Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie

Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie

Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE:  927.466,56 zł

Niepełnosprawny nie równa się wykluczony!

Celem projektu jest indywidualne i kompleksowe wsparcie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej biernych zawodowo osób młodych i niepełnosprawnych (niezarejestrowanych w PUP). Dzięki projektowi Opolska Agencja Pracy 45 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy mieszkają na terenie województwa opolskiego będzie miało szanse na podniesienie swoich kwalifikacji oraz wejście/powrót na rynek pracy. Kompleksowe wsparcie udzielane uczestnikom nieodpłatnie przyczyni się do zdobycia trwałego zatrudnienia przez minimum 39% osób z niepełnosprawnościami (wykorzystane zostaną mechanizmy kompleksowego wsparcia opartego o rezultaty EQUAL w okresie od 01.01.2019 do 29.12.2020).

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego*:

 • biernych zawodowo
 • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • nie uczących się dzienne, nie uczestniczących w żądnych szkoleniach czy kursach

*osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

Pierwszeństwo mają osoby posiadające status osoby z niepełnosprawnościami

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 75 uczestników, biernych zawodowo ze statusem osoby z niepełnosprawnościami,  tym:
– 45 kobiet
– 30 mężczyzn
W tej grupie:
-minimum 9 kobiet i 6 mężczyzn to mieszkańcy miast średnich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Konkursu) (min. 20% uczestników)

Jakie wsparcie mogą otrzymać uczestnicy projektu?

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 3 godzin/uczestnika (spotkania z doradcą pozwolą na określenie Indywidualnego Plany Działania [IPD] dla każdego uczestnika)
 • warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego (zostanie utworzonych 5 grup, każda odbędzie zajęcia w wymiarze 6 godzin x 5 dni)
 • indywidualnych spotkań z Job Coachem w wymiarze 5 godzin/uczestnika
 • uczestnicy zrealizują kursy zawodowe dobrane na podstawie IPD (za udział w kursie uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe)
 • wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie Pośrednika pracy dla niepełnosprawnych w wymiarze 3 godzin/uczestnika
 • osoby, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba zrealizują płatne staże zawodowe (średnio 5 miesięcy stażu/uczestnika projektu)
 • uczestnicy skierowani do realizacji stażu zostaną objęci dodatkowym wsparciem ze strony Job Coacha (8 godzin/uczestnika)

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego
 • wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • do projektu mogą aplikować osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczące się w trybie dziennym) w wieku od 15 do 29 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres opolskie@grupaprofesja.com

Masz pytania dotyczące projektu?
Skontaktuj się z nami!

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Martyna Rangno,
tel.: 733 632 444
e-mail: opolskie@grupaprofesja.com

Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny nowy

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji

Regulamin warunków uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Umowa o uczestnictwo w projekcie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

HARMONOGRAMY

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedstawiamy harmonogramy wsparcia na bieżące miesiące, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym opolskie@grupaprofesja.com

26.08.2019
Harmonogram wsparcia WRZESIEŃ

23.09.2019
Harmonogram wsparcia PAŹDZIERNIK

28.10.2019
Harmonogram wsparcia LISTOPAD

25.11.2019
Harmonogram wsparcia GRUDZIEŃ

27.12.2019
Harmonogram wsparcia STYCZEŃ

27.01.2020
Harmonogram wsparcia LUTY

24.02.2020
Harmonogram wsparcia MARZEC

15.06.2020

Harmonogram wsparcia CZERWIEC

26.06.2020

Harmonogram wsparcia LIPIEC

05.08.2020

Harmonogram wsparcia SIERPIEŃ

01.10.2020

Harmonogram wsparcia PAŹDZIERNIK

30.10.2020

Harmonogram wsparcia LISTOPAD

12.11.2020

Harmonogram wsparcia LISTOPAD – aktualizacja

STAŻE
Harmonogram wsparcia STAŻE

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Drodzy Uczestnicy/Uczestniczki

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo zarówno naszych uczestników jak i kadry, informujemy, że nastąpiły zmiany organizacyjne w sposobie działania Profesji.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, dostosowaliśmy się do zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia, zmieniając terminy realizacji zajęć lub proponując Państwu inną ich formę (z wykorzystaniem narzędzi on-line). Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie zajęcia, które zostały aktualnie zawieszone odbędą się w późniejszym terminie.

Informujemy, iż nie odnotowaliśmy dotychczas żadnego przypadku zachorowania wśród uczestników ani wśród pracowników Profesji i podjęte kroki są działaniami prewencyjnymi.

Zachęcamy, aby w najbliższym czasie skupili się Państwo na zdrowiu swoim jak i najbliższych i wykorzystali ten czas jako moment do odpoczynku psychicznego, fizycznego i samorozwoju.

W razie potrzeby nasi pracownicy pełnią dyżury telefoniczne, w przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami poszczególnych projektów (mail lub telefon).

Działalność biur została ograniczona dla bezpieczeństwa kadry (w biurach pełnione są dyżury – jednak prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i skorzystanie z kontaktu telefonicznego).

16.03.2021

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie – techniki sprzedaży z obsługą komputera

12.11.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram szkolenia z e-marketingu z egzaminem w formie zdalnej

Rozeznanie – pracownik biurowy z elementami kadr i płac i egzaminem kwalifikacyjnym

12.11.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram szkolenia z e-marketingu z egzaminem w formie zdalnej

Rozeznanie – e marketing i social media

22.10.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram szkolenia z e-marketingu z egzaminem w formie zdalnej

Harmonogram szkolenia e-marketing z egzaminem

12.11.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa zawodowego.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie – Kurs grafiki komputerowej

19.10.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi doradztwa zawodowego.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy 

12.10.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – e-marketing z egzaminem kwalifikacyjnym

22.07.2020

25.05.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku-szkolenie content marketing, web writing woj. opolskie

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego na pracownika biurowego z obsługą komputera w formie zdalnej:

Harmonogram szkolenia – pracownik biurowy z obsługą komputera

13.05.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy

10.03.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie rynku-Pracownik Biurowy

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulegać aktualizacji,

w razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym opolskie@grupaprofesja.com

10.03.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie rynku-Pracownik gospodarczy

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulegać aktualizacji,

w razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym opolskie@grupaprofesja.com

12.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego na pracownika biurowego z obsługą komputera w Kluczborku:

Harmonogram szkolenia-pracownik-biurowy z obsługą komputera

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulegać aktualizacji,

w razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym opolskie@grupaprofesja.com

05.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie – Doradca zawodowy

03.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy z obsługą komputera

05.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie – doradca zawodowy

28.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego w Nysie:

Harmonogram szkolenia-Specjalista ds. zamówień publicznych-NYSA

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 570 421 444

27.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego w Nysie:

Harmonogram szkolenia -kurs masażu relaksacyjnego

Harmonogram szkolenia-szkolenia-pracownik gospodarczy

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 570 421 444

24.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram działań dla Grupy 3 w Kluczborku:

harmonogram działań gr 3 OAP

Jednocześnie informujemy, że harmonogram będzie ulegał bieżącej aktualizacji

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 733 632 444

20.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego w Opolu:

Harmonogram szkolenia -kurs zawodowy pracownik gospodarczy-OPOLE

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 570 421 444

20.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego w Opolu:

Harmonogram szkolenia – kurs wizażu i stylizacji-OPOLE

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 570 421 444

17.01.2020

 W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy aktualizację harmonogramu kursu zawodowego w Opolu:

Harmonogram szkolenia-pracownik biurowy Opole

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 733 632 444

16.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursu zawodowego w Opolu:

Harmonogram szkolenia pracownik biurowy – Opole

Jednocześnie informujemy, że harmonogram może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 733 632 444

13.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert .

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – Pracownik gospodarczy

07.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy Opole

03.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram kursów zawodowych w Nysie:

Harmonogram magazynier PROFESJA

Harmonogram magazynier z obsługą wózka widłowego

Jednocześnie informujemy, że harmonogram będzie ulegał bieżącej aktualizacji.

w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 733 632 444

02.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram szkolenia-pracownik biurowy z obsługą komputera

28.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy z obsługą komputera

17.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Doradca zawodowy_OAP_brzeski
Rozeznanie rynku – Doradca zawodowy_OAP_kluczborski
Rozeznanie rynku – Pośrednik pracy_OAP_brzeski
Rozeznanie rynku – Pośrednik pracy_OAP_kluczborski

16.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – Masaż relaksacyjny

10.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

01Rozeznanie_OPOLE_kurs cukierniczy
Rozeznanie rynku – kurs wizażu i stylizacji
Rozeznanie rynku – Specjalista ds. zamówień publicznych

01Rozeznanie_OPOLE_tworzenie stron www
Rozeznanie_kurs prawa jazdy kat. B
Rozeznanie_Pracownik Biurowy z obsługą komputera dla niedowidzących
Rozeznanie rynku – Pracownik biurowy z obsługą komputera

09.12.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert .

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie_Rynku_OAP_Magazynier z obsługą wózków widłowych
Rozeznanie rynku – Magazynier
Rozeznanie rynku – Pracownik gospodarczy

24.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram planowanego wsparcia na miesiące październik i listopad ,

Jednocześnie informujemy, że harmonogram będzie ulegał bieżącej aktualizacji.

w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 733 632 444

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram OAP październik – listopad

14.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługi doradcy zawodowego w powiecie nyskim.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy P.NYSKI

14.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługi pośrednika pracy w Opolu.

Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy OPOLE

14.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I; Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na usługi pośrednika pracy

W powiecie nyskim. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy P.NYSKI

04.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu.

Szczegóły z treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie Job Coach FIPI

20.09.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączamy harmonogram planowanego wsparcia dla gr 1 z Opola  na najbliższe dni,

w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym : opolskie@grupaprofesja.com lub pod numerem telefonu 733 632 444

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram planowanego wsparcia dla gr1 z Opola

19.09.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu Szczegóły z treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie-rynku-job-coach-OAP

06.09.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt. ,,Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe; Poddziałanie 1.2.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego. Szczegóły z treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie-rynku-doradca-zawowdowy OAP P.OPOLSKI 6.09

04.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt.: „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie ludzi młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spójności, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku_doradca zawodowy

31.05.2019

Informujemy, wszystkich zainteresowanych, że rekrutacja do projektu „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” trwa nadal (do 31.07.2019).

W sprawie naboru do projektu zapraszamy do kontaktu

pod nr tel. 733 632 444 lub email opolskie@grupaprofesja.com

oraz na spotkania informacyjno-rekrutacyjne, których szczegółowy harmonogram zamieszczamy poniżej.

MAJ 2019 REKRUTACJA – Miesięczny harmonogramu form wsparcia
CZERWIEC 2019 REKRUTACJA – Miesięczny harmonogramu form wsparcia
LIPIEC 2019 REKRUTACJA – Miesięczny harmonogramu form wsparcia

14.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-16-1K06/18 pt.: „Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie ludzi młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spójności, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku_doradca zawodowy-Opolska Agencja Pracy

Opolska Agencja Pracy program wsparcia młodych na Opolszczyźnie