1. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

2. Kto może korzystać?

Dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest ogólnodostępne. Mogą z niego korzystać wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Nie ma znaczenia wielkość firmy.
Z dofinansowania wykluczone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

3. Jaka jest wartość dofinansowania?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

4. Od czego zależy pula środków?

 • Przyznanie dofinansowania jest zależne od Powiatowego Urzędu Pracy, decyduje kolejność zgłoszeń (pula środków jest ograniczona) oraz uzasadnienie realizacji szkoleń.
 • Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników 

KROK PO KROKU jak otrzymać dofinansowanie z KFS:

 1. GRUPA PROFESJA bada potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 2. GRUPA PROFESJA pomaga dobrać odpowiednie szkolenia
 3. GRUPA PROFESJA pomaga wypełnić wniosek o dofinansowanie
 4. Firma składa wniosek we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. Po akceptacji wniosku, firma podpisuje umowę z PUP oraz ze swoim pracownikiem
 6. Firma podpisuje Umowę szkoleniową z GRUPA PROFESJA
 7. GRUPA PROFESJA przeprowadza szkolenia pracowników
 8. Firma odbiera dofinansowanie  z PUP i płaci za szkolenie 

DZIAŁANIE

FIRMA

GRUPA PROFESJA

PUP

1. Dedykowanie pracowników na szkolenie

KFS
KFS

KFS

2. Analiza potrzeb i wybór szkoleń

KFS

KFS

KFS

3. Uzupełnienie wniosku

KFS

KFS

KFS

4. Złożenie wniosku

KFS

KFS
KFS

5. Decyzja

KFS

KFS

KFS

6. Podpisanie umowy z UP

KFS

KFS

KFS

7. Podpisanie umowy z GRUPA PROFESJA

KFS

KFS

KFS

8. Realizacja szkoleń

KFS
KFS

KFS

9. Firma odbiera dofinansowanie z UP

KFS

KFS

KFS

10. Firma płaci za szkolenie

KFS

KFS

KFS

Priorytety wydatkowania środków z KFS 

W każdym nowym naborze zostają określone priorytety, zgodnie z którymi są podejmowane decyzje o przyznaniu dofinansowania. Grupa Profesja może dobrać odpowiedni priorytet do sytuacji, w której znalazła się firma.

Dlaczego GRUPA PROFESJA?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług, 
 • posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji szkoleniowych nr. 2.20/00064/2017
 • od 10 lat pozyskujemy i rozliczamy dofinansowania na szkolenia

kontakt:

szkolenia@grupaprofesja.com

577 666 148

KFS