CHCEMY PRACOWAĆ! – PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie

 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, (osoby niezarejestrowane w PUP są wpisywane na listę osób oczekujących)

 • Niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

 • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 85 kobiet i 65 mężczyzn

Etapy projektu:

Rekrutacja uczestników projektu

Wsparcie indywidualne

 • doradztwo zawodowe – 3h

 • poradnictwo psychologiczne – 1h

Wsparcie grupowe

 • integracja społeczna, praca nad motywacją i autoprezentacją,

 • rozwój kompetencji osobistych, społecznych,

 • definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania,

 • ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych

Odbycie min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 794 405 999  lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl

Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań

[protected]

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia uczestnika
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa
Umowa

Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 zł