Grupa Profesja Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

FAMILY CONSTELLATION PROGRAM

Projekt „Family Constellation Program”, nr projektu POWR.05.03.00-00-0067/18, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 099 713,60 zł.

O projekcie

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-09-30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP) obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Parter projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums „Latvijas Bernu fonds” – Parter projektu z Łotwy

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się dwa rodzaje działań w projekcie:

1) wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz zachowanie ciągłości i trwałości nowego rozwiązania w ramach dalszej współpracy po zakończeniu, działań projektowych (min. 12 mc);

2) wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania przy zaangażowaniu partnerów ponadnarodowych – ścisła współpraca od etapu tworzenia koncepcji, przez opracowanie i testowania kompleksowego rozwiązania, aż do opracowania wersji wdrożeniowej dla instytucji użytkowników rozwiązania.

Etapy realizacji projektu

Grupa docelowa:

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem minimum 50 instytucji użytkowników rozwiązania i minimum 130 ich pracowników:

 • na etapie 2 (testowanie) minimum 40 pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie oraz odbiorcy rozwiązania, tj. sprawcy i ofiary przemocy domowej (ok 40 osób) skierowanych przez instytucje testujące do udziału w sesjach interwencyjnych w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 • na etapie 5 (wdrożenie) minimum 90 osób pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie

Kto może zostać instytucją użytkownikiem projektu?

Do projektu przystąpić mogą instytucje z całej Polski w tym:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

Co zyskają uczestnicy projektu?

Uczestnicy projektu wezmą udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.  W rezultacie działań projektowych minimum 80% pracowników uczestniczących w szkoleniach i warsztatach podniesie własne kompetencje. 31 podmiotów, w tym podmiot Lidera, wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji i będzie je stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Co powstanie w ramach projektu?

W ramach projektu wypracowane zostanie nowe rozwiązanie Family Constellation Program (FCP), które będzie obejmować obszary:

 1. rozwoju programów pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;
 2. rozwoju programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
 3. rozwoju kompetencji społecznych pracowników instytucji i podmiotów podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez:
 4. wypracowanie skutecznych form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę lub ofiarę przemocy (w tym informowanie o skutkach prawnych stosowania przemocy oraz możliwych formach pomocy dla ofiar);
 5. wypracowanie standardów motywowania pracowników różnych podmiotów do zgłaszania i dokumentowania (w ramach procedury Niebieskiej Karty) sytuacji noszących znamiona przemocy w rodzinie, rozwój programów szkoleniowych w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i podejmowania decyzji o rodzaju interwencji.

Rozwiązanie Family Constellation Program w wersji wdrożeniowej będzie się składać z trzech zasadniczych elementów:

1) programów szkoleniowych dla pracowników instytucji użytkownika w 5 obszarach tematycznych – modułach:

Moduł 1. Rodzina – obejmuje szkolenia warsztatowe z metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i formy terapii/wsparcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, np. ustawień systemowych

Moduł 2. Sprawca obejmuje szkolenie z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę przemocy domowej

Moduł 3. Ofiara obejmuje szkolenia z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, os. dorosłe, powyżej 60 r.ż.; osoby niepełnosprawne)

Moduł 4. Interwencja obejmuje szkolenia z zakresu działań służb i instytucji pomocowych, rodzajów interwencji stosowanych w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa)

Moduł 5. Wsparcie obejmuje szkolenia z zakresu form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia (pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO).

2) programów wsparcia ofiar i reedukacji sprawców – 2 programy (osobny dla ofiar i sprawców, ale z możliwością łączenia, wspólnych działań z członkami rodziny doświadczającej przemocy), bazujących na elementach metod stosowanych przez Wnioskodawcę i partnerów projektu (Litwa, Łotwa).

3) filmów szkoleniowych – zestaw 5 filmów dla 5 modułów szkoleniowych wskazanych przy elemencie 1:

–  pierwszy film będzie ilustrował przykłady dobrych praktyk dotyczących metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej i ekonomicznej) oraz form terapii/wsparcia

–  kolejne 2 filmy będą ilustrowały przykłady dobrych praktyk dotyczących form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę i ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, osoby dorosłe, osoby powyżej 60 r.ż.; osoby niepełnosprawne)

–  film 4 będzie dotyczył działań służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentujący przykładowe rodzaje interwencji stosowane w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy),

–  film 5 będzie dotyczył form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia (pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO) na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (np. wobec dzieci, kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych).

Harmonogram realizacji

Projekt Family Constellation Program realizowany będzie przez okres 36. miesięcy, w 6 etapach:

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020 Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Etap 2:  01.010.2020 – 31.03.2021 Testowanie wypracowanego rozwiązania

FCP harmonogram – grupa A Poznań – aktualizacja 01.03.2021

FCP harmonogram – grupa B Grodzisk Mazowiecki – aktualizacja 01.03.2021

FCP harmonogram – grupa C Pomorze – aktualizacja 01.03.2021

FCP harmonogram – grupa D Śląsk – aktualizacja 02.03.2021

Etap 3:  01.04.2021 – 28.05.2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01.06.2021 – 31.011.2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

Etap 5: 01.12.2021 – 30.07.2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01.08.2022 – 30.09.2022 Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

Etap I

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020
Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. 

Rozpoczynamy realizację projektu ponadnarodowego, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W okresie sierpień 2019-kwiecień 2020 chcemy dotrzeć do osób pracujących zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców). Poszukujemy osób, które pomogą nam ustalić jak wygląda system i praca z tym tematem w Polsce. W pierwszej kolejności chcemy spotkać się/porozmawiać z takimi osobami nieformalnie. Następnie na podstawie tych spotkań przygotowany zostanie strukturalizowany wywiad, który będzie punktem wyjścia dla specjalistycznych konsultacji społecznych.

W efekcie konsultacji oraz współpracy ponadnarodowej wypracujemy wstępną wersję narzędzia, które będą wspomagać interwencję w ramach Niebieskiej Karty. Narzędzia te będziemy mogli przetestować i wdrożyć w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują tematem przemocy i mogą nam poświęcić chwilę czasu, żeby opowiedzieć o sytuacji ofiar/sprawców/uczestników przemocy domowej oraz o tym jak w naszym kraju funkcjonuje system pomocy, jakie są jego mocne strony, wady, zalety i braki.]

W szczególności zwracamy się do pracowników:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

W ramach tego etapu zorganizowana zostanie wizyta studyjna parterów w Polsce oraz warsztaty metodyczne.

FAQ

 1.  Jaki jest cel projektu Family Constellation Program?

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cel projektu

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP) obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

Projekt Family Constellation Program realizowany będzie przez okres 36. miesięcy, w 6 etapach:

Etap 1:  01.07.2019 – 30.09.2020 Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Etap 2:  01.10.2020 – 31.03.2021 Testowanie wypracowanego rozwiązania

Etap 3:  01.04.2021 – 28.05.2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01.06.2021 – 31.11.2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

Etap 5: 01.12.2021 – 30.07.2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01.08.2022 – 30.09.2022 Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

INFORMACJE Z PRZEBIEGU PROJEKTU

17.03.2020

W ramach realizacji zadania pierwszego, które dotyczy przygotowania rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym, zorganizowano, w pierwszej połowie marca,  wizytę studyjną między Liderem i Partnerem z Łotwy i z Litwy. Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, konsultacje z Partnerem z Litwy odbyły się on-line przez Skype’a. Wizyta trwała trzy dni i obejmowała tematykę pięciu modułów, które zostały ujęte w projekcie. Przemoc domowa, którą dotknięte są dzieci oraz sytuacja ich rodzin, stanowiły główny obszar transferu wiedzy między Partnerami ponadnarodowymi oraz Liderem. Zespół Merytoryczny Lidera pragnie podziękować Partnerom za czynny udział w warsztatach , zaangażowanie oraz  bardzo wysoki poziom merytorycznych dyskusji. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego zadania, które dotyczy fazy  testowania wypracowanego rozwiązania.

10.02.2020

W ramach realizacji zadania pierwszego projektu FCP zorganizowano wizytę studyjną między Liderem i Partnerem z Litwy. Konsultacje będą trwały przez cztery dni w tematyce pięciu modułów, które zostały ujęte w projekcie.

02.12.2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie „Family Constellation Program” (FCP). Mając na uwadze obszar działalności dotyczący Procedury Niebieskiej Karty oraz działań interwencyjnych związanych z przemocą domową Grupa Profesja Sp. z o.o zaprasza do udziału w konsultacjach.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców, systemu wsparcia, procedur interwencji). Konsultacje będą organizowane w formie dostosowanej do Państwa potrzeb i możliwości, odbywać się będą w formie telefonicznego wywiadu, spotkań indywidualnych oraz tematycznych spotkań grupowych.

Family Constellation Program (FCP) będzie zawierał program wsparcia ofiar i reedukacji sprawców.  Projekt przewiduje szkolenia, warsztaty i superwizje dla pracowników służb  interwencyjnych oraz instytucji zajmujących się problemem przemocy domowej (metody pracy, komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej).

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adresfcp@grupaprofesja.com

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz:

Deklaracja udziału w konsultacjach

Ankieta merytoryczna FCP

Etap I

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020
Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. 

Rozpoczynamy realizację projektu ponadnarodowego, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W okresie sierpień 2019-kwiecień 2020 chcemy dotrzeć do osób pracujących zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców). Poszukujemy osób, które pomogą nam ustalić jak wygląda system i praca z tym tematem w Polsce. W pierwszej kolejności chcemy spotkać się/porozmawiać z takimi osobami nieformalnie. Następnie na podstawie tych spotkań przygotowany zostanie strukturalizowany wywiad, który będzie punktem wyjścia dla specjalistycznych konsultacji społecznych.

W efekcie konsultacji oraz współpracy ponadnarodowej wypracujemy wstępną wersję narzędzia, które będą wspomagać interwencję w ramach Niebieskiej Karty. Narzędzia te będziemy mogli przetestować i wdrożyć w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują tematem przemocy i mogą nam poświęcić chwilę czasu, żeby opowiedzieć o sytuacji ofiar/sprawców/uczestników przemocy domowej oraz o tym jak w naszym kraju funkcjonuje system pomocy, jakie są jego mocne strony, wady, zalety i braki.]

W szczególności zwracamy się do pracowników:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

W ramach tego etapu zorganizowana zostanie wizyta studyjna parterów w Polsce oraz warsztaty metodyczne.

Etap II

Etap 2:  01.10.2020 – 31.03.2021 (6 miesięcy)
Testowanie wypracowanego rozwiązania

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji testujących nowe rozwiązania – cykl 10 szkoleń (każde po 10 godzin) oraz 10 spotkań warsztatowych mających na celu rozszerzanie kompetencji społecznych pracowników w zakresie komunikacji z naciskiem na sprawcę/ofiarę przemocy domowej, oraz kształtowanie umiejętności interwencji zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty (Blue Card). W ramach indywidualnego wsparcia, oferowane są również konsultacje (20 h/1 UP). Łącznie, 40 osób weźmie udział w szkoleniach oraz warsztatach.
 • Testowanie rozwiązania w ramach testowania elementów FCP, około 40 osób zostanie objętych wsparciem w formie „sesji interwencyjnych zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty”. Lider zapewni specjalistyczną pomoc w zakresie wsparcia oraz nadzór nad pracownikami w fazie testów (10 godzin/pracownik).
 • Kontrola procesu testowego – przez okres 6 miesięcy testowania, wśród UP będą przeprowadzane testy, na podstawie których sporządzony zostanie raport.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap III

Etap 3:  01.04.2021 – 28.05.2021 (2 miesiące)

Analiza efektów testowanego rozwiązania

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Spotkania oraz konsultacje zespołu merytorycznego – bieżące konsultacje oraz omówienie wyników testów FCP (najpierw partnerzy ponadnarodowi testują elementy rozwiązań we własnym zakresie, następnie wszyscy partnerzy biorą udział w weryfikacji wyników testu). Wszyscy partnerzy zapoznają się z wynikami testu, opiniami ekspertów oraz modyfikacjami elementów FCP.
 • Specjalistyczne konsultacje (ekspertyzy) – rozwój 2 zewnętrznych ekspertyz FCP, wyników testów oraz modyfikacji elementów rozwiązań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap IV

Etap 4: 01.06.2021 – 31.11.2021

Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Spotkania oraz konsultacje zespołu merytorycznego – bieżące konsultacje w celu opracowania ostatecznej wersji rozwiązania FCP, uwzględniając wyniki testów w Polsce, na Litwie i Łotwie. Zespół będzie współdecydował o modyfikacjach FCP, równocześnie zatwierdzi Grupę Sterującą.
 • Wizyta studyjna partnerów w Polsce (druga wizyta) – w ramach 3-dniowej wizyty zaplanowane będą spotkania robocze zespołu merytorycznego, konsultacje zewnętrzne oraz udział partnerów ponadnarodowych w sesji nagrań wywiadowczyć, komentarze do filmów szkoleniowych.
 • Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej rozwiązania w formie: 20 programów szkoleniowych, program wsparcia ofiar oraz reedukacja sprawców (poradnik), 5 filmów oraz skryptów szkoleniowych. Następnie zlecenie usług wydawniczych materiałów edukacyjnych dla pracowników instytucji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap V

Etap 5: 01.12.2021 – 30.07.2022 (8 miesięcy)

Wdrożenie rozwiązania do praktyki

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Szkolenia wdrożeniowe dla instytucji użytkowników rozwiązania – wdrożenie szkolenia dla pracowników 30 instytucji użytkownika rozwiązania (ok. 90 osób). Każde szkolenie będzie trwało 4 dni (40 godzin) i ma na celu zapoznanie użytkowników z FCP i przygotowanie ich do wdrożenia rozwiązania FCP w praktykach instytucji. Wsparcie obejmuje podmioty zewnętrzne (z wyłączeniem podmiotu i pracowników Lidera), które podejmą pisemną decyzję o wdrożeniu i stosowaniu FCP przez min. 12 miesięcy po zakończeniu projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap VI

Etap 6: 01.08.2022 – 30.09.2022 (2 miesiące)

Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Opracowanie instrukcji i rekomendacji – opracowanie materiału zbiorczego dla podmiotów, które wdrożą wypracowane rozwiązania FCP we współpracy ponadnarodowej. Materiał zawiera praktyczne wskazówki konieczne do wdrożenia rozwiązań (instrukcja) oraz opis warunków koniecznych do długotrwałego korzystania z produktu (rekomendacje).
 • Aktualizacja i udostępnianie zasobów edukacyjnych – w ramach zadania zostaną również opracowane i opublikowane na stronie internetowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Aktualności

Aktualizacja 01.12.2020

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ – GRUPA ŚLĄSKA

Aktualizacja 27.11.2020

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ PROGRAMU – GRUPA POMORSKA

Aktualizacja 26.11.2020

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ PROGRAMU – GRUPA MAZOWIECKA – aktualizacja 26.11.2020 

Aktualizacja 30.10.2020

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ PROGRAMU – GRUPA MAZOWIECKA

Aktualizacja 21.10.2020

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą i przybliżającą założenia Family Constellation Program.

Prezentacja Projektu

Aktualizacja 15.10.2020

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ PROGRAMU – GRUPA WIELKOPOLSKA

Dokumenty

Wersja word:

Ankieta Merytoryczna FCP

Deklaracja udziału w konsultacjach

REGULAMIN UCZESTNICTWA FCP

Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP

Wersja pdf:

Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP

REGULAMIN UCZESTNICTWA FCP

Prezentacja Projektu

Wersja Powiększona

REGULAMIN UCZESTNICTWA FCP

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP

Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP

Ankieta merytoryczna FCP

Deklaracja udziału w konsultacjach

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Kontakt

Biuro projektu Family Constellation Program

ul. Sieradzka 4c
61-163 Poznań

tel. +48 61 662 11 60
mail: kontakt@grupaprofesja.com

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums „Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Family Constellation Program