Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja CAZ

Termin realizacji: 01.01.2017 r. – 19.05.2018 r.

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie (powiaty: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski)

Oferujemy: kursy komputerowe

Cel projektu

Cel projektu: „Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, min. 56 Kobiet i 28 Mężczyzn powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w okresie do 19.05.2018 r.”

Formy wsparcia

Kursy komputerowe będą realizowane na poziomach:
A (podstawowym) – 8 grup szkoleniowych w wymiarze 84 h/grupę – program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja ‐ 12h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 18h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 12h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 12h
B (średniozaawansowanym) – 4 grupy szkoleniowe w wymiarze 102 h/grupę – szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:
Obszar 1. Informacja ‐ 15h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 21h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 36h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 15h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 15h
Weryfikacja efektów uczenia – Egzaminy kwalifikacyjne
Wszyscy Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.
Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której minimum 70% Uczestników
Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B – Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, w każdym module i dla każdej kompetencji.
Zajęcia odbywać się będą:
w dni powszednie lub weekendy,
w trybie przed lub popołudniowym,
w cyklach po 6 godzin lekcyjnych (przerwa 15 min. po 2 h),
co do zasady 2 razy w tygodniu.
Realizator Projektu dostosuje harmonogram szkolenia oraz program wsparcia do potrzeb i możliwości danej grupy szkoleniowej.

Kryteria

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:
ukończyła 30 lat,
posiadaj niskie kwalifikacje tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie i/lub są w wieku powyżej 50 roku życia,
uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu KC w jednym z powiatów Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski,
przystępuje do projektu z własnej inicjatywy będąc zainteresowanym nabyciem lub podwyższeniem kompetencji w zakresie TIK.

Punkty premiujące otrzymają:
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby posiadające niskie kwalifikacje,
kobiety,
osoby niepełnosprawne,
osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo/niezarejestrowane w PUP,
mieszkańcy terenów wiejskich lub miast do 10 tys.
osoby w trudnej sytuacji życiowej, tj. z gospodarstwa domowego, w którym jest 1 osoba dorosła i dzieci na utrzymaniu lub osoby z gospodarstwa domowego bez osób pracujących.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny:
574 067 444 lub e-mailowy: projekty@brcon.pl.

Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Ankieta – diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych

Test kompetencyjny poziom B

Test kompetencyjny poziom A

Załącznik 4 – Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik 3 – Oświadczenia Uczestnika

Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Harmonogramy realizowanych szkoleń:
Szkolenia – poziom A:

Grupa A2/F (Podgórzyn) – pobierz

Grupa A1/F (Biegoszów) – pobierz

Szkolenia – poziom B:

Komputerowe ABC – nowe kompetencje ICT