AKTYWNA I NIEZALEŻNA – PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Realizator: Profesja

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.08.2018

Obszar realizacji:województwo pomorskie, gminy: Puck, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Cewice, Dziemiany, Karsin, Kościerzyna (gmina wiejska), Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole

Oferujemy: szkolenia, doradztwo, dotacje na założenie działalności gospodarczej (24 000zł), pomostowe wsparcie finansowe (1 500zł/mc)

Zapraszamy kobiety zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do:

 • 125 kobiet,
 • Niepracujących,
 • W wieku od 30 roku życia,
 • Zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego w powiatach:– pucki, gmina: Puck,– wejherowski, gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce,– lęborski, gmina: Cewice,– kościerski, gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna (gmina wiejska), Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa,– nowodworski, gminy: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo,– malborski, gminy: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole.Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenia z zakresu:– ABC przedsiębiorczości– Ubezpieczenia społeczne i aspekty księgowe w firmie,– Aspekty prawne zakładania działalności,
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu:– Koncepcja działalności,– Strategia i misja firmy,– Przygotowanie strategii marketingowej firmy – opłacalność i efektywność ekonomiczna,– Poprawa rentowności,
 • Dotację 24 000zł na założenie własnej działalności gospodarczej,
 • Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 500zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy w wysokości 750zł/mc.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Etapy realizacji projektu:

 • Składanie dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej)
 • Weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych
 • Wstępna ocena potencjały przez Komisję Rekrutacyjną
 • Wyłonienie Uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • Wsparcie szkoleniowo doradcze
 • Przygotowanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z biznesplanami
 • Ocena biznesplanów, wyłonienie Uczestniczek, którym zostanie przyznana dotacja
 • Rejestracja działalności przez Uczestniczki, którym została przyznana dotacja
 • Uzupełnienie dokumentów do wniosku o przyznanie dotacji
 • Podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, wniesienie zabezpieczenia, wypłata wsparcia finansowego.
 • Złożenie wniosku o wsparcie pomostowe, weryfikacja wniosków i podpisanie dokumentów, uruchomienie wsparcia pomostowego finansowego i doradczego
 • Realizacja wydatków inwestycyjnych
 • Specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla nowopowstałych działalności
 • Kontrole działalności przez okres 1 roku od rejestracji
 • Zakończenie projektu

Rekrutacja do projektu

W dniu 09 grudnia startuje rekrutacja do pierwszej grupy. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby kandydujące do projektu powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a następnie przygotować komplet dokumentów rekrutacyjnych, na które składają się:

 • formularz rekrutacyjny
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP (dotyczy tylko osób zarejestrowanych PUP),
 • kserokopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – dotyczy osób z niepełnosprawnością; Kandydaci do projektu powinni posiadać wstępnie określony pomysł na działalność, który opisują w formularzu rekrutacyjnym, a także przedstawiają w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które złożą poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, zostaną poinformowane o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W przypadku błędów formalnych w złożonych dokumentach, możliwe będzie ich poprawienie przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rekrutacji do projektu, zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
 • terminowe i poprawne złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
 • spełnienie warunków wstępnych uczestnictwa,
 • ocena pomysłu na biznes w oparciu o formularz rekrutacyjny,
 • ocena predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.Więcej informacji o rekrutacji w Regulaminie Rekrutacji.Z uczestnikami projektu zostaną podpisane umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, które są ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik Nr 1 – formularz rekrutacyjny

Załącznik Nr 2 –Karta oceny formalnej

Załącznik Nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik Nr 4 – Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Załącznik Nr 5 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system

Załącznik Nr 7 -Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program

Terminy naboru zgłoszeń:

Formularze do pierwszego etapu rekrutacji (1-sza grupa 12 osobowa)  będą przyjmowane w terminie od 09.12.2016 do 13.01.2017.

Formularze do drugiego etapu rekrutacji (2-ga grupa 12 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 14.01.2017 do 20.01.2017.

Formularze do trzeciego etapu rekrutacji (3-cia grupa 12 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 23.01.2017 do 03.02.2017.

Formularze do czwartego etapu rekrutacji (4-ta grupa12 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 04.02.2017 do 31.03.2017.

Formularze do piątego etapu rekrutacji (5-ta grupa 12 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 01.04.2017 do 24.04.2017.

Formularze do szóstego etapu rekrutacji (6-ta grupa 13 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 25.04.2017 do 12.05.2017.

Formularze do siódmego etapu rekrutacji (7-ma grupa 13 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 13.05.2017 do 26.05.2017.

Formularze do ósmego etapu rekrutacji (8-ma grupa 13 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 27.05.2017 do 09.06.2017.

Formularze do dziewiątego etapu rekrutacji (9-ta grupa 13 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 10.06.2017 do 19.06.2017

Formularze do dziesiątego etapu rekrutacji (10-ta grupa 13 osobowa) będą przyjmowane w terminie od 20.06.2017 do 30.06.2017

Etap szkoleniowo- doradczy

Po zakończeniu każdego z 10 etapów rekrutacji z 12 (pierwsze 5 grup) lub z 13 (kolejne 5 grup) kandydatkami z każdej grupy szkoleniowej (łącznie 125 kandydatek) zostanie zawarta umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
Zakres podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotyczyć będzie pomocy w sporządzaniu biznes planu oraz kompletowaniu wymaganych załączników i niezbędnych dokumentów do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Każdy uczestnik projektu ma obowiązek skorzystania z usług szkoleniowo-doradczych w zakresie zgodnym z analizą jego potrzeb szkoleniowo-doradczych (analizy dokonuje Doradca Zawodowy).

Każdy uczestnik szkolenia z zakresu przedsiębiorczości otrzyma stosowne zaświadczenie.

Podstawowym warunkiem zakończenia etapu szkoleniowo-doradczego i uzyskania zaświadczenia potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowo-doradczej jest udział uczestnika projektu w co najmniej 80% godzin wsparcia szkoleniowo- doradczego.

Dotacje

W trakcie etapu szkoleniowego uczestnicy przygotowywać będą biznesplany, opisujące pierwsze dwa lata planowanej działalności gospodarczej. Biznesplany tworzone będą na bazie standardowego formularza.

Biznesplany oceniane będą przez Komisję oceny wniosków, która na ich podstawie wyłoni osoby, którym zostanie przyznana dotacja (łącznie 100 osób).

Po zakończeniu etapu szkoleniowego uczestnicy złożą wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz załącznikami.

Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej o którą mogą wnioskować uczestnicy wynosi maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu przyznania wsparcia.

Uczestnikom, którym zostanie przyznana dotacja (łącznie 100 osób) w ciągu 30 dni zarejestrują działalność i uzupełnią dokumentację do wniosku o przyznanie dotacji, zgodnie z regulaminem.

Następnym krokiem jest wniesienie zabezpieczenia oraz podpisanie Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Dotacja musi zostać wykorzystana zgodnie z biznesplanem i rozliczona w ciągu 30 dni od zakończenia wydatkowania środków.

Dodatkowo Uczestniczki, które otrzymają jednorazową dotację, mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe. Wsparcie to będzie miało dwie formy:

 • finansową,
 • doradczą.

Wsparcie pomostowe udzielane będzie na podstawie zaakceptowanego wniosku, po podpisaniu stosownych dokumentów.

Wsparcie finansowe pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 500zł/mc, możliwe także dodatkowe wsparcie finansowe pomostowe przez kolejne 6 miesięcy w wysokości 750zł/mc.

Wsparcie pomostowe doradcze oznaczać będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa, specjalistycznych szkoleń, seminariów biznesowych.

W projekcie nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez uczestników.

W przypadku rezygnacji ze szkoleń w trakcie trwania projektu, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania na rzecz organizatora projektu.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jakie kryteria muszę spełnić aby być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

a)  kobieta w wieku od 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie,

b) zamieszkała na terenie województwa pomorskiego, gminy: Puck, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Cewice, Dziemiany, Karsin, Kościerzyna (gmina wiejska), Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole (w rozumieniu  kodeksu cywilnego);

c) nie posiadająca wpisu do rejestru CEiDG, w Krajowym  Rejestrze Sądowym lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d) pozostające bez pracy;

e) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na brak źródeł dochodu.

2. Jak mogę się zapisać do projektu?

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny) w określonym terminie zgodnie z etapami rekrutacji podanymi na stronie internetowej. Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

3. Czy uczestnikiem projektu może być osoba z przyznaną rentą?

Tak. Osoba z przyznaną rentą może przystąpić do projektu.

4. Czy uczestnikiem projektu może być emerytka?

Tak. Osoba z prawem do emerytury bądź na zasiłku przedemerytalnym może przystąpić do projektu.

5. Czy są jakieś wymogi co do profilu zakładanej działalności gospodarczej?

Nie ma żadnych ograniczeń co do profilu zakładanej działalności gospodarczej.

6. Czy muszę być zameldowana na terenie gminy wskazanej w obszarze realizacji projektu?

 Nie. Nie ma obowiązku zameldowania na terenie gminy z obszaru realizacji projektu. Ważny jest adres zamieszkania na terenie tych gmin. Jest on deklarowany w oświadczeniu i nie musi być adresem zameldowania. Adres prowadzenia działalności jest dowolny, o ile dotyczy woj. pomorskiego.

7. Ile czasu muszę być osobą niepracującą aby przystąpić do projektu?

 Nie ma żadnych wskazań co do długości tego okresu. Wymagane jest jedynie to, aby być osobą niepracującą w momencie przystąpienia do projektu.

8. Jaka jest kwota dotacji na utworzenie działalności gospodarczej?

Na założenie działalności gospodarczej przewidziana jest bezzwrotna dotacja w wysokości max.24 000 zł ; pomostowe wsparcie finansowe 1500 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej  oraz przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 750 zł/msc  jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca prowadzenia działalności.

9. Na co mogę przeznaczyć pieniądze z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz z pomostowego wsparcia finansowego?

 Środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, promocja, ubezpieczenia). Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej  mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. środków transportu, składników majątku trwałego, kosztów prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez  uczestnika projektu we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Środki z pomostowego wsparcia finansowego powinny służyć pokryciu obligatoryjnych opłat. Pieniądze te mogą być również przeznaczone na bieżące wydatki firmy ( wynajem lokalu, media, transport itp.)

10. Czy kwoty dotacji jednorazowej i finansowego wsparcia pomostowego są kwotami brutto – jaka kwota faktycznie wpływa na konto?

 Tak. Kwoty jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego są kwotami  brutto. Na konto uczestnika, któremu została przyznana dotacja , wpływa na konto cała kwota brutto. Podatek VAT rozliczany jest w momencie zakupu środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

11. Ile uczestniczek otrzymuje pomostowe wsparcie finansowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe?

Pomostowe wsparcie finansowe otrzymuje 100 % uczestniczek, którym przyznana została jednorazowa dotacja inwestycyjna. Przedłużone wsparcie finansowe przyznawane jest 50% uczestniczkom, które otrzymały jednorazową dotację inwestycyjną.

12. Ile czasu trwa szkolenie w projekcie?

Szkolenie trwa 10 dni roboczych.

13. Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają się w Bytowie. Istnieje  możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie innym niż wskazany wyżej o ile zostanie utworzona w tym miejscu pełna grupa szkoleniowa (12-13 osób).

14. Czy istnieje możliwość zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenie?

Tak. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu.

15. Ile czasu trwa okres od przystąpienia do projektu do przyznania dotacji?

Okres od przystąpienia do projektu do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej trwa 3-4 miesiące.

16. Jak długo należy prowadzić działalność gospodarczą aby dotrzymać warunków umowy?

Zgodnie z zawartą umową o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnik projektu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez minimalny okres 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia (pozostawania w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).

17. Czy mogę założyć działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy?

Tak. Istnieje możliwość założenia działalności gospodarczej w oparciu o umowę franszyzy.

18. Czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej mogę podjąć dodatkową pracę?

Tak. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej można podjąć dodatkową pracę.

Załączniki:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- wersja uaktualniona

Aktualizacja 20.03.2018

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWAOCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.)

Aktualizacja 12.03.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.)

Aktualizacja 05.03.2018

W dniach 08.03.2018 – 09.03.2018 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego (ocena wniosków złożonych od 12.02.2018 – 28.02.2018)

Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu 12.03.2018r.

Aktualizacja 26.02.2018

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 01.01.2018 r. do 09.02.2018 r.)

Aktualizacja 16.02.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 01.01.2018 r. do 09.02.2018 r.)

Aktualizacja 13.02.2018

W dniach 13.02.2018 – 15.02.2018 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego (ocena wniosków złożonych od 01.01.2018 – 09.02.2018)

Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu 16.02.2018r.

Aktualizacja 25.01.2018

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wnioski złożone od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r.)

Aktualizacja 16.01.2018

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  (wnioski złożone od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r.)

Aktualizacja 10.01.2018

W dniach 11.01.2018 – 12.01.2018 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego ( ocena wniosków złożonych od 01.11.2017 – 31.12.2017)

Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu 16.01.2018r.

Aktualizacja 20.12.2017

Ostateczna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego

Aktualizacja 13.12.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Aktualizacja 12.12.2017

Ze względu na dużą ilość wniosków posiedzenie KOW w sprawie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego odbędzie się 11-12.12.2017 r. Lista rankingowa zostanie umieszczona w dniu 13.12.2017r.

Aktualizacja 07.12.2017

W dniu 11.12.2017 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków ws. przyznawania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego.
Lista rankingowa pojawi się na stronie projektu w dniu 12.12.2017 r.

Aktualizacja 18.09.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – X GRUPA

Aktualizacja 15.09.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – IX GRUPA

Aktualizacja 12.09.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – X GRUP

Aktualizacja 08.09.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – IX GRUPA

Aktualizacja 06.09.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – VIII GRUPA 

Aktualizacja 28.08.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VIII GRUPA

Aktualizacja 16.08.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA – VII GRUPA

Aktualizacja 04.08.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VII GRUPA

Aktualizacja 24.07.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VI GRUPA

Aktualizacja 18.07.2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – V GRUPA

Aktualizacja 17.07.2017

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VI GRUPA

Aktualizacja 07.07.2017r.

Informacja na grupy 5: LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Aktualizacja 03.07.2017

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach  udzielonej jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej
Oświadczenie

Aktualizacja 30.06.2017

Wzór naklejek do oznaczenia zakupów
Oznaczenie firmy
Oznaczenie zakupów

Uwaga! (aktualizacja 26.06.2017)
Informacja na grupy 4!

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – IV GRUPA

Uwaga! (aktualizacja 09.06.2017)
Informacja dla grupy 4!

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – IV GRUPA

Uwaga! (aktualizacja 06.06.2017)
Otrzymaliśmy oficjalnego e-maila od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odnośnie przelania transzy. Informują, że transza zostanie przekazana 13.06.2017. E-mail do wglądu tutaj.

Uwaga! (aktualizacja 08.05.2017)
Informacja dla grupy 3!

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – III GRUPA

Uwaga! (aktualizacja 11.04.2017)
Informacja dla grupy 2!

Prosimy o zapoznanie się z ostateczną listą rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania tutaj.

Uwaga! (aktualizacja 07.04.2017).
Informacja dla grupy 3!

Prosimy o zapoznanie się z listą rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania tutaj.

Uwaga! (aktualizacja 30.03.2017)
Informacja dla grupy 2!

Prosimy o zapoznanie się z listą rankigową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania tutaj.

Uwaga! (aktualizacja 28.03.2017)
Informacja dla grupy 1!

Prosimy o zapoznanie się z ostateczną listą rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania tutaj.

W kolejnych datach powiadomimy o terminie podpisywania umów o przyznanie wsparcia finansowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywna i niezależna – program wsparcia przedsiębiorczości kobiet