Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Profesja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-163) przy ul. Sieradzkiej 4C. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: praca@grupaprofesja.com, telefonicznie pod numerem +48 61 662 11 60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@grupaprofesja.com lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przekazane dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres 1 roku lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazane dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres 1 roku lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazane dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres 3 lat lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. d) W celu przesyłania informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazane dane osobowe będą przechowywane w tym celu przez okres 5 lat lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie odrębnych zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Niewyrażenie zgód uniemożliwi realizację poszczególnych celów wymienionych w pkt 4. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora (np. dostawcy usług IT). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym np. potencjalnym pracodawcom lub innym podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. 6. Dane będą przetwarzane przez okres podany w pkt 4, zgodnie z wyrażoną zgodą, niezbędną do realizacji poszczególnych celów oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub wycofania zgody na przetwarzanie danych. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.