Realizatorzy: Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. + Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie, powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki

Projekt skierowany jest do 48 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie aktywności gospodarczej (powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki) chcących założyć własną działalność.

Proces rekrutacji obejmuje:

1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze projektu lub drogą pocztową. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (np. Za zgodność z oryginałem, czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem, data).

Uwaga: w przypadku przesyłki obowiązuje data wpływu dokumentów do biura projektu.

2. Regulamin projektu

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami projektu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

3. Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej

Orzeczenie o niepełnosprawności (do wglądu)

Ocena kandydatów podczas procesu rekrutacji będzie realizowana zgodnie z Kartą oceny formularza rekrutacyjnego.

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), w tym także osób niepełnosprawnych (min. 5 osób) oraz osób zamieszkałych na obszarach wiejskich (40%). Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Cel projektu

Celem projektu jest trwała aktywizacja zawodowa kobiet poprzez udzielenie im wsparcia niezbędnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (dopuszczalne formy działalności: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia lub spółdzielnia socjalna).

Formy wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dla 48 uczestniczek),
  • Szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej – zajęcia ABC Przedsiębiorczości (dla 48 uczestniczek),
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maksymalna kwota dotacji 24 000zł (dla min. 39 uczestniczek)
  • Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) oraz 8-miesięczne pomostowe wsparcie finansowe 1 400zł/msc (dla uczestniczek, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Działalność, utworzona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Informujemy, że od dnia 24.11.2016 do 09.12.2016 przyjmujemy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Pomysł na przyszłość – program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet. Dokumenty można składać listownie na adres Sezamkowa 28/1A 52-317 Wrocław – liczy się data wpływu do biura projektu.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Pomysł na przyszłość

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Oświadczenie małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Deklaracja poufności

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego/Karta rozmowy z doradcą zawodowym.

Formularz rekrutacyjny

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Umowa na wsparcie pomostowe

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Wniosek o wsparcie pomostowe

Umowa poręczenia

Pomysł na przyszłość