30kwiecień

W poprzednim artykule odpowiedzieliśmy na pytanie, skąd początkujący przedsiębiorca przymierzający się do uruchomienia własnego biznesu, może pozyskać środki na założenie firmy.

Tym razem przedstawimy sposoby pozyskania dofinansowania dla prowadzonej już działalności.

a) Pożyczki unijne:

 • pożyczki w kwotach nawet do 2 mln zł, w zależności od potrzeb i czasu, od kiedy funkcjonuje przedsiębiorstwo;
 • oprocentowanie jest korzystniejsze niż kredyty komercyjne, ustalane indywidualnie z doradcą;
 • należy tylko przygotować wniosek;
 • w czasie epidemii dostępne są również płynnościowe pożyczki 0% dla przedsiębiorstw, które odniosły straty z powodu COVId-19.

b) Dofinansowania z Powiatowych Urzędów Pracy na utworzenie stanowiska pracy:

 • PUP oferuje refundację kosztów stworzenia stanowiska pracy w przypadku zatrudnienia osoby dotychczas zarejestrowanej w PUP;
 • na refundację należy wyłożyć środki własne, które po zatwierdzeniu procedury są zwracane przez urząd;
 • wysokość takiej refundacji wynosi: 32.747,88 zł;
 • oprócz refundacji z PUP można uzyskać środki związane z:
  • pracą interwencyjną (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne): w pełnym wymiarze czasu pracy: 1.416,00 zł;
  • robotami publicznymi: refundacja za każdy miesiąc 3.220,21 zł;
  • jednorazową refundacją kosztów pracodawcy związaną z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego: 8.400,00 zł;
  • refundacją za prace społecznie użyteczne: 5,22zł/h;
  • jednorazową premią po przygotowaniu zawodowym dorosłych za każdy pełny miesiąc programu: 512,40 zł;
  • premią za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy w wysokości: 1.604,60 zł.

c) Dofinansowania z Lokalnych Grup Działania na rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa:

 • refundacja polegająca na zwrocie środków przeznaczonych na utworzenie nowego stanowiska i utworzenie dodatkowych etatów;
 • wysokość refundacji: 100 tys. zł na jeden etat, max. 300 tys. zł;
 • dofinansowanie na poziomie ok. 70%.

d) Dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 • PARP oferuje możliwości w zakresie m.in. dokapitalizowania, działalności zagranicznej, infrastruktury, nowych produktów i inwestycji, rozwoju kompetencji;
 • w ramach dokapitalizowana pozyskać można np. granty na sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską.

e) Dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

 • zadaniem NCBiR jest zarządzanie i realizacja programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności;
 • przykładowy konkurs „Szybka ścieżka” skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Możliwości w ramach Tarczy Antykryzysowej:

w trakcie trwającej pandemii pojawiły się również możliwości dla określonych branż, których działalność została ograniczona w publikowanych rozporządzeniach.

 • Dotacja z Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • Ulgi w składkach ZUS;
 • Dodatkowe świadczenie postojowe;
 • Mikropożyczka.

Inne dotacje:

 • związane przy reorganizacji i przekazywaniu działalności, m.in. sukcesja w firmach rodzinnych;
 • dotacje są udzielane przez instytucje publiczne odpowiadające bezpośrednio za udzielanie dotacji, operatorzy, na których instytucja scedowała udzielania dofinansowania, czy beneficjenci projektów, którzy złożyli swój akces w odpowiedzi na konkurs i odpowiadają za cały proces wyboru chętnych do pozyskania dofinansowania i udzielania dotacji, a sami odpowiadają przed instytucją za prawidłowości udzielania wsparcia;
 • Inkubator Skutecznego Przedsiębiorcy:
  • koniec budowy poznańskiego projektu jest przewidziany do grudnia 2021r.
  • oferowane będzie specjalistyczne doradztwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, doradztwo prawne, usługi szkoleniowe, finansowo-księgowe, informacyjne;
  • Inkubator, będzie miejscem skupiającym środowisko wielkopolskich firm i pracowników nauki głównie z sektora usług zdrowotnych, jakości życia oraz rozwiązań ICT;
  • Inkubator będzie służył przedsiębiorcom w zakresie:
   • wsparcia i możliwości współpracy z jednostkami naukowymi celem usprawnienia transferu wiedzy,
   • możliwości implementacji innowacyjnych pomysłów oraz wydłużenia ich żywotności na rynku,
   • profesjonalnego planowania rozwoju firmy i długookresowej strategii działań,
   • pomocy w zakresie koordynacji, doradztwa w rozwoju, organizacji szkoleń oraz promocji stworzonego produktu,
   • możliwości efektywnej odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek usług zdrowotnych ICT,
   • problemy wynikające z sukcesją w firmach.

Zapraszamy do śledzenia naszych stron i profili w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczać będziemy informacje związane z aktualnie realizowanymi przedsięwzięciami i projektami oraz możliwości wsparcia finansowego, w szczególności skierowanego do sektora MŚP.

—–

Autor: Michał Andrzejak – Specjalista ds. funduszy europejskich