Agencja Pracy dla Młodych

Agencja Pracy dla Młodych

Grupa Profesja realizuje projekt pod tytułem ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Projekt ten został rozszerzony o województwa śląskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i opolskie.

Czas trwania projektu: 2018-08-01 do 2020-05-31
Obszar: województwo dolnośląskie, śląskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie
Realizator projektu: Grupa Profesja Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania z  EFS: 729 535,62 zł

Szansa dla młodych!

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych i niepełnosprawnych poprzez wzrost i trwałą integracje edukacyjną i zawodową osób w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET z obszaru woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego, lubuskiego i opolskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15 – 29 lat (należące do grupy NEET) zamieszkałe w województwie dolnośląskim, śląskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim które spełniają łącznie trzy warunki:

  • nie pracują (bierne zawodowo,bezrobotne)
  • nie kształcą się
  • nie szkolą się

Oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

1) osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu)

2) osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)

3) osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu)

4) osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)

5) matki przebywające w domach samotnej matki

6) osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

7) osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)

8) osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

Co oferujemy uczestnikom projektu?

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe obejmujące diagnozę potrzeb i motywacji oraz Indywidualny Plan Działania
  • Jobcoaching – JobCoach czyli moderator drogi zawodowej jest to metoda wprowadzania osób na rynek pracy i utrwalania tych osób na rynku pracy – zgodnie z wytycznymi MPiPS kierowana zwłaszcza do osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. JobCoach jest także pomostem pomiędzy pracownikiem już zatrudnionym a jego pracodawcą.
  • Szkolenia zawodowe zgodne z diagnozą potrzeb i możliwości uczestników będą prowadziły zawsze do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie dolnośląskim. Szkolenia trwają średnio 120 godzin, uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe 6,89 zł za godzinę szkolenia.
  • Pośrednictwo pracy ma na celu zorientowanie Uczestników w aktualnych ofertach pracy i wymaganiach jakie stawiają pracodawcy. Pośrednik analizuje profil zawodowy Uczestnika za pomocą określonych narzędzi (kwestionariusz osobowy, wywiad) następnie przedstawia mu adekwatne oferty pracy czy stażu.
  • Pięciomiesięczny staż zawodowy podczas którego uczestnik otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

osobiście: Poznań, ul. Sieradzka 4b
telefonicznie:  537 597 66661 662 11 60
mailowo: projekty@grupaprofesja.com

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Agencja Pracy dla Młodych

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

11.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie-rynku-doradca-zawodowy-DAP-ON – woj. wielkopolskie
Rozeznanie-rynku-doradca-zawodowy-DAP-ON-woj. lubuskie

18.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy: Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegłóy zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Doradca zawodowy_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

25.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:

Doradca zawodowy_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

14-12-2018

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.03.01-00-0042/18 pt. ,,Dolnośląska Agencja Pracy dla ON”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

Dokumenty do pobrania:|
Job coach_rozeznanie rynku_Dolnośląska Agencja Pracy dla ON

DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA-UCZESTNICTWA
Formularz zgłoszeniowy DAP
OŚWIADCZENIE-UCZESTNIKA
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
Harmonogram zajęć

Agencja Pracy dla Młodych