Family Constellation Program
Family Constellation Program

Grupa Profesja Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

FAMILY CONSTELLATION PROGRAM

Projekt „Family Constellation Program”, nr projektu POWR.05.03.00-00-0067/18, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 099 713,60 zł.

O projekcie

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-09-30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP) obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Parter projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums „Latvijas Bernu fonds” – Parter projektu z Łotwy

W ramach współpracy ponadnarodowej przewiduje się dwa rodzaje działań w projekcie:

1) wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz zachowanie ciągłości i trwałości nowego rozwiązania w ramach dalszej współpracy po zakończeniu, działań projektowych (min. 12 mc);

2) wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania przy zaangażowaniu partnerów ponadnarodowych – ścisła współpraca od etapu tworzenia koncepcji, przez opracowanie i testowania kompleksowego rozwiązania, aż do opracowania wersji wdrożeniowej dla instytucji użytkowników rozwiązania.

Etapy realizacji projektu

Grupa docelowa:

W ramach projektu zostanie objętych wsparciem minimum 50 instytucji użytkowników rozwiązania i minimum 130 ich pracowników:

 • na etapie 2 (testowanie) minimum 40 pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie oraz odbiorcy rozwiązania, tj. sprawcy i ofiary przemocy domowej (ok 40 osób) skierowanych przez instytucje testujące do udziału w sesjach interwencyjnych w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 • na etapie 5 (wdrożenie) minimum 90 osób pracowników służb interwencyjnych, instytucji pomocowych i innych podmiotów uczestniczących w projekcie

Kto może zostać instytucją użytkownikiem projektu?

Do projektu przystąpić mogą instytucje z całej Polski w tym:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

Co zyskają uczestnicy projektu?

Uczestnicy projektu wezmą udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.  W rezultacie działań projektowych minimum 80% pracowników uczestniczących w szkoleniach i warsztatach podniesie własne kompetencje. 31 podmiotów, w tym podmiot Lidera, wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji i będzie je stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Co powstanie w ramach projektu?

W ramach projektu wypracowane zostanie nowe rozwiązanie Family Constellation Program (FCP), które będzie obejmować obszary:

 1. rozwoju programów pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;
 2. rozwoju programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
 3. rozwoju kompetencji społecznych pracowników instytucji i podmiotów podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez:
 4. wypracowanie skutecznych form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę lub ofiarę przemocy (w tym informowanie o skutkach prawnych stosowania przemocy oraz możliwych formach pomocy dla ofiar);
 5. wypracowanie standardów motywowania pracowników różnych podmiotów do zgłaszania i dokumentowania (w ramach procedury Niebieskiej Karty) sytuacji noszących znamiona przemocy w rodzinie, rozwój programów szkoleniowych w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i podejmowania decyzji o rodzaju interwencji.

Rozwiązanie Family Constellation Program w wersji wdrożeniowej będzie się składać z trzech zasadniczych elementów:

1) programów szkoleniowych dla pracowników instytucji użytkownika w 5 obszarach tematycznych – modułach:

Moduł 1. Rodzina – obejmuje szkolenia warsztatowe z metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i formy terapii/wsparcia z wykorzystaniem innowacyjnych metod, np. ustawień systemowych

Moduł 2. Sprawca obejmuje szkolenie z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę przemocy domowej

Moduł 3. Ofiara obejmuje szkolenia z zakresu form komunikowania się i oddziaływania na ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, os. dorosłe, powyżej 60 r.ż.; osoby niepełnosprawne)

Moduł 4. Interwencja obejmuje szkolenia z zakresu działań służb i instytucji pomocowych, rodzajów interwencji stosowanych w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa)

Moduł 5. Wsparcie obejmuje szkolenia z zakresu form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia (pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO).

2) programów wsparcia ofiar i reedukacji sprawców – 2 programy (osobny dla ofiar i sprawców, ale z możliwością łączenia, wspólnych działań z członkami rodziny doświadczającej przemocy), bazujących na elementach metod stosowanych przez Wnioskodawcę i partnerów projektu (Litwa, Łotwa).

3) filmów szkoleniowych – zestaw 5 filmów dla 5 modułów szkoleniowych wskazanych przy elemencie 1:

–  pierwszy film będzie ilustrował przykłady dobrych praktyk dotyczących metod diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej i ekonomicznej) oraz form terapii/wsparcia

–  kolejne 2 filmy będą ilustrowały przykłady dobrych praktyk dotyczących form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę i ofiarę przemocy domowej (różne kategorie wiekowe: dzieci, osoby dorosłe, osoby powyżej 60 r.ż.; osoby niepełnosprawne)

–  film 4 będzie dotyczył działań służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentujący przykładowe rodzaje interwencji stosowane w różnych krajach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy),

–  film 5 będzie dotyczył form wsparcia społecznego rodziny doświadczającej przemocy domowej, np. interwencja sąsiedzka, współpraca i sieciowanie instytucji wsparcia (pomocowych, służby zdrowia, placówek oświatowych, NGO) na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (np. wobec dzieci, kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych).

Harmonogram realizacji

Projekt Family Constellation Program realizowany będzie przez okres 36. miesięcy, w 6 etapach:

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020 Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Etap 2:  01.010.2020 – 31.03.2021 Testowanie wypracowanego rozwiązania

FCP harmonogram – grupa A Poznań – aktualizacja 01.03.2021

FCP harmonogram – grupa B Grodzisk Mazowiecki – aktualizacja 01.03.2021

FCP harmonogram – grupa C Pomorze – aktualizacja 01.03.2021

FCP harmonogram – grupa D Śląsk – aktualizacja 02.03.2021

Etap 3:  01.04.2021 – 28.05.2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01.06.2021 – 31.011.2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

Etap 5: 01.12.2021 – 30.07.2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01.08.2022 – 30.09.2022 Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

Etap I

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020
Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. 

Rozpoczynamy realizację projektu ponadnarodowego, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W okresie sierpień 2019-kwiecień 2020 chcemy dotrzeć do osób pracujących zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców). Poszukujemy osób, które pomogą nam ustalić jak wygląda system i praca z tym tematem w Polsce. W pierwszej kolejności chcemy spotkać się/porozmawiać z takimi osobami nieformalnie. Następnie na podstawie tych spotkań przygotowany zostanie strukturalizowany wywiad, który będzie punktem wyjścia dla specjalistycznych konsultacji społecznych.

W efekcie konsultacji oraz współpracy ponadnarodowej wypracujemy wstępną wersję narzędzia, które będą wspomagać interwencję w ramach Niebieskiej Karty. Narzędzia te będziemy mogli przetestować i wdrożyć w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują tematem przemocy i mogą nam poświęcić chwilę czasu, żeby opowiedzieć o sytuacji ofiar/sprawców/uczestników przemocy domowej oraz o tym jak w naszym kraju funkcjonuje system pomocy, jakie są jego mocne strony, wady, zalety i braki.]

W szczególności zwracamy się do pracowników:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

W ramach tego etapu zorganizowana zostanie wizyta studyjna parterów w Polsce oraz warsztaty metodyczne.

FAQ

 1.  Jaki jest cel projektu Family Constellation Program?

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Cel projektu

Cel projektu: Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2022-06-30

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

 • podniesie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty wśród 90 pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz rodzin doświadczających przemocy poprzez wsparcie szkoleniowe pracowników służb interwencyjnych i instytucji pomocowych
 • wdrożenie nowego rozwiązania Family Constellation Program (FCP) obejmującego programy szkoleń pracowników oraz programy pomocy dla ofiar i reedukacji sprawców przemocy domowej przez 30 podmiotów i jego stosowanie przez min. 12 miesięcy od zakończenie projektu.

Projekt Family Constellation Program realizowany będzie przez okres 36. miesięcy, w 6 etapach:

Etap 1:  01.07.2019 – 30.09.2020 Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi.

Etap 2:  01.10.2020 – 31.03.2021 Testowanie wypracowanego rozwiązania

Etap 3:  01.04.2021 – 28.05.2021 Analiza efektów testowanego rozwiązania

Etap 4: 01.06.2021 – 31.11.2021 Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

Etap 5: 01.12.2021 – 30.07.2022 Wdrożenie rozwiązania do praktyki

Etap 6: 01.08.2022 – 30.09.2022 Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

INFORMACJE Z PRZEBIEGU PROJEKTU

17.03.2020

W ramach realizacji zadania pierwszego, które dotyczy przygotowania rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym, zorganizowano, w pierwszej połowie marca,  wizytę studyjną między Liderem i Partnerem z Łotwy i z Litwy. Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, konsultacje z Partnerem z Litwy odbyły się on-line przez Skype’a. Wizyta trwała trzy dni i obejmowała tematykę pięciu modułów, które zostały ujęte w projekcie. Przemoc domowa, którą dotknięte są dzieci oraz sytuacja ich rodzin, stanowiły główny obszar transferu wiedzy między Partnerami ponadnarodowymi oraz Liderem. Zespół Merytoryczny Lidera pragnie podziękować Partnerom za czynny udział w warsztatach , zaangażowanie oraz  bardzo wysoki poziom merytorycznych dyskusji. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego zadania, które dotyczy fazy  testowania wypracowanego rozwiązania.

Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program

10.02.2020

W ramach realizacji zadania pierwszego projektu FCP zorganizowano wizytę studyjną między Liderem i Partnerem z Litwy. Konsultacje będą trwały przez cztery dni w tematyce pięciu modułów, które zostały ujęte w projekcie.

Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program

02.12.2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie „Family Constellation Program” (FCP). Mając na uwadze obszar działalności dotyczący Procedury Niebieskiej Karty oraz działań interwencyjnych związanych z przemocą domową Grupa Profesja Sp. z o.o zaprasza do udziału w konsultacjach.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców, systemu wsparcia, procedur interwencji). Konsultacje będą organizowane w formie dostosowanej do Państwa potrzeb i możliwości, odbywać się będą w formie telefonicznego wywiadu, spotkań indywidualnych oraz tematycznych spotkań grupowych.

Family Constellation Program (FCP) będzie zawierał program wsparcia ofiar i reedukacji sprawców.  Projekt przewiduje szkolenia, warsztaty i superwizje dla pracowników służb  interwencyjnych oraz instytucji zajmujących się problemem przemocy domowej (metody pracy, komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej).

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adresfcp@grupaprofesja.com

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz:

Deklaracja udziału w konsultacjach

Ankieta merytoryczna FCP

Etap I

Etap 1:  01.07.2019 – 30.06.2020
Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerami ponadnarodowymi. 

Rozpoczynamy realizację projektu ponadnarodowego, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych z zakresu metod komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej i umiejętności interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

W okresie sierpień 2019-kwiecień 2020 chcemy dotrzeć do osób pracujących zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców). Poszukujemy osób, które pomogą nam ustalić jak wygląda system i praca z tym tematem w Polsce. W pierwszej kolejności chcemy spotkać się/porozmawiać z takimi osobami nieformalnie. Następnie na podstawie tych spotkań przygotowany zostanie strukturalizowany wywiad, który będzie punktem wyjścia dla specjalistycznych konsultacji społecznych.

W efekcie konsultacji oraz współpracy ponadnarodowej wypracujemy wstępną wersję narzędzia, które będą wspomagać interwencję w ramach Niebieskiej Karty. Narzędzia te będziemy mogli przetestować i wdrożyć w ramach projektu.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują tematem przemocy i mogą nam poświęcić chwilę czasu, żeby opowiedzieć o sytuacji ofiar/sprawców/uczestników przemocy domowej oraz o tym jak w naszym kraju funkcjonuje system pomocy, jakie są jego mocne strony, wady, zalety i braki.]

W szczególności zwracamy się do pracowników:

 1. służby interwencyjne: policja (przykładowe stanowiska: policjant dzielnicowy, policjanci z wydziału prewencji); sąd rodzinny (przykładowe stanowiska: kurator sądowy ds. rodziny i nieletnich),
 2. instytucje pomocowe: PCPR, ROPS itp. (przykładowe stanowiska: pracownik socjalni, kurator społeczny, asystent rodziny, asystent/opiekun osób starszych),
 3. służba zdrowia (przykładowe stanowiska: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa),
 4. szkoły i placówki oświatowe (przykładowe stanowiska: pedagog szkolny, psycholog szkolny),
 5. organizacja pozarządowe działający w obszarze profilaktyki przemocy domowej (przykładowe stanowiska pracownicy/specjaliści w zakresie: pracy z rodziną dysfunkcyjną, ofiarami i/lub sprawcami przemocy, np. psycholog, pedagog, socjolog, streetworker itp.).

W ramach tego etapu zorganizowana zostanie wizyta studyjna parterów w Polsce oraz warsztaty metodyczne.

Etap II

Etap 2:  01.10.2020 – 31.03.2021 (6 miesięcy)
Testowanie wypracowanego rozwiązania

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji testujących nowe rozwiązania – cykl 10 szkoleń (każde po 10 godzin) oraz 10 spotkań warsztatowych mających na celu rozszerzanie kompetencji społecznych pracowników w zakresie komunikacji z naciskiem na sprawcę/ofiarę przemocy domowej, oraz kształtowanie umiejętności interwencji zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty (Blue Card). W ramach indywidualnego wsparcia, oferowane są również konsultacje (20 h/1 UP). Łącznie, 40 osób weźmie udział w szkoleniach oraz warsztatach.
 • Testowanie rozwiązania w ramach testowania elementów FCP, około 40 osób zostanie objętych wsparciem w formie „sesji interwencyjnych zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty”. Lider zapewni specjalistyczną pomoc w zakresie wsparcia oraz nadzór nad pracownikami w fazie testów (10 godzin/pracownik).
 • Kontrola procesu testowego – przez okres 6 miesięcy testowania, wśród UP będą przeprowadzane testy, na podstawie których sporządzony zostanie raport.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap III

Etap 3:  01.04.2021 – 28.05.2021 (2 miesiące)

Analiza efektów testowanego rozwiązania

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Spotkania oraz konsultacje zespołu merytorycznego – bieżące konsultacje oraz omówienie wyników testów FCP (najpierw partnerzy ponadnarodowi testują elementy rozwiązań we własnym zakresie, następnie wszyscy partnerzy biorą udział w weryfikacji wyników testu). Wszyscy partnerzy zapoznają się z wynikami testu, opiniami ekspertów oraz modyfikacjami elementów FCP.
 • Specjalistyczne konsultacje (ekspertyzy) – rozwój 2 zewnętrznych ekspertyz FCP, wyników testów oraz modyfikacji elementów rozwiązań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap IV

Etap 4: 01.06.2021 – 31.11.2021

Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Spotkania oraz konsultacje zespołu merytorycznego – bieżące konsultacje w celu opracowania ostatecznej wersji rozwiązania FCP, uwzględniając wyniki testów w Polsce, na Litwie i Łotwie. Zespół będzie współdecydował o modyfikacjach FCP, równocześnie zatwierdzi Grupę Sterującą.
 • Wizyta studyjna partnerów w Polsce (druga wizyta) – w ramach 3-dniowej wizyty zaplanowane będą spotkania robocze zespołu merytorycznego, konsultacje zewnętrzne oraz udział partnerów ponadnarodowych w sesji nagrań wywiadowczyć, komentarze do filmów szkoleniowych.
 • Opracowanie ostatecznej wersji wdrożeniowej rozwiązania w formie: 20 programów szkoleniowych, program wsparcia ofiar oraz reedukacja sprawców (poradnik), 5 filmów oraz skryptów szkoleniowych. Następnie zlecenie usług wydawniczych materiałów edukacyjnych dla pracowników instytucji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap V

Etap 5: 01.12.2021 – 30.07.2022 (8 miesięcy)

Wdrożenie rozwiązania do praktyki

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Szkolenia wdrożeniowe dla instytucji użytkowników rozwiązania – wdrożenie szkolenia dla pracowników 30 instytucji użytkownika rozwiązania (ok. 90 osób). Każde szkolenie będzie trwało 4 dni (40 godzin) i ma na celu zapoznanie użytkowników z FCP i przygotowanie ich do wdrożenia rozwiązania FCP w praktykach instytucji. Wsparcie obejmuje podmioty zewnętrzne (z wyłączeniem podmiotu i pracowników Lidera), które podejmą pisemną decyzję o wdrożeniu i stosowaniu FCP przez min. 12 miesięcy po zakończeniu projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Etap VI

Etap 6: 01.08.2022 – 30.09.2022 (2 miesiące)

Wypracowanie rekomendacji i instrukcji dla instytucji użytkowników

W ramach realizacji zadania planowane są następujące działania:

 • Opracowanie instrukcji i rekomendacji – opracowanie materiału zbiorczego dla podmiotów, które wdrożą wypracowane rozwiązania FCP we współpracy ponadnarodowej. Materiał zawiera praktyczne wskazówki konieczne do wdrożenia rozwiązań (instrukcja) oraz opis warunków koniecznych do długotrwałego korzystania z produktu (rekomendacje).
 • Aktualizacja i udostępnianie zasobów edukacyjnych – w ramach zadania zostaną również opracowane i opublikowane na stronie internetowej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums “Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Aktualności

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ – GRUPA ŚLĄSKA

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ – GRUPA WIELKOPOLSKA

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ – GRUPA POMORSKA

CZĄSTKOWA LISTA RANKINGOWA INSTYTUCJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W FAZIE TESTOWEJ – GRUPA MAZOWIECKA

Dokumenty

Wersja word:

Ankieta Merytoryczna FCP

Deklaracja udziału w konsultacjach

REGULAMIN UCZESTNICTWA FCP

Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP

Wersja pdf:

Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP

REGULAMIN UCZESTNICTWA FCP

Prezentacja Projektu

Wersja Powiększona

REGULAMIN UCZESTNICTWA FCP

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w testowaniu modelu FCP

Umowa uczestnictwa w projekcie FCP dla pracownika instytucji testującej

Porozumienie o współpracy dla instytucji testującej model FCP

Ankieta merytoryczna FCP

Deklaracja udziału w konsultacjach

Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr. 2 do Umowy Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku

Kontakt

Biuro projektu Family Constellation Program

ul. Sieradzka 4c
61-163 Poznań

tel. +48 61 662 11 60
mail: kontakt@grupaprofesja.com

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Grupa Profesja Sp. z o.o  – Lider Projektu

Stowarzyszenie VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras – Partner projektu z Litwy

Fundację Nodibinajums „Latvijas Bernu fonds” – Partner projektu z Łotwy

Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program
Family Constellation Program

Family Constellation Program