Opis

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Kryteria

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy.
  • Niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania zeświadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 85 kobiet i 65 mężczyzn

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
– doradztwo zawodowe – 3h
– poradnictwo psychologiczne – 1h

Wsparcie grupowe
– integracja społeczna, praca nad motywacją i autoprezentacją,
– rozwój kompetencji osobistych, społecznych,
– definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania
– ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań

Aktualności z projektu

Aktualizacja 27.04.2018r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 pt.: „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikami

Aktualizacja 13.04.2018r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 pt.: „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikami

Aktualizacja 26.03.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 pt.: „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikami

Aktualizacja 30.01.2018

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 pt.: „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” wraz z załącznikami

Aktualizacja 08.01.2018

Zapraszamy do składania ofert dotyczących Rozeznania rynku na realizacje kursów zawodowych w ramach Projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokument do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 zł

Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Umowa powiekszona

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa powiekszony

Oswiadczenie uczestnika projektu powiększona

deklaracja powiekszona

formularz zgłoszenia uczestnika powiekszony

harmonogram

HARMONOGRAM

umowa

regulamin

oswiadczenie

deklaracja

formularz

Chcemy pracować!

Chcemy pracować!