Akademia Nowych Szans

Akademia Nowych Szans

nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0229/19

Wysokość dofinansowania: 916 013,04

Całkowita wartość projektu: 1 077 662,40

Partner: Fundacja FIPI

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.10.2022

Obszar realizacji: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, szamotulski, grodziski, złotowski, nowotomyski, obornicki

Szczegóły dotyczące obszaru realizacji znajdują się w pliku do pobrania: Akademia Nowych Szans – obszar realizacji

Cel projektu

Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia przez 100 osób (61K/39M) zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 100osób bezrobotnych (9Kobiet/6Mężczyzn) lub biernych zawodowo (52K33M), w wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (61K/39M), zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:

 1. 100 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dni 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznym (61K/39M),
 2. min. 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością (4K/2M),
 3. min. 4 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną (3K/1M),
 4. min. 10 osób z zaburzeniami psychicznymi lub osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (7K/3M),
 5. min. 10 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (6K/4M),
 6. min.10 osób spełniających przesłanki ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki (6K/4M).

Formy wsparcia

Indywidualne Wsparcie Doradcze dla 100 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę.
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 3h/osobę.

Grupowe Wsparcie Doradcze dla 100 uczestników projektu (udział we wsparciu jest obowiązkowy):

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3 dni.
 • Warsztaty grupowe z aktywnego poszukiwania pracy – 2 dni.

Aktywizacja zawodowa

 • Kursy zawodowe/szkolenia (60 osób). Zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego.
 • Indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy dla 60 osób  (3h/osobę);
 • 3 miesięczny staż dla 80 osób (stypendium stażowe w wysokości  1 489 zł/m-c netto).

Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

 1. Udziału w projekcie i korzystania z zaplanowanych w Projekcie form wsparcia;
 2. Otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych;
 3. Otrzymania na wniosek uczestnika projektu zaświadczenia o udziale w zajęciach w ramach Projektu;
 4. Otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia zawodowego lub stażu zawodowego przewidzianego w ramach Projektu;
 5. Otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku skierowania przez Organizatora na szkolenia zawodowe dla 60 osób (9,60 zł netto/h), (śr. 100 godz. szkolenia);
 6. Otrzymania stypendium stażowego w przypadku skierowania przez Organizatora na staż zawodowy (stypendium stażowe wynosi maksymalnie 1440,00 zł netto/mies.);
 7. Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w przypadku podjęcia przez Uczestnika zatrudnienia w trakcie trwania projektu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika.
 8. Otrzymania zwrotu kosztów dojazdu oraz wyżywienie podczas zajęć grupowych.

O partnerze

FIPI jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych( 2.30/00196/2015) i do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia MGPIPS(certyfikat nr 12232). Od 2015 r. działa m.in. w sferze i na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych wykluczeniem oraz integracji zawodowej osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych. Swoje cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (zarówno z zakresu kompetencji miękkich i społecznych jak i zawodowych) oraz wsparcie uczestników w zdobywaniu doświadczenia zawodowego (poprzez wspieranie przedsiębiorczości i poszerzanie sieci współpracy z przedsiębiorcami oferującymi organizacje staży zawodowych). FIPI posiada doświadczenie w realizacji działań aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków UE w tym z EFS. Dotychczas zrealizowane przez FIPI projekty, w ramach których objęto wsparciem łącznie 265 (w tym osoby z grupy NEET, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach): – Lubuski Instytut Rozwoju Kariery kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z grupy NEETPOWR.01.02.02-08-0031/16- Przepis na biznes! RPWP.06.03.02-30-0029/16- Wielkopolski Patent na biznes RPWP.06.03.01-30-0094/17 W ramach wszystkich realizowanych projektów osiągnięto wszystkie założone wskaźniki

FIPI współpracuje z zespołem trenerów i specjalistów, którzy posiadają min. roczne doświadczenie w pracy przy projektach EFS z osiąganiem wskaźników zatrudnieniowych, wykształcenie wyższe, znajomość wytycznych PO WER i RPO. Prezes Zarządu Maria Tandeck od 2011 zaangażowana w realizację projektów dofinansowanych z UE,  mgr prawa, doświadczenie w pracy z międzynarodowych instytucjach w tym m. in. w parlamencie europejskim.

FIPI współpracuje z gronem wolontariuszy, doradców, pośredników, trenerów, psychologów i koordynatorów. Wszyscy min. roczne doświadczenie w pracy przy projektach EFS z osiąganiem wskaźników zatrudnieniowych, wykształcenie wyższe, znajomość wytycznych i procedur PO WER i RPO.

Siedziba Fundacji znajduje się w Poznaniu. Wynajmuje lokal biurowy z dostępem do pełnej infrastruktury biurowej (stanowiska pracy wyposażone w komputery, urządzenie wielofunkcyjne, telefony). Lokal jest dostosowany do potrzeb ON (wejście do budynku dostosowane do potrzeb os na wózkach, biuro zlokalizowane na parterze, dostęp do sali szkoleniowej na parterze, toaleta dostosowana do potrzeb osób na wózkach). FIPI skupia się na wsparciu w terenie, wykorzystując kontakt bezpośredni z ucz. FIPI niezbędny sprzęt do prowadzenia aktywizacji wynajmuje standardowo wraz z salą szkoleniową lub użycza od firm partnerskich (potencjał min. w ramach strony www.fundacja-spoleczna.pl). Do realizacji działań projektowych przeznaczone będą lokale w pełni przystosowane również do ON (brak barier).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Grupa Profesja Sp. z.o.o
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
tel. 61 662 11 60
tel. kom: 577 666 854
mail: projekty@grupaprofesja.com

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie uczestnika Zał nr 8

4. Oświadczenia obowiązkowe

5. Zaświadczenie POPŻ od Operatora

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

DOKUMENTY DO POBRANIA
POWIĘKSZONY DRUK

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie uczestnika Zał nr 8

4. Oświadczenia obowiązkowe

5. Zaświadczenie POPŻ od Operatora

6. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

10.01.2022

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. VI

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. VII

15.11.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. V

05.11.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. VII

29.10.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. VI

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. nr VII

27.10.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – pośrednictwo pracy gr. V

26.10.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – doradztwo zawodowe – gr. IX, X

Harmonogram – psycholog – gr. IX, X

08.10.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. IV

 

 

01.10.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – doradztwo zawodowe – gr. V,VI,VII,VIII

 

 

 

30.09.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. IV

 

 

 

27.09.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. III

 

 

 

24.09.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – psycholog – gr. V,VI,VII,VIII 

 

 

 

22.09.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. I i II

Harmonogram – szkolenie zawodowe – gr. III

 

 

 

06.09.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – doradztwo – gr. IV

 

 

31.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – doradztwo – gr. III

Harmonogram – psycholog – gr. IV

 

 

 

 

23.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – psycholog – gr. III

Harmonogram – pośrednictwo pracy – gr. I i II

 

 

 

10.08.2021

W związku z realizacją projektu ,,Akademia nowych szans” nr RPWP.07.01.02-30-0229/19 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy harmonogramy wsparcia, jednocześnie informujemy, że harmonogramy ulegają bieżącej aktualizacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 577 666 854.

Harmonogram – psycholog – gr. I i II

Harmonogram – doradztwo – gr. I i II

13.12.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenie zawodowe

 

 

05.11.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenie zawodowe

 

 

03.11.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie doradca zawodowy

 

21.09.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – doradca zawodowy

 

 

14.09.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – szkolenia zawodowe

 

27.08.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie  – doradca zawodowy

 

 

16.08.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – doradca zawodowy

 

 

30.07.2021

W związku z realizacją projektu Nr RPWP. 07.01.02-30-0229/19 pt.: Akademia nowych szans dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Rozeznanie – doradca zawodowy

Akademia Nowych Szans