Zrealizowane

Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Adresaci projektu:

 • Osoby, które nie ukończyły 30 r.ż
 • Zamieszkujące teren miasta Gdańsk
 • Zarejestrowane w PUP jako bezrobotne
 • Nie prowadzące w okresie 12 miesięcy działalności gospodarczej

W ramach projektu oferowaliśmy

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, prawa, zarządzania i marketingu
 • Pomoc w przygotowaniu biznesplanu
 • Doradztwo biznesowe
 • Jednorazowa dotacja w wysokości 40 000 zł
 • Doradcze i finansowe wsparcie pomostowe

Formy wsparcia dla osób zakwalifikowanych do projektu

Wszystkie szkolenia oferowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie miały możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

 • Jednorazowa dotacja inwestycyjna – dotacja inwestycyjna polega na udzieleniu osobie fizycznej, która rozpoczęła działalność gospodarczą jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia kapitałowego, ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Środki na rozwój przedsiębiorczości przyznawane są do wysokości stanowiącej równowartość 40 000,00 PLN Wysokość ww. dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowanymi wydatkami. Dotacja jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239 poz. 1598 z późn. zm.).
 • Wsparcie pomostowe podstawowe- finansowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy o przyznaniu wsparcia pomostowego. Beneficjent podpisuje z beneficjentem pomocy Umowę o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. Beneficjent wypłaca podstawowe wsparcie pomostowe z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach. Przed wypłatą kolejnej transzy wsparcia beneficjent pomocy powinien przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Ponadto w zakres wsparcia pomostowego podstawowego wchodzi wsparcie doradcze o tematyce zgodnej z paragrafem 5 nieniniejszego Regulaminu.
 • Przedłużone wsparcie pomostowe- przyznawane na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na okres 3 miesięcy po zakończeniu wsparcia podstawowego. Beneficjent podpisuje z Beneficjentem pomocy umowę o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego. Finansowe wsparcie przedłużone pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach – kolejne po przedłożeniu przez Beneficjenta pomocy oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Ponadto w zakres wsparcia przedłużonego pomostowego wchodzi wsparcie doradcze o tematyce zgodnej z wsparciem podstawowym, doradztwo specjalistyczne oraz szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania środków.

Fabryka Młodej Przedsiębiorczości