Jak pozyskać granty na współpracę ponadnarodową? Spotkanie w Olsztynie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Międzynarodowa współpraca się opłaca , które odbędzie się 11 marca 2019 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Tarasa Szewczenki 1, budynek w którym odbędzie się spotkanie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną możliwości pozyskania grantów na współpracę ponadnarodową, przez podmioty, które prowadzą już projekty dofinansowane z UE.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować REJESTRACJA

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: Strona projektu: grupaprofesja.com/mwso

Zapraszamy szczególnie przedstawicieli:

 • podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami;
 • administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów;
 • ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin;
 • instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
 • instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego;
 • uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych;
 • przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich przedsiębiorstwa;
 • organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń;
 • podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych;
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców;
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych;
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych

Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

“Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO
w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dofinansowanie z UE: 11 832 722,70 zł

Operator grantów: Grupa Profesja,
EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW