Cel projektu grantowego: Celem projektu jest stworzenie przy współpracy ponadnarodowej, gry symulacyjnej przeznaczonej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu przełamywanie ich barier, zwiększenie motywacji i pomoc w aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Cel zostanie zrealizowany poprzez: wspólne z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań

Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej w postaci gry symulacyjnej, zostanie zastosowana w poza projektową praktykę Wielkopolskiej Szkoły Przedsiębiorczości, do rozszerzenia pomocy osobom bezrobotnym/ biernym zawodowo, niepełnosprawnym, dla kobiet i osób w wieku powyżej 50 roku życia. Gra symulacyjna z wykorzystaniem elementów coachingu systemowego, pomoże zrealizować, odkryć osobiste i zawodowe cele gracza.

Gra w innowacyjny sposób pomaga uruchomić wyobraźnie, przenieść się w świat gry, co czyni ją nowym wariantem aktywizacji zawodowej. Pomoże zwiększyć motywacje, aktywizować i przełamywać blokady uczestników w trudnościach w określeniu kierunku rozwoju edukacyjno-zawodowego, wyznaczania celów, podejmowaniem decyzji i ich wdrażania, przełamaniem stresu oraz odkryciem swoich zasobów.

Wykorzystana jako element edukacji w zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi.  Gra symulacyjna może stać się nieodłącznym elementem pracy psychologów/doradców zawodowych/menadżerów.

Okres realizacji projektu grantowego: 2020-01-01 do 2020-02-14

Obszar realizacji projektu grantowego: województwo dolnośląskie

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości – Lider projektu

Centro  de Innovación para la Formación Profesional de Aragón  – Partner projektu z Hiszpanii

Associazione “Let’s Keep Learning” ONLUS – Partner projektu z Włoch

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu grantowego jest Kadra merytoryczna Lidera oraz odbiorcy rozwiązania: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18-64 lata, które ze względu na sytuację zawodową i osobistą są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznozawodowym.

Gra symulacyjna:

Gra symulacyjna, czyli rezultat projektu polegać będzie na odtworzeniu różnych warunków środowiska, funkcji i zachowań, zarówno przy podejmowaniu zatrudnienia jak i w określonych sytuacjach w życiu i w pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dogodny sposób, gracz indywidulanie wyznacza swój własny, realny cel gry, (osobisty, lub zawodowy), który chciałby osiągnąć na koniec gry.  Zostaje ustawiony na planszy wraz z wcześniej przemyślanymi pozostałymi elementami.

Wejście w postać gracza, wyznaczającego własny cel, pozwoli na praktyczną naukę zachowania w określonych warunkach. Nauczy uczestników panowania nad stresem i przełamania lęku przed powrotem/wejściem na rynek pracy. Pozwoli poznać własne dobre oraz gorsze strony oraz udostępni możliwość ich przezwyciężenia. Wesprze praktyczne umiejętności i kompetencje.

Działania podejmowane w ramach projektu:

Rozwiązanie będzie wypracowane w ścisłej współpracy z partnerem ponadnarodowym, który wyróżnia się swoim doświadczeniem w zakresie gier symulacyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu partner będzie zaangażowany w wypracowanie rozwiązania, w szczególności programu warsztatów i sesji indywidualnych.

Rozwiązanie składać się będzie z następujących elementów:

-program szkolenia/testowania gry dla prowadzących

-program warsztatów grupowych z zastosowaniem gry symulacyjnej

-program sesji indywidulanych z zastosowaniem gry symulacyjnej

Testowanie gry symulacyjnej:

Rozwiązanie zostanie przetestowane na dwóch grupach po 12 uczestników, z grupy osób aktywizowanych zawodowo.

O partnerze międzynarodowym:

Nazwa: Centro  de Innovación para la Formación Profesional de Aragón

Adres: Calle Castillo de Capua, 2.

Polígono Plaza 50197 Zaragoza,  Hiszpania

Strona internetowa: www.cifpa.aragon.es/

Celem CIFPA jest promowanie technologicznych i metodologicznych procesów innowacji w systemie szkolenia zawodowego w Autonomicznej Wspólnocie Aragonii i wykorzystanie pełnego potencjału jako Krajowego Centrum Referencyjnego ds. Logistyki Handlowej i Zarządzania Transportem. Odpowiadają za projektowanie działań szkoleniowych, projekty innowacyjne i ich koordynację. Organizacja zajmuję się szkoleniami dla firm w logistyce, koordynacją szkoleń nauczycieli, tworzeniem inkubatorów mikroprzedsiębiorstw dla młodych absolwentów, programami firm symulowanych oraz administracją platformy współpracy SUDOEFOP. Członek European Alliance for Apprenticeships.

Stosują i realizują szereg gier symulacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców m. in. Simulated Companies – gra symulacyjna polegająca na zaprezentowaniu różnych warunków środowiska pracy, w celu testowania zachowań.

Partner posiada również stronę internetową: www.cifpa.aragon.es/ oraz jest aktywny w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/cifpa1/

https://www.linkedin.com/in/cifpa-crn-aragon/

O partnerze międzynarodowym:

Nazwa: Associazione “Let’s Keep Learning” ONLUS

Adres: Via Nasci, 62/B 66054 Vasto, Włochy

Strona internetowa: www.associazionelkl.it/lkl/en/

Organizacja złożona z profesjonalistów w dziedzinie szkoleń i poradnictwa, aby stać się punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy z powodów osobistych i zawodowych, pracują z podmiotami wykazującymi trudności psychiczne, niepokoje społeczne lub problemy związane z nauką. Z czasem działania organizacji non-profit skierowane były również do grup ludności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, zagrożonej marginalizacją.

Stowarzyszenie zajmuję się projektowaniem kursów szkoleniowych, przekwalifikowaniem zawodowym, również w postaci staży, tworzeniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, wymianą wiedzy i dobrych praktyk z partnerami ponadnarodowymi przy wdrażaniu i opracowywaniu projektów europejskich.

Stowarzyszenie korzysta z wiedzy ekspertów w dziedzinach opieki społeczno-edukacyjnej, psychoterapii, psychologii, umiejętności psychomotorycznych, nauczania i porad prawnych.

Partner posiada również stronę internetową: www.associazionelkl.it/lkl/en/  oraz jest aktywny w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/pg/associazioneLKLonlus/

Powiązanie projektu grantowego z projektem standardowym:

Cel projektu grantowego będzie realizował cel projektu standardowego 7.1.2 RPO woj. wielkopolskiego „Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno- zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób(61K/39M) zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo”. Grantobiorca będzie dążył do adaptacji i wdrożenia nowego rozwiązania, które zwiększy efektywność procesu wsparcia osób wykluczonych przez wyposażenie specjalistów (m.in.: doradców zawodowych, doradców klienta, mentorów) w nowe narzędzia i metodę pracy jaką będzie gra symulacyjna. Punktem wyjścia dla projektu grantowego jest tożsama baza projektu standardowego, tj.:

a.program aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej

b.usługi rynku pracy (doradztwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy)

c.kluczowy personel – doradcy zawodowi, pośrednicy

d.grupa odbiorców ostatecznych – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby z niepełnosprawnością).

Gra na zmianę