Dolnośląska agencja pracy dla ON

Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

Dolnośląska Agencja Pracy dla ON to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Czas trwania projektu: 2018-08-01 do 2020-05-31
Obszar: województwo dolnośląskie, śląskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie
Realizator projektu: Grupa Profesja Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania z  EFS: 729 535,62 zł

Szansa dla młodych!

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych i niepełnosprawnych, które utraciły zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej lub opuściły pieczę zastępczą poprzez wzrost i trwałą integracje edukacyjną i zawodową osób w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET z obszaru woj. dolnośląskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie
Dolnośląska Agencja Pracy dla ON?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15 – 29 lat (należące do grupy NEET) zamieszkałe w województwie dolnośląskim, śląskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim które spełniają łącznie trzy warunki:

  • nie pracują (bierne zawodowo,bezrobotne)
  • nie kształcą się
  • nie szkolą się

Oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

1) osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu)

2) osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)

3) osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu)

4) osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)

5) matki przebywające w domach samotnej matki

6) osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

7) osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)

8) osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

Co oferujemy uczestnikom projektu
Dolnośląska Agencja Pracy dla ON?

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe obejmujące diagnozę potrzeb i motywacji oraz Indywidualny Plan Działania
  • Jobcoaching – JobCoach czyli moderator drogi zawodowej jest to metoda wprowadzania osób na rynek pracy i utrwalania tych osób na rynku pracy – zgodnie z wytycznymi MPiPS kierowana zwłaszcza do osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. JobCoach jest także pomostem pomiędzy pracownikiem już zatrudnionym a jego pracodawcą.
  • Szkolenia zawodowe zgodne z diagnozą potrzeb i możliwości uczestników będą prowadziły zawsze do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie dolnośląskim. Szkolenia trwają średnio 120 godzin, uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe 6,89 zł za godzinę szkolenia.
  • Pośrednictwo pracy ma na celu zorientowanie Uczestników w aktualnych ofertach pracy i wymaganiach jakie stawiają pracodawcy. Pośrednik analizuje profil zawodowy Uczestnika za pomocą określonych narzędzi (kwestionariusz osobowy, wywiad) następnie przedstawia mu adekwatne oferty pracy czy stażu.
  • Pięciomiesięczny staż zawodowy podczas którego uczestnik otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie Dolnośląska Agencja Pracy dla ON?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

osobiście: Poznań, ul. Sieradzka 4b
telefonicznie:  537 597 66661 662 11 60
mailowo: projekty@grupaprofesja.com

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

19.10.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram Kurs pracownik ds. Rachunkowości i księgowości

Harmonogram Kurs Przedstawiciel Handlowy

12.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wydaniem certyfikatów w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku szkolenia zawodowe Piła

07.10.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w projekcie -Job Coach II etap

Harmonogram wsparcia w projekcie – Pośrednictwo pracy

24.09.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu
Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – Pośrednik pracy

23.09.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia w projekcie – Staże aktualizacja

16.07.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmogram – Jobcoach Słupsk II etap

Harmogram -Jobcoach II etap

08.07.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w projekcie – Pośrednictwo pracy

Harmonogram wsparcia w projekcie – Job Coach II etap

30.06.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia w projekcie – Staże 

Harmonogram wsparcia w projekcie – Pośrednictwo pracy

Harmonogram wsparcia w projekcie Staże – aktualizacja

10.06.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram zajęć – sprzedawca

Harmonogram zajęć – pracownik gospodarczy

Harmonogram zajęć – pracownik fizyczny i konserwator zieleni

03.06.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wydaniem certyfikatów w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku – szkolenia zawodowe Jarocin

Rozeznanie rynku – szkolenia zawodowe Kalisz

29.05.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

HARMONOGRAM – Centrum doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe

28.05.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia w projekcie -Job Coach

18.05.2020

UWAGA ! ZMIANA HARMONOGRAMU

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

HARMONOGRAM indywidualne poradnictwo zawodowe

11.05.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram indywidualne poradnictwo zawodowe

20.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu
Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku pośrednik pracy

18.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu
Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku doradca zawodowy wielkopolska

18.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu
Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku doradca zawodowy wielkopolska

05.03.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże zawodowe – Dolnośląska Agencja Pracy dla ON Słupsk

Staże zawodowe – Dolnośląska Agencja Pracy – aktualizacja

05.03.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże zawodowe – Dolnośląska Agencja Pracy dla ON Piła

Staże zawodowe – Dolnośląska Agencja Pracy – aktualizacja

03.03.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram szkolenia Recepcjonista

02.03.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kurs zawodowy – Recepcjonista z obsługa programow biurowych Slupsk

18.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wydaniem certyfikatów w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie rynku szkolenia zawodowe

13.02.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmogram Jobcoach Słupsk

05.02.2020

UWAGA ! ZMIANA HARMONOGRAMU

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Harmonogram wsparcia KURS TELEFONICZNEJ I ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

29.01.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia w projekcie Słupsk

24.01.2020

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

harmonogram wsparcia w projekcie -kurs zawodowy KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI PRACY BIUROWEJ

harmonogram wsparcia w projekcie -kurs zawodowy KURS TELEFONICZNEJ I ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

15.01.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku DAP Kurs telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta

Rozeznanie-rynku-DAP- Kurs grafiki komputerowej z elementami pracy biurowej

23.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu
Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku doradca zawodowy DAP ON pomorskie

20.12.2019

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia w projekcie – Job Coach Piła

Harmonogram wsparcia w projekcie – Piła

11.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie-rynku-doradca-zawodowy-DAP-ON – woj. wielkopolskie
Rozeznanie-rynku-doradca-zawodowy-DAP-ON-10-19-lubuskie

18.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegłóy zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Doradca zawodowy_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

25.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Doradca zawodowy_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

14-12-2018

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:
Job coach_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy DAP
DEKLARACJA-UCZESTNICTWA(1)
OŚWIADCZENIE-UCZESTNIKA
REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE-1
UMOWA-O-UCZESTNICTWO-W-PROJEKCIE

Dolnośląska agencja pracy dla ON