18grudzień
Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw

Do bardzo bogatej oferty inicjatyw kierowanych do mieszkańców gmin Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec dołącza projekt Śląskie Centrum Perspektyw.

Od 12 czerwca 2006 roku na terenie sześciu gmin województwa śląskiego działa Lokalna Grupa Działania “Brynica to nie granica”.
Celem Grupy jest  jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zasobów historyczno-kulturowych, zastosowania nowych technologii oraz popularyzacji produktów lokalnych. Działania prowadzone są na szeroką skalę i obejmują niemal wszystkie grupy społeczne.

Projekt Śląskie Centrum Perspektyw kierowany jest do mieszkańców gmin Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Bobrowniki, Siewierz, Psary i Świerklaniec, którzy ukończyli 30 rok życia, pozostają bez zatrudnienia i nie są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, tym samym do projektu mogą przystąpić również emeryci, renciści, studenci studiów niestacjonarnych oraz  osoby niepełnosprawne.  Miejsce zamieszkania definiowane jest w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co oznacza, że nie trzeba być zameldowanym w w/w gminach, aby zgłosić się do projektu.

Powrót na rynek pracy lub podjęcie pierwszego zatrudnienia zawsze wiąże się z dużym stresem, niepewnością oraz wieloma pytaniami. Specjaliści pracujący w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw pomogą odpowiednio przygotować się i przejść przez ten trudny okres. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i psychologiem. Na postawie zebranych informacji, każdy uczestnik otrzyma indywidualny plan działania oraz wsparcie na kolejnych etapach rozwoju.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje również:

  • kursy zawodowe ze stypendium szkoleniowym – 532 zł
  • catering podczas zajęć
  • płatny staż – 997 zł oraz zwrot kosztów dojazdu – 150 zł
  • dofinansowanie do zatrudnienia – 2176 zł

Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostają kierowani na kursy zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane. Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (z wyłączeniem prawa jazdy) będą kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu / świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw zapraszamy do kontaktu!

Biuro Projektu
ul. Katowicka 115/119
41-500 Chorzów
perspektywy@grupaprofesja.com
577 888 627
882 503 506