04.05.2017)
Informacja dla grupy 3: LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Uwaga! (aktualizacja 13.04.2017)
Informacja dla grupy 2: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

W dniach  8-9.05.2017 odbędzie się  podpisywanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji) oraz o przyznanie wsparcia pomostowego, a także podpisanie dokumentów u notariusza.

Informacja dla grupy 3: Prosimy o zapoznanie się z listą osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Do pobrania tutaj.

Uwaga! (aktualizacja 08.03.2017)

Informacja dla grupy 1: OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
Od 20.03.2017 będziemy zapraszać Uczestniczki na podpisywanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji) oraz o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zapraszamy kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do 48 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie aktywności gospodarczej (powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki) chcących założyć własną działalność.

Proces rekrutacji obejmuje:

1)      Składanie dokumentów rekrutacyjnych
Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze projektu lub drogą pocztową. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (np. Za zgodność z oryginałem, czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem, data).
Uwaga: w przypadku przesyłki obowiązuje data wpływu dokumentów do biura projektu.

2)      Regulamin projektu
Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami projektu.
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

3)      Dokumenty rekrutacyjne
Komplet dokumentów rekrutacyjnych:
Formularz rekrutacyjny
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej
Orzeczenie o niepełnosprawności (do wglądu)
Ocena kandydatów podczas procesu rekrutacji będzie realizowana zgodnie z Kartą oceny formularza rekrutacyjnego.

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), w tym także osób niepełnosprawnych (min. 5 osób) oraz osób zamieszkałych na obszarach wiejskich (19 kobiet).

Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest trwała aktywizacja zawodowa kobiet poprzez udzielenie im wsparcia niezbędnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (dopuszczalne formy działalności: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia lub spółdzielnia socjalna).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dla 48 uczestniczek),

  • Szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej – zajęcia ABC Przedsiębiorczości (dla 48 uczestniczek),

  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maksymalna kwota dotacji 24 000zł (dla min. 39 uczestniczek)

  • Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) oraz 8-miesięczne pomostowe wsparcie finansowe 1 400zł/msc (dla uczestniczek, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Działalność, utworzona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Adres biura projektu:
ul. Wałbrzyska 24c,52-314 Wrocław

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa 1
Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie – grupa 2
Lista złożonych wniosków wraz z biznes planem – ranking poprawności

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Formularz rekrutacyjny
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego/Karta rozmowy z doradcą zawodowym.
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Deklaracja poufności
Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
Oświadczenie małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego, prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej
Umowa poręczenia
Wniosek o wsparcie pomostowe
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Umowa na wsparcie pomostowe
Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach  udzielonego wsparcia finansowego – POMOSTOWE – wydatki objęte wnioskiem
Oświadczenie do wsparcia pomostowego

Deklaracja uczestnictwa

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.