Lubuska Agencja Pracy

Lubuska Agencja Pracy

Lubuska Agencja Pracy”, nr projektu: POWR.01.02.01-08-0031/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.
Kwota dofinansowania z UE:  940 019,06 zł

Dobre wsparcie na dobry start!

Celem projektu Lubuska Agencja Pracy jest wsparcie osób młodych w wieku 18- 29 lat, niepełnosprawnych oraz biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP) z woj. lubuskiego w aktywizacji zawodowo- edukacyjnej. Projekt obejmuje realizację kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników, które będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji/ kompetencji, zakończonych stażami zawodowymi.

Do kogo kierowany jest  projekt
Lubuska Agencja Pracy?

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18- 29 lat, niepełnosprawnych oraz biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP) z woj. lubuskiego.

Z czego mogą skorzystać uczestnicy projektu Lubuska Agencja Pracy?

Uczestnikom projektu oferujemy bezpłatne wsparcie, które obejmuje;

  • spotkania doradcze wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania dla każdego z uczestników,
  • spotkania z pośrednikiem pracy oraz job coach,
  • darmowe kursy zawodowe,
  • stypendium szkoleniowe
  • płatne 5 miesięczne staże zawodowe
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
  • catering podczas trwania szkoleń

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie Lubuska Agencja Pracy?

W projekcie Lubuska Agencja Pracy mogą wziąć udział:

  • osoby w wieku 18- 29 lat (w tym również osoby niepełnosprawne)
  • osoby bierne zawodowo
  • mieszkańcy woj. lubuskiego w tym miast średnich: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Żagań, Żary, Świebodzin

Należy spełniać łącznie wszystkie kryteria.

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie
Lubuska Agencja Pracy?
Skontaktuj się z nami!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Lubuska Agencja Pracy zapraszamy do Biura Projektu, które znajduje się w Zielonej Górze

ul. Świętej Jadwigi 1/204 (65-065 Zielona Góra)
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego i mailowego:
tel. +48 68 451 32 67 oraz+48 575 137 444
e-mail: lubuskie@grupaprofesja.com

Lubuska Agencja Pracy

AKTUALNOŚCI

13.11.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń „szkolenia komputerowe – pracownik administracyjno-biurowy”,  zgodnie z poniższą specyfikacją:

Usługa obejmuje :

Kurs : Szkolenie komputerowe – pracownik administracyjno – biurowy – osoba, która ukończy kurs zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: przepisów BHP, podstawowej wiedzy z zakresu: obsługi komputera, umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu. Kurs/szkolenie obejmie także nabycie umiejętności z zakresu tworzenia, strukturyzowania, formatowania oraz zarządzania dokumentem. Liczba godzin szkolenia/kursu musi być wystarczająca na przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu powyższego szkolenia/kursu.

Dokumenty do pobrania:
rozeznanie rynku – szkolenia komputerowe – pracownik administracyjno – biurowy

09.10.2019

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła aktualizacja harmonogramu zajęć

Dokumenty do pobrania:

LAP – harmonogram 09.10.2019

03.10.2019

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła aktualizacja harmonogramu zajęć

Dokumenty do pobrania:

LAP – harmonogram

03.09.2019

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła aktualizacja harmonogramu zajęć

Dokumenty do pobrania:

LAP – harmonogram

24.09.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń „ szkolenia komputerowe pracownik administracyjno-biurowy”,  zgodnie z poniższą specyfikacją:

Usługa obejmuje :

Kurs : Szkolenie komputerowe – pracownik administracyjno – biurowy – osoba, która ukończy kurs zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: przepisów BHP, podstawowej wiedzy z zakresu: szkolenia komputerowe, umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu. Kurs/szkolenie obejmie także nabycie umiejętności z zakresu tworzenia, strukturyzowania, formatowania oraz zarządzania dokumentem. Liczba godzin szkolenia/kursu musi być wystarczająca na przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu powyższego szkolenia/kursu.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku – szkolenia komputerowe – pracownik administracyjno – biurowy

3.09.2019

Uprzejmie informujemy, że opublikowaliśmy harmonogram rozmów z doradcą zawodowym. Zajęcia będą odbywać się w biurze projektu: Zielona Góra, ul. Świętej Jadwigi 1 p.205.

Dokumenty do pobrania:
HARMONOGRAM zajęć z doradcą zawodowym

19.04.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu z Job coachem:

Usługa obejmuje :

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych w tym niepełnosprawnych biernych zawodowo należących do gr NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzrost i trwałą integrację edukacyjną i zawodową.

Celem jest wsparcie w zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia trwałego zatrudnienia, poprzez wykorzystanie mechanizmu kompleksowego wsparcia opartego o rezultat EQUAL. Wykorzystanie metody Job coachingu (PIW EQUAL rezultat nr D0391) pozwoli na zindywidualizowanie i zróżnicowanie podejścia i zachowania płynności.

Zadanie: Centrum Job coachingu (5 godz. x 75 uczestników) 375h

Współtworzenie drogi zawodowej uczestników. Wsparcie motywacyjne w wyszukiwaniu ofert pracy.

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami_JOBCOACH

19.04.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu spotkań indywidualnych, z pośrednikiem pracy, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Usługa obejmuje :

Indywidualne pośrednictwo pracy  (3godz x 75 os )

     Zadania pośrednika pracy to:

-3 godz. pośrednictwa indywidualnego kojarzącego ucz. z konkretnymi pracodawcami

-określenie profilu zawodowego- rejestracja w bazach osób poszukujących pracy

-analiza rynku pracy i przegląd aktualnych ofert pracy czy stażu

-przedstawienie ofert pracy- udzielanie informacji o nowych/wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia

-kontakt z potencjalnymi pracodawcami w sprawie zatrudnienia

-inicjowanie kontaktów z pracodawcami

-pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę pracy

-przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o konkretną ofertę pracy

-realizacja indywidualnych planów wsparcia uwzględniających poprawę wizerunku ON na rynku pracy

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami_POŚREDNIK PRACY

19.04.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu spotkań indywidualnych
i grupowych z doradcą zawodowym,
 zgodnie z poniższą specyfikacją:

Usługa obejmuje :

Zadanie 1:  Indywidualne doradztwo zawodowe  3 godz x 75 os (225h)

UP spotkają się z DZ prowadzącym doradztwo zawodowe w zakresie  diagnozy kompetencji i planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszeniu lub uzupełnianiu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz identyfikacji potrzeb i barier osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od pracy. Sesje indywidualne w formie procesu obejmują analizę potrzeb UP, indywidualną ocenę zawodową, przygotowanie wspólnie z uczestnikiem/ką IPD. Zrealizowane zostaną następujące zagadnienia : ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji UP ( zainteresowania, predyspozycje, sytuacja zdrowotna i społeczno-ekonomiczna), analiza możliwości, wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Zadanie 2: Centrum doradztwa zawodowego

– warsztaty grupowe z doradcą zawodowym 5 dni x6 godzin x 5 grup (150 h )

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w blokach tematycznych prowadzonych przez 5 dni w zakresie tematyki m in.: warsztatu samopoznania, rynek pracy, zadaniowy czas pracy, prawo pracy, organizacja pracy

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami-DORADCA ZAWODOWY

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE UP – obowiązek informacyjny

Lubuska Agencja Pracy