18listopad

Budowanie zespołu – jak stworzyć zwycięski zespół pracowników?

We współczesnej teorii zarządzania przedsiębiorstwem, kluczową rolę stanowią ludzie i powstały z nich zespół. Każdy świadomy przedsiębiorca wie, że efektywni pracownicy mają ogromny wpływ na sukces albo porażkę w biznesie. Dobrze dobrany oraz umiejętnie kierowany zespół niemal zawsze przekłada się na wymierne wyniki firmy. Stworzenie dobrego zespołu to nie lada wyzwanie, dlatego warto działać kompleksowo. Ważny jest zarówno sam moment wyboru nowych pracowników, jak i odpowiednia motywacja, wyznaczenie celów i integracja w trakcie ich zatrudnienia w firmie.  

Należy też pamiętać, że budowanie zespołu jest procesem – zmiennym i dynamicznym. Bardzo ważne jest więc ciągłe dostosowanie się do zmieniających się czynników, zarówno tych związanych z aktualną sytuacją gospodarczą, jak i wynikających z natury ludzkiej. Skuteczne budowanie zespołu łączy więc twardą wiedzę z zakresu zarządzania i przywództwa z umiejętnościami miękkimi, wymagającymi dużej inteligencji emocjonalnej.

Od czego zacząć?

Umiejętne budowanie skutecznego zespołu należy rozpocząć już od momentu rekrutacji pracowników. Oprócz sprawdzenia, czy dany kandydat posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe, warto poświęcić też trochę czasu na poznanie go. Wbrew pozorom to bardzo ważny element, który może zaważyć o późniejszym sukcesie albo wręcz przeciwnie – porażce. Rozmowa rekrutacyjna to czas, gdy możemy sprawdzić czy potencjalny pracownik pasuje do firmy. Często doświadczenie zawodowe i odpowiednie kompetencje to nie wszystko – warto zweryfikować czy kandydat utożsamia się z misją i celami przedsiębiorstwa, jakie są jego dążenia, długoterminowe plany, co go motywuje, jaki styl pracy preferuje. Mając już profil kandydata, łatwiej zdecydować, czy ktoś odnajdzie się w danym zespole. Takie informacje pomagają też znaleźć przyszłemu pracownikowi odpowiednie miejsce  zespole. Dzięki temu zapewnimy mu warunki do rozwoju jego potencjału.

budowanie zespołu

Jedna drużyna, różne role

Dobry zespół pracowniczy porównać można do drużyny sportowej. Każdy ma w niej swoje miejsce i określoną rolę. To niezwykle istotne, aby już na początku były one jasno sprecyzowane. Dzięki temu pracownicy są bardziej zdyscyplinowani, nie rozpraszają się na inne zadania oraz nie wchodzą sobie wzajemnie w zakres swoich kompetencji. Ważne, aby każdy z członków zespołu był odpowiednio zmobilizowany do własnej pracy i zorientowany na osiąganie celów, ale miał też świadomość, że jako członek większej drużyny, tylko z nią osiągnąć może prawdziwy sukces.

Podział ról musi jasno i konkretnie precyzować obowiązki oraz zapewniać odpowiednie narzędzia do ich realizowania. Odpowiedni podział zadań pozwala każdemu pracownikowi wykazać się w tym, w czym jest najlepszy. Dostosowany jest też do czynników osobowościowych. Nieodpowiedny podział ról to spore zagrożenie dla zespołu. Może powodować frustrację, niezadowolenie i spadek motywacji. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że takie problemy nie służą nikomu – zespołowi, przedsiębiorstwu, jak i samemu pracownikowi.

Motywacja i integracja

Jak zostało już wspomniane, efektywny i skuteczny zespół napędza silna motywacja. Każdy człowiek jest inny, dlatego też co innego zachęca go do pracy. Poznanie członków zespołu pozwala opracować odpowiednie narzędzia, dzięki którym będzie on pracował chętnie oraz wnosił do zespołu to, co ma najcenniejsze. Co motywuje pracowników? Oczywiście są to podwyżki, premie, awanse, nagrody rzeczowe, wycieczki zagraniczne, dodatkowe benefity, możliwość pracy zdalnej. Docenienie pracownika sprawia, że zwiększa się jego lojalność wobec firmy i zespołu. Warto poddawać też członków zespołu okresowej ocenie. Nie powinna być ona kojarzona ze stresem, a narzędziem pomocnym zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Pozwala zweryfikować pracę, docenić wysiłek oraz wskazać punkty, które warto poprawić. To czas na wytyczenie nowych celów i wzmocnienie motywacji. W dobrze zarządzanym zespole, pracownicy po takiej rozmowie łapią wiatr w żagle. Zdecydowanie nie powinna więc mieć ona formy atakującej lub dołującej członka zespołu.

Integracja to również jeden z filarów budowania dobrego zespołu. W nieformalnej atmosferze pracownicy mają możliwość lepiej się poznać, polubić, zbudować większe zaufanie. W przyszłości przekłada się to na lepszą komunikację oraz skuteczniejszą współpracę. Najczęściej integracje pracownicze organizowane są w formie gier zespołowych, dzięki czemu budują większe poczucie wspólnoty.

Klucz, który otwiera wszystkie drzwi – komunikacja

Podstawą, bez której nigdy nie stworzy się dobrego zespołu jest odpowiednia komunikacja. Jeśli ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, komunikować potrzeb, omawiać aktualnych problemów – trudno o sukces. Nie pomoże tu nawet świetna koncepcja biznesowa, zespół wybitnych specjalistów, idealna sytuacja gospodarcza. Komunikacja to fundament, bez którego nie uda się żaden biznes. Pozwala odpowiednio szybko reagować na aktualną sytuację, efektywnie rozwiązywać problemy, dawać poczucie, że każdy jest ważny, a jego zdanie liczy się w organizacji.

Komunikacja to także narzędzie niezbędne w sytuacjach kryzysów i nieporozumień. Umiejętnie stosowana pozwala sprecyzować problem oraz dążyć do jego rozwiązania. Ludzie którzy ze sobą rozmawiają, z reguły generują mniej niejasnych, problematycznych sytuacji lub rozwiązują je na bieżąco. Warto zadbać więc o to, aby w zespole panowały przejrzyste zasady komunikacji, pozwalające każdemu wyrazić własne zdanie.

Nie zapominajmy o liderze

Każdy zespół potrzebuje lidera, tak samo jak statek potrzebuje kapitana. Osoby, która „zepnie” grupę w jedną całość, wyznaczy kierunek, pomoże w razie problemów, zmotywuje, a jeśli zajdzie taka potrzeba – skarci lub nagrodzi. Dobry lider musi budzić w swoich pracownikach zaufanie, ale nie może dać wejść sobie na głowę. Do lamusa przeszły już „rządy silnej ręki”. Osoba kierująca zespołem nie może wzbudzać strachu, bo nie na tym polega nowoczesne i skuteczne zarządzanie organizacją. Kluczowe jest więc poznanie pracowników, dzięki któremu lider wie jak odpowiednio na nich zadziałać. Jego rolą jest stworzenie odpowiedniej atmosfery i wydobywanie z pracowników ich potencjału. Idealny lider to osoba, która jest dla swoich podwładnych autorytetem.

17listopad

Jak zarządzać sytuacją kryzysową i jak chronić się przed kryzysem?

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest niezwykle wymagającym zadaniem. Sytuacji nie poprawia fakt, że kryzysy są jednym z nieodłącznych elementów cyklu życia firmy (podobnie, jak i całego wolnorynkowego systemu gospodarczego). Jak powinno się we właściwy sposób zarządzać sytuacją kryzysową w organizacji? W jaki sposób można ochronić firmę przed potencjalnym kryzysem? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jednak dzięki przeczytaniu poniższego tekstu poznasz przykładowe wskazówki i zalecenia na ten temat.

Czym właściwie jest sytuacja kryzysowa oraz zarządzanie w kryzysie?

Na początek należy krótko wyjaśnić, czym właściwie jest sytuacja kryzysowa w przedsiębiorstwie. Kryzys jest takim przedłużającym się stanem przedsiębiorstwa, który może zagrozić jego egzystencji. Jeśli kadra menedżerska w porę nie zapobiegnie kryzysowi, może to doprowadzić do bankructwa firmy.

W związku z tym wydaje się naturalne, że do przetrwania przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie niezbędne jest odpowiednie zarządzanie kryzysowe, czyli takie reagowanie na zagrożenia, które pozwoli rozwiązać problemy trapiące organizację. Efektem wdrożenia strategii zarządzania kryzysowego w organizacji powinno być uporządkowanie sytuacji i rozwiązanie problemów wewnątrz firmy oraz optymalizacja wykorzystania jej zasobów – stąd właśnie jednym ze sposobów walki z kryzysem jest redukcja zatrudnienia. Podczas zarządzania kryzysowego niezwykle ważne jest szybkie podejmowanie trafnych decyzji – otoczenie rynkowe jest dynamiczne i zwlekanie z podjęciem kluczowych wyborów może doprowadzić do pogłębienia się kryzysu.

Jakie są metody zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie?

Nie ma jednego, zamkniętego katalogu z metodami, które mogą rozwiązać problem kryzysu w przedsiębiorstwie. Mimo to można wskazać przynajmniej kilka sposobów na przezwyciężenie słabości firmy. Sposoby działania uzależnione są w dużej mierze od przyczyny kryzysu. W związku z tym można wyróżnić między innymi takie rodzaje działań jak zarządzanie sytuacją kryzysową na gruncie:

 • strategicznym,
 • operacyjnym,
 • finansowym,
 • płynności finansowej.

Na czym polegają poszczególne sposoby postępowania?

zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie

Zarządzanie sytuacją kryzysową na gruncie strategicznym

Jest to w gruncie rzeczy najważniejszy rodzaj zarządzania kryzysowego z punktu widzenia przedsiębiorstwa jako całości. To właśnie na szczeblu strategicznym podejmowane są takie decyzje umożliwiające poprawę sytuacji , jak dywersyfikacja działalności firmy, podjęcie/zaniechanie ekspansji na nowe rynki czy konsolidacja działalności.

Zarządzanie sytuacją kryzysową na gruncie operacyjnym

Ten aspekt zarządzania kryzysowego skupia się raczej na problemach „niższego szczebla”. W ramach operacyjnego zarządzania sytuacją kryzysową przeprowadza się drobiazgową analizę kosztów przedsiębiorstwa w celu optymalizacji wydatków (np. poprzez zmniejszenie budżetu na działania marketingowe czy usprawnienie systemu motywacyjnego dla pracowników produkcyjnych). Mimo to, cel podejmowanych działań także jest bardzo ważny i umożliwia poprawę rentowności przedsiębiorstwa.

Zarządzanie sytuacją kryzysową na gruncie finansowym

Trzeci z modeli zarządzania sytuacją kryzysowa w przedsiębiorstwie dotyczy stricte polityki finansowej w organizacji. Jakie działania są wówczas podejmowane? Przykładowe działanie zarządzania kryzysem w tym przypadku to reorganizacja źródeł finansowania działalności firmy, która polega np. na zmniejszeniu udziału zobowiązań krótkoterminowych na rzecz kredytów długoterminowych. Cel zarządzania w wymiarze finansowym to uzdrowienie sytuacji finansowej jednostki i zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału (tzn. odsetek, prowizji, opłat za wysokie saldo itd.)

Zarządzanie sytuacją kryzysową na gruncie płynności finansowej

Ostatni ze sposobów działań jest zbliżony do zarządzania kryzysowego na szczeblu finansowym. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedsiębiorstwo działające aktywnie na rynku będzie w stanie terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania. Z kolei, jeśli doszło do ogłoszenia przez daną firmę upadłości działanie w tym obszarze, zarządzanie polega na doprowadzeniu do takiego układu z wierzycielami, który umożliwi spłacenie przynajmniej części zobowiązań oraz zarządzanie masą upadłościową.

W jaki sposób można uchronić się przed kryzysem w przedsiębiorstwie?

Zła wiadomość dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest następująca: nie ma stuprocentowej szansy na uniknięcie kryzysu – zawsze należy liczyć się z tym, że dotknie on w końcu każde przedsiębiorstwo. Dobra wiadomość jest z kolei taka, że istnieją sposoby, które dają dużą szansę na zminimalizowanie skutków kryzysu w przedsiębiorstwie. O jakich metodach działania mowa?

Plan zarządzania kryzysowego, czyli jak przygotować się na kryzys?

Plan zarządzania kryzysowego to harmonogram działań, które powinny być podjęte w przypadku pojawienia się określonej sytuacji kryzysowej. Jest to zbiór takich metod, które powinny poprawić sytuację przedsiębiorstwa i zaradzić kryzysowi. Ważne jest zatem, by plan zarządzania kryzysowego został sporządzony w uzgodnieniu z kluczowymi specjalistami danej firmy. W zależności od jej struktury, branży działalności oraz skali działania, mogą być to pracownicy zatrudnieni na takich stanowiskach jak np.:

 • główny księgowy (dyrektor finansowy),
 • doradca podatkowy,
 • dyrektorzy poszczególnych oddziałów/filii.

Dzięki udanemu wdrożeniu planu zarządzania kryzysowego przedsiębiorstwo może osiągnąć liczne korzyści. Jedną z nich jest utrzymanie dobrej reputacji wśród kontrahentów oraz klientów – widzą oni, że przedsiębiorstwo pomimo okresowych trudności jest w stanie utrzymać się na rynku. Jest to także korzyść dla pracowników – widząc, że kadra kierownicza ma plan na przeciwdziałanie kryzysowi, mogą oni odrzucić decyzję o przejściu do konkurencji. Poza tym sprawnie zrealizowany plan działania nie tylko uchroni przedsiębiorstwo przed upadłością, ale wręcz przeciwnie – może on doprowadzić do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w przyszłości.

15listopad

Przywództwo a zarządzanie – czym się różnią?

Każde przedsiębiorstwo to inne potrzeby, różnorodny personal i odmienne cele do osiągnięcia. Ze względu na to, że każda firma chce mieć świetne wyniki, warto zastanowić się, jak zbudować zgrany zespół, w którym wszyscy będą chcieli dobrze wywiązywać się ze swoich zadań. Przyjazna atmosfera w pracy daje satysfakcję każdemu członkowi załogi niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. Bardzo ważne jest zatem, aby lider właściwie delegował zadania oraz dobrze komunikował się z podwładnymi. Dziś omówimy kilka funkcji przywódców i osób zarządzających oraz wskażemy, jak mogą oni skutecznie kierować personelem. 

Efektywne zarządzanie zespołem 

Manager, kierownik czy dyrektor… pod tymi hasłami kryje się zwykle osoba, która potrafi sprawnie przewodzić grupie. Ale czym się właściwie różni umiejętne zarządzanie od przywództwa? Wiele zależy od tego, czym zajmuje się firma i jakie cele chce osiągać. Zazwyczaj praca wielu przedsiębiorstw opiera się na sprzedaży produktów lub usług. Dobre wyniki to zasługa każdego pracownika, który wykonuje swoją pracę rzetelnie i z pasją. Wydawałoby się zatem, że kluczem jest znalezienie odpowiednich osób, które będą pracować solidnie. W każdym jednak drzemie pewien potencjał, który warto odkryć i znaleźć motywację, która przerodzi się w dobre efekty. 

Zarządzanie często wiąże się z delegowaniem zadań i sprawdzaniem czy każdy etap pracy przebiega prawidłowo. To dość ogólny zakres działań i podejmowanie decyzji, które mają służyć dobru całego przedsiębiorstwa. Kiedy stanowisko managera zajmuje odpowiednia osoba, planowanie, organizowanie zadań i kontrola zyskują nowy wyższy poziom, a efekty widoczne są w owocnej współpracy osób o różnych charakterach. To właśnie ta różnorodność sprawia, że czasem w pracy rodzą się konflikty. Każdy ma inną osobowość, a więc wykonuje swoje zadania inaczej. Dobry menadżer dostrzega te różnicę i potrafi tak zarządzać i dysponować potencjałem różnych osób, aby każdy wykonywał swoje zadania efektywnie. Różnice w postrzeganiu czy realizacji zadań są naturalne i nie należy z nimi walczyć. Każdy z nas ma nieco inny sposób myślenia, a zadaniem osoby zarządzającej jest to, aby umiejętnie przekierować ewentualne rozbieżności i nadać im jeden kierunek. Dobry manager pracuje nie tylko ze swoim zespołem. Często komunikuje się z otoczeniem z zewnątrz np. potencjalnymi klientami czy kontrahentami. To właśnie on może budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa i wzbudzać zaufanie. Niektórym osobom przychodzi to dosyć naturalnie, inni z kolei muszą uczyć się, jak dbać o ten aspekt pracy. Właśnie dlatego przydają się szkolenia, które pozwalają się rozwijać.

efektywne zarządzanie zespołem

Przywódca – czyli kto?

Przywództwo intuicyjnie kojarzy nam się z władzą oraz wywieraniem wpływu. Trudno znaleźć konkretną definicję dla tego słowa, ale w głowie każdego z nas pojawia się podobne skojarzenie. Dobry przywódca zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i dlatego używa władzy oraz autorytetu z wyczuciem i w trosce o dobro wspólne. Często osoby takie mają cechy, które ułatwiają im osiąganie dobrych efektów. Potrafią przedstawić wizję i cele tak, aby wzbudzić w pracownikach inicjatywę i motywację. Istotą pracy przywódców jest zatem skuteczna perswazja.

Słowa przywódca czy lider uważane są za synonimy. Kiedy lider daje dobry przykład, dzieli się swoją wiedzą i jest pełen pasji, pracownicy to dostrzegają i chcą współpracować Jeśli chcesz być dobrym przywódcą, ustalaj wysokie standardy i nie obniżaj poprzeczki. Wymagaj również od siebie konsekwencji i zaangażowania, a inni będą wiedzieli, że jesteś godny zaufania. Istotna jest też skuteczna komunikacja, która pozwala omawiać problemy i pomysły tak, aby wyrażać swoje myśli w sposób jasny i taktowny. Czasem potrzebna jest krytyka, ale zawsze powinna ona być pozytywnym wzmocnieniem i zachętą do działania. Każdy lider od czasu do czasu podejmuje trudne decyzje. Bardzo potrzebne jest zatem analityczne myślenie, ustalanie priorytetów oraz oszacowanie, jakie konsekwencje rodzą określone wybory. Kiedy już podejmiesz decyzję, weź za nią odpowiedzialność. Taka pewność siebie i trzeźwy osąd pozwalają zbudować zaufanie i szacunek.

Psychologia pracy – dlaczego warto wiedzieć o niej trochę więcej?

Stres jest nieodłączną częścią codzienności, ale warto nauczyć się go minimalizować i wykorzystywać na swoją rzecz. Kiedy potrafisz motywować i inspirować do działania, Twoi pracownicy czują się docenieni i wartościowi dla firmy. Postaraj się więc znaleźć czas dla każdego pracownika. Jeśli nie ma takiej możliwości, to wyznacz osoby, które mają świetnie rozwinięte kompetencje miękkie. Co to oznacza? Ogólnie możemy powiedzieć, że to umiejętności komunikacyjne, empatia i kultura osobista. To właśnie takie cechy u ludzi sprawiają, że w wielu przedsiębiorstwach panuje przyjazna atmosfera. Po drugiej stronie leżą umiejętności twarde czyli wiedza merytoryczna i konkretne umiejętności. Choć oczywiście są niezbędne to zdarza się, że nie idą w parze z umiejętnościami negocjacyjnym czy rozwiązywaniem konfliktów. W każdej firmie potrzebne są osoby o różnych kompetencjach. Jeśli masz świadomość tego, że różnice w osobowościach i temperamentach Twoich pracowników mogą działać na korzyść firmy, z pewnością wspólnie osiągniecie zamierzone cele. Zarówno lider, jak i osoba zarządzająca muszą sprostać wielu wyzwaniom. Kiedy potrafią zachować spójność pomiędzy słowami, a czynami, na pewno wzbudzają zaufanie i stają się filarami firmy. Warto również powiedzieć o tym, że powinny zarażać entuzjazmem. Kiedy do swoich zadań podchodzą z pasją i zaangażowaniem, inni chcą brać z nich przykład. Ważna jest praca każdej jednostki, bo czasami z pozoru drobne szczegóły decydują o rezultatach. Dużą firmę można porównać do skomplikowanej maszyny, w której liczy się każdy mechanizm, a drobne zaniedbania mogą przyczyniać się do większych szkód. Tak jak maszyna produkcyjna potrzebuje konserwacji i rzetelnego serwisu, tak samo cała załoga pracowników w firmie wymaga wsparcia i motywacji. Psychologia pracy do pojęcia szerokie, ale warte analizy, bo dobrze zarządzane przedsiębiorstwo wzbudza zaufanie i ma ogromne szanse na sukces.

10czerwiec

Zarządzanie zmianą – jak wdrażać zmiany w organizacjach?

Zmiany organizacyjne to jeden z istotnych elementów dotyczących przekształceń w firmie. Zarządzanie zmianą może mieć skuteczny wpływ na rozwój każdego biznesu, za sprawą tempa zmian, rozwoju technologii i produktów. Dodatkowo zmieniający się rynek wymusza zmiany nie tylko w ludziach, ale i w samych organizacjach, co sprawia, że jest to proces, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Jak zatem wykształcić w pracownikach pozytywne podejście do zmian oraz radzić sobie z ich obawami i niepokojem? Zapraszamy do lektury.

Change management jako nieuchronny proces dotyczący zarządzania zmianą w każdej firmie

Zarządzanie zmianą w organizacji to szereg odpowiednich działań, które mają za zadanie wpływać efektywnie na kondycję oraz pozycję rynkową organizacji. W gruncie rzeczy zastosowanie i wdrażanie zmian wcale nie wydaje się takie proste. Spośród przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowej oceny sytuacji, która jest powodem wielu zmian, bardzo często możemy zauważyć, iż zostają pominięte ważne aspekty, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój firmy. Według raportu “Przyszłość w erze cyfrowej zmiany. Transformacja cyfrowa w Polsce” zaledwie 56% polskich organizacji na rynku bierze pod uwagę technologiczne czynniki zmian. Dodatkowo niespełna 34% firm w Polsce analizuje czynniki nie-technologiczne zmian, czyli te które dotyczą społeczeństwa, ekonomii, środowiska oraz norm prawnych. 

Te wyniki wskazują na to, że znacząca część związana z realizowaniem zmian organizacyjnych ma związek głównie z komunikacją wewnątrz firmy oraz zaangażowaniem jej pracowników. Według przeprowadzonych badań aż 78% ankietowanych potwierdza, że większość polskich pracodawców pozwala swoim pracownikom wyrażać opinię na temat przekształcania firmy, natomiast tylko 51% z nich wykorzystuje zdobyte informacje w celu wdrożenia i opracowania zmian. Tego typu działania powodują to, że pracodawca nie liczy się ze zdaniem pracowników, czego powodem w głównej mierze jest brak zgody na dokonywanie jakichkolwiek zmian. Co więcej, pracownicy wiedząc, że nie mają wpływu na organizację, nie będą czuli się komfortowo, a dodatkowo poprzez takie działanie znacznie obniży się ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki . Motywacja do działania to kluczowy element w procesie wdrażania zmian, który może zadecydować o sukcesie lub niepowodzeniu w każdej firmie.

zarządzanie zmianą

W jaki sposób wdrażać zmiany w organizacjach?

Nie od dziś wiadomo, że komunikacja w firmie to klucz do sukcesu. Z pewnością każdy pracownik, który jest zmotywowany do działania, ma świadomość, że jest częścią firmy, która prężnie się rozwija. Według statystyk odpowiednio zmotywowani pracownicy są nie tylko o wiele bardziej zaangażowani w wykonywane obowiązki, ale w połączeniu z satysfakcją, ich efektywność również jest na wysokim poziomie. Istotnym aspektem w zarządzaniu zmianą staje się właściwe poinformowanie, przeszkolenie oraz wdrożenie wszystkich pracowników, dla których zostanie dopasowany odpowiedni poziom zaawansowania komunikacji i szkoleń. Dlatego dobrze jest się skupić na tych obszarach i oddziałach firmy, które podlegają nielicznym zmianom i są przyjmowane bez większego zaangażowania. Oprócz tego należy pamiętać również o tych czynnikach, które zostały na stałe wprowadzone do  tradycji danej organizacji.

Zarządzanie zmianą krok po kroku

 • komunikacja dotycząca nadchodzących zmian- tutaj należy sobie postawić pytanie, w jaki sposób należy komunikować wszelkie zmiany, które zachodzą zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, jakie metody zostaną zastosowane i w jaki sposób się to odbywa? Co więcej, warto pamiętać także o wszystkich pracownikach, dla których chcemy zastosować system prawidłowej komunikacji.
 • argumentacja zmiany- dlaczego zostają wprowadzone? oraz na jakie korzyści mogą liczyć nie tylko pracownicy, ale także określone działy i zespoły? Na jakie efekty są nastawieni klienci oraz kontrahenci? 
 • informowanie o przebiegu zmiany-a mianowicie czy wszyscy pracownicy firmy są zapoznani z wszelkimi przepisami i regulacjami? Czy są poinformowani o wszystkich etapach dotyczących wdrażania restrukturyzacji? W jaki sposób mogą uzyskać wsparcie? Na tym etapie istotną rolą jest wiedza w aspekcie zachodzących zmian (czy pracownicy orientują się dlaczego zmiany w organizacji dotyczącą również ich samych?) Czy pracownicy uczestniczą w procesach zmiany nie tylko w trakcie realizacji, ale również w procesie jej tworzenia i przygotowania?
 • Informacja o rezultatach- Czy pracownicy wiedzą, w jaki sposób zakończył się proces technicznego wdrażania zmian? Czy została zapewniona możliwość oceny i pozostawienia licznych uwag dotyczących zmian, tak by pracownicy czuli się częścią tego procesu?

Przed przystąpieniem planowania zmian w firmie, warto dokonać analizy, która będzie polegała na określeniu założonych rezultatów. Najważniejszą rolą w procesie zmiany w organizacjach jest czynnik ludzki, czyli sam pracownik, który pozwoli pracodawcy na pełną mobilizację w kwestii wdrażania zmian.

21Maj

Biznesowa pewność siebie

W poniższym artykule trochę o korzyściach płynących z pewności siebie i sposobach na jej zwiększenie.

Rozmawiając o biznesowej pewności siebie, najpierw należy zastanowić się i zdefiniować, czym ona jest. Najprościej możemy określić ją jako postawę, kiedy czujemy się dobrze sami ze sobą, jesteśmy pewni własnej wartości i własnych kompetencji, a także słabości. Akceptujemy siebie i wierzymy w swoje możliwości.

Jakie są korzyści pewności siebie w biznesie?

 • Osobom pewnym siebie łatwiej jest być liderami.

Ludzie podążają za tymi, którzy są pewni siebie. Poszukujemy ludzi, którzy są odważni, którzy będą nas wspierać i motywować, którzy mają swoje wizje i idee i wierzą w nie z całym przekonaniem! Szukamy silnych ludzi, a takimi wydają się nam ci z wysoką pewnością siebie.

 • Osoby bardziej pewne siebie zarabiają więcej.

Po pierwsze, dlatego, że tak potrafią zaprezentować swoje mocne strony, że zmniejsza się wrażliwość klientów na cenę. Po drugie, pewni swoich atutów częściej negocjują i nie przystają na pierwszą propozycję.

 • Łatwiej podnoszą się z upadków i mniej dotyka je porażka.

Upadają i zaraz się podnoszą! Nie traktują niepowodzeń osobiście, a jak lekcje, z której wyciągają wnioski na przyszłość. Nie obwiniają się, a po porażce skupiają się na kolejnym celu. Osoby pewne siebie są wobec siebie wyrozumiałe, wybaczają sobie błędy, bo mają świadomość swoich wad i niedoskonałości i je akceptują.

Czy możemy zwiększyć biznesową pewność siebie, czy są to na jakieś sposoby?

Odpowiedź oczywiście brzmi: TAK. Możemy to zrobić, przede wszystkim pracując nad sobą.  Osoba pewna siebie jest świadoma swoich osiągnięć. Wie, że nie są one zbiegiem okoliczności, a wynikiem sprawczego działania.

Dlatego jednym z ćwiczeń na wzmocnienie pewności siebie jest prowadzenie dwuetapowego dziennika sukcesów.

Pierwszy etap tego ćwiczenia polega na wypisywaniu swoich osobistych sukcesów przez miesiąc. Chodzi o to, by dostrzec każdy sukces – wstawienie posta na Facebooku, odpisanie na komentarze, wysłanie oferty do klienta, przeprowadzenie trudnej rozmowy z klientem zgłaszającym reklamację.

W drugim etapie przy każdym sukcesie notujesz mocną stronę, którą ten sukces potwierdza, np. post na Facebooku – kreatywność, dyscyplina, dobra organizacja pracy. Wysłanie oferty do klienta – sumienność, konsekwencja, dążenie do celu.

Po miesiącu spisujesz swoje wszystkie mocne strony i czytasz je sobie z pełną świadomością sukcesów, które za nimi stoją; w trudnych momentach, przed trudnymi rozmowami, negocjacjami.

One zmieniają Twoje postrzeganie siebie – zaczynasz dostrzegać własne zalety i talenty, sukcesy. Doceniasz je, cieszysz się nimi i uczysz się mówić o nich bez fałszywej skromności. Czujesz się wartościowy, a to podstawa pewności siebie.

Dlaczego warto budować pewność siebie i jakie są korzyści tego na różnych płaszczyznach życia?

Zachęcam Cię, by budować i wzmacniać pewność siebie. Poza korzyściami biznesowymi, takimi jak bycie liderem, wyższe zarobki czy łatwość podnoszenia się po niepowodzeniach, pewność siebie wpływa na lepsze relacje z innymi ludźmi, bo gdy Ty lubisz siebie, inni ludzie lubią Ciebie bardziej. Badania pokazują też, że pewność siebie wpływa na to, czy i jak realizujemy nasze marzenia. Niska pewność siebie sprawia, że czujesz się słaby, niegodny, niewystarczająco dobry, a to każe Ci zrezygnować z Twoich marzeń.

—–

Autor: Joanna Bogielczyk – trener biznesu, coach.

Nawigacja po wpisach