18marzec
W ubiegłym tygodniu, w ramach projektu ponadnarodowego „Family Constellation Program”, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Grupie Profesja zorganizowano wizytę studyjną między Liderem i Partnerem z Łotwy.

Celem projektu „Family Constellation Program” jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. W ramach wizyty, partnerzy międzynarodowi przeprowadzili warsztaty metodyczne prezentujące autorskie metody i techniki stosowane w działalności podmiotu partnera w obszarze przeciwdziałania przemocy, którą dotknięte są dzieci. W wizycie studyjnej uczestniczyli również partnerzy z Litwy, z którymi omawiano tematykę przez Skype‘a. Nastąpiła wymiana wiedzy ekspertów z ramienia lidera i partnerów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach realizacji zadania pierwszego projektu FCP.

Wizyta studyjna Family Constellation Program
Wizyta studyjna Family Constellation Program
Wizyta studyjna Family Constellation Program

Wizyta studyjna Family Constellation Program

O Projekcie:

Co zyskają uczestnicy projektu?

Uczestnicy projektu wezmą udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.  W rezultacie działań projektowych minimum 80% pracowników uczestniczących w szkoleniach i warsztatach podniesie własne kompetencje. 31 podmiotów, w tym podmiot Lidera, wdroży nowe rozwiązanie w praktykę funkcjonowania instytucji i będzie je stosować przez okres min. 12 mc od zakończenia projektu.

Co powstanie w ramach projektu?

W ramach projektu wypracowane zostanie nowe rozwiązanie Family Constellation Program (FCP), które będzie obejmować obszary:

  1. rozwoju programów pomocowych skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie;
  2. rozwoju programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
  3. rozwoju kompetencji społecznych pracowników instytucji i podmiotów podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez:
  4. wypracowanie skutecznych form komunikowania się i oddziaływania na sprawcę lub ofiarę przemocy (w tym informowanie o skutkach prawnych stosowania przemocy oraz możliwych formach pomocy dla ofiar);
  5. wypracowanie standardów motywowania pracowników różnych podmiotów do zgłaszania i dokumentowania (w ramach procedury Niebieskiej Karty) sytuacji noszących znamiona przemocy w rodzinie, rozwój programów szkoleniowych w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie i podejmowania decyzji o rodzaju interwencji.
Więcej o Family Constellation Program można przeczytać TUTAJ.